نتایج یک گزارش مطالعاتی در حوزه بازار کار ، نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، جمعیت شاغل کشور به ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی فرصت‌های جدید اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله توسط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار منتشر شد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری فعلی،در سال ۱۴۰۰ در تمام بخش‌هایاقتصاد به ۲۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر می‌رسد کهمی‌توان گفتدر شرایط مطلوب و مناسب اقتصادی در یک افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق رشد اشتغال بهینه و فرصت‌هایشغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی در سطح کلان اقتصادیو اصلاح و بازسازیکسب و کارهایاقتصادیاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این مطالعه،ظرفیت‌هایایجاد اشتغال در بخش‌های مختلفاقتصادیدر یک افق پنج ساله در حوزه‌هایکشاورزی و جنلگداری، نفت، معدن، صنعت، تامین برق -گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل -انبارداری و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعالیت‌های کار و کسب و همچنین در سایر خدمات (بازرگانی، هتلداری، واسطه گردی مالی و اجتماعی و خانگی) پیش بینی شده است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی و جنگلداری ۴ میلیون ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ میلیون ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامین برق – گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ میلیون ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حمل و نقل -انبارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۸۱۵ هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است که سهم بخش کشاورزی و جنلگداری از فرصت شغلی سالانه ۱۵۷ هزار نفر، سهم بخش نفت ۴ هزار نفر، سهم بخش معدن ۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۱۲۶ هزار نفر، سهم بخش تامین برق -گاز و آب ۱۲ هزار نفر، سهم بخش ساختمان ۱۰۴ هزار نفر، سهم بخش حمل و نقل – انبارداری و ارتباطات ۱۳۷ هزار نفر، سهم بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۲۸ هزار نفر و سهم سایر خدمات از اشتغال سالانه نیز ۳۲۶ هزار نفر پیشبینی شده است.

پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی در یک افق ۵ ساله

موضوع

کشاورزی، شکار و جنگلداری

نفت

معدن

صنعت

تامین برق، گاز و آب

ساختمان

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب

سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)

کل اقتصاد

رشد اشتغال بهینه (درصد)

۳.۶

۲.۶

۴.۱

۳.۲

۶.۹

۳.۲

۵.۱

۳.۹

۳.۸

۳.۷

تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰(هزار نفر)

۴.۹۰۶

۱۸۶

۱۳۵

۴.۴۵۳

۲۲۷

۳.۶۷۱

۳.۲۱۵

۸۱۵

۹.۷۵۶

۲۷.۳۶۴

پیش بینی اشتغال هر بخش تا ۱۴۰۰-هزار نفر (به ازای هر سال)

۱۵۷

۴

۵

۱۲۶

۱۲

۱۰۴

۱۳۷

۲۸

۳۲۶

۸۹۹

بر اساس این گزارش، رشد اشتغال بهینه در کل بخش‌های اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. در عین نتایج حاصل از برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید حاکی از آن است که نرخ بهینه بخش تولید در کل اقتصاد کشور سال ۱۴۰۰ به میزان ۷.۷ درصد خواهد بود.

برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید

موضوع

کشاورزی، شکار و جنگلداری

نفت

معدن

صنعت

تامین برق، گاز و آب

ساختمان

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب

سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)

کل اقتصاد

رشد اشتغال بهینه (درصد)

۳.۶

۲.۶

۴.۱

۳.۲

۶.۹

۳.۲

۵.۱

۳.۹

۳.۸

۳.۷

نرخ بهینه تولید

۶.۷

۶.۳

۹.۵

۷.۹

۹.۹

۷.۱

۹.۵

۶.۷

۵.۴

۷.۷

نتایج مطالعات دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال می‌شود، ایجاد تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات داخلی است. در واقع تقاضای کل باعث افزایش تولید و تحرک اقتصادی می‌شود. چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و یا در مرحله خروج از رکود باشد، مصرف داخلی با آسیب مواجه شده و از این طریق نمی‌توان تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد.

بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی را هدف قرار داد. یعنی صادرات کالا و خدمات داخلی به کشورهای دیگر در اولویت قرار دارد.

این مطالعات نشان می‌دهد، با توجه به وضعیت رکود کشور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، ICT، واسطه‌های مالی و غیره می توان فرصت‌های جدید کسب و کار ایجاد کرد. همچنین خدمات نوین نه تنها اشتغالزا هستند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی‌ می‌کنند و سیاستگذاری‌ها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار جهت می‌دهد. در عین حال باید نسبت به تسهیل قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کار و کسب اقدام کرد.

منبع: مهر

خبر بعدی:

هنگام اشتباه کردن چشم‌ها تغییر می‌کنند

پژوهشگران آمریکایی در مطالعه اخیر خود اظهار کرده‌اند، هنگامی که انسان‌ها اشتباه می‌کنند، اندازه مردمک چشم آنها تغییر می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، پژوهشگران "دانشگاه آریزونا"(University of Arizona) ایالات متحد آمریکا در مطالعه اخیر خود دریافته‌اند تغییر اندازه مردمک چشم افراد در زمان‌هایی که افراد اشتباهی می‌کنند می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد آنچه که در مغز آنها رخ می‌دهد، باشد.

پژوهشگران به منظور بررسی دقیق این موضوع، آزمایشی را بر روی ۱۰۸ فرد انجام دادند. هر شرکت کننده به یک سری از صدای ۲۰ کلیک که برخی از آنها در گوش چپ و برخی از آنها در گوش راست او پخش می‌شد، در طول یک ثانیه گوش دادند. در گام بعدی، پژوهشگران از شرکت کنندگان خواستند تا بگویند که در کدام گوش آنها صدای کلیک‌های بیشتری پخش شده است. هر شرکت کننده این کار را ۷۶۰ بار تکرار کرد.

با توجه به اینکه این صداها بسیار سریع پخش می‌شدند، شرکت کنندگان در ۲۲ درصد موارد در پاسخ دچار اشتباه می‌شدند. در طول آزمایشات، پژوهشگران چشم‌های شرکت کنندگان را مورد بررسی قرار داده بودند.

آنها دریافتند اندازه مردمک چشم با سطح "نور اپینفرین" مغز مرتبط است. نور اپینفرین یا نور آدرنالین(NEیا NEP) ماده‌ای با چند وظیفه است، می‌تواند هورمون باشد(آزاد شده از غدد فوق کلیوی) و می‌تواند به عنوان پیام‌رسان عصبی در سیستم سمپاتیک عمل کند.

نور اپینفرین در بدن هم به صورت هورمون و هم به صورت انتقال دهنده عصبی دارای کارکرد است. در حالت هورمون، به عنوان هورمون استرس باعث افزایش تپش قلب، انقباض رگ‌ها، انبساط راه‌های هوایی، افزایش قند خون و افزایش جریان خون عضلات و مغز شده و در بروز واکنش جنگ و گریز در سامانه عصبی سمپاتیک مؤثر است. کاربرد نور اپینفرین در پزشکی درمان افت فشار خون با افزایش توان عضلات صاف عروق است و در احیای قلبی ریوی نیز بکار می‌رود. نور اپینفرین به صورت یک انتقال دهنده سیناپسی در دستگاه عصبی مرکزی کارکردهای بسیار دارد و به طور مثال در هسته آمیگدال (بادامه) موجب افزایش تمرکز و هشیاری می‌شود.

پژوشگران این مطالعه گفتند ما طی این مطالعه از "حدقه پیما"(pupillometry) به عنوان یک پروکسی برای اندازه گیری سطوح نور اپینفرین در مغز استفاده کردیم تا دریابیم زمانیکه انسان‌ها مرتکب اشتباهی می‌شوند اندازه مردمک چشم آنها چه تغییری می‌کند.

از "حدقه پیما"(pupillometry) برای اندازه‌گیری اندازه مردمک چشم استفاده می‌کنند.

در حالی که اندازه مردمک چشم برخی از شرکت کنندگان این مطالعه، طی این آزمایش تغییر می‌کرد برخی دیگر هیچ تغییری در اندازه مردمک چشمشان دیده نمی‌شد و همه‌ی اینها با میزان اشتباهاتی که یک فرد در طول آزمایش مرتکب می‌شد، مرتبط بود.

"ویلسون"(Wilson) یکی از پژوهشگران این مطالعه گفت: به نظر می‌رسد، فرآیندهای انگیختگی در ایجاد این اشتباهات می‌تواند ناشی از نور اپینفرین باشد. به بیانی دیگر نور اپینفرین اشتباهاتی را که ما در حال انجام آن هستیم و برخی متغیرهای رفتاری ما را کنترل می‌کند.

واژه انگیختگی (Arousal) بیان یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی از بیدار شدن، هشیاری یا به محرکی واکنش نشان دادن است. این اتفاق مجموعه‌ای شامل دخالت دستگاه فعال کننده مشبک در ساقه مغز، سامانه عصبی خودگردان و غده درون‌ریز، که منجر به افزایش ضربان قلب و فشار خون و وضعیت هوشیاری حسی، تحرک و آمادگی برای پاسخ می‌شود، است.

دستگاه فعال‌کننده مشبک(Reticular activating system) قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که ساختمانی پراکنده و شبکه مانند دارد و از رشته‌های ریز با تعداد فراوانی هسته تشکیل شده است.

یافته‌های این مطالعه در مجله "Nature Human Behaviour" منتشر شد.

انتهای پیام

ایران یکی از افسرده‌ترین جوامع در دنیا| چرا شاد نباشیم؟

استاندار گلستان برکنار شد

پست اینستاگرامی لیندا کیانی پس از حضور در خندوانه

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۵۹۰۱۱۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار/ تکرار سالانه معاینات پزشکی کاملا برای کارگران ضروری است
 • الزام تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان /کشور دچار رکود در بروز رسانی مدیریت شده‌ / مردم به جوانان رأی دهند / راه اندازی شبکه بازار برای اشتغال جوانان
 • سهم کشورها از اقتصاد جهان +اینفوگرافی
 • توزیع کیسه جمع آوری زباله بین گردشگران در رشت
 • کاسه صبر آب لبریز شد
 • تلخ و شیرین های لرستان در سالی که گذشت
 • مدیران دولتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دست‌انداز ایجاد می‌کنند/ شرایط دریافت مجوز به تولیدکنندگان باید تسهیل شود
 • تاثیر اشتباه بر اندازه مردمک چشم
 • راهکار اجرائی برای کمک به ایجاد و توسعه اشتغال یادداشتی از مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون
 • فرمول ثابت شده برای بالا بردن پس انداز‌ها / چگونه بدهکار نشویم؟
 • اینفوگرافی/ نامگذاری سالانه از سوی مقام معظم رهبری
 • معرفی رشته علوم سیاسی + بررسی آینده شغلی و بازار کار
 • تا گفتم فشنگ برای امت اسلامی می‌خواهم چشم‌هایش برق زد/ در میان فاحشه‌ها، دنبال فِشنگ بودم
 • برگ برنده ای دیگر از کشاورزی البرز/ اتحادیه نهال کاران در البرز تشکیل می شود
 • بیانیه گام دوم انقلاب، چشم انداز بلند مدتی برای آینده مساجد ترسیم کرده است
 • لاریجانی به کمک‌رسانی فوری به خسارت‌دیدگان تاکید کرد/ارائه بسته‌های حمایتی برای اشتغال کشاورزی آسیب‌دیده+ عکس و فیلم
 • چشم‌انداز آینده ایران از نگاه میرسلیم
 • چشم‌انداز "بازار سرمایه" در سال ۹۸
 • نوای موسیقی سنتی ایرانی در ژاپن طنین انداز شد