خبرگزاري آريا - آيا مطالب مشابه در سايت وجود دارد؟ بله. در اين بخش: (دانلود کتاب يونان باستان)
دانلود مجموعه کتاب هاي تاريخ يونان باستان
image
يونان در محل اتصال سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده است و وارث ميراث يونان باستان، امپراتوري بيزانس و نزديک چهار قرن سلطه ترکان عثماني است.
اين کشور به عنوان مهد تمدن مغرب زمين و زادگاه دموکراسي، فلسفه غرب، بازي‌ هاي المپيک، علوم سياسي، نمايشنامه‌ نويسي و.
.. قابل توجه است.
يونان داراي تاريخي ويژه و پرحادثه است و داراي ميراث فرهنگي است که به طور قابل توجهي داراي نفوذ در آفريقاي شمالي و منطقه خاورميانه است و ساختاري بنيادي براي فرهنگ اروپا و آنچه امروز به عنوان غرب خوانده ميشود به حساب ميايد.
در اين مطلب مجموعه کتاب هاي معتبر در زمينه يونان باستان را براي شما آماده کرده ايم. اين مجموعه از 203 جلد کتاب تشکيل شده است.
در ادامه مطلب ميتوانيد مشخصات اين مجموعه را مشاهده کرده و آن را دانلود کنيد. همچنين يک جلد از کتاب ها جهت نمونه به صورت جداگانه براي دانلود قرار داده شده است.
image
image
(نمونه يکي از صفحات اين کتاب)
image
image
ليست کتاب هاي اين مجموعه:
Aarhus University Press Aspects of Ancient Greek Cult, Context Ritual and Iconography
ABC-CLIO The Ancient Greeks, New Perspectives
Batoche Books The Ancient City, A Study of the Religion Laws and Institutions of Greece and Rome
Batsford Academic and Educational Ltd. Economic and Social History of Ancient Greece, An Introduction
Blackwell Publishing A Companion to Archaic Greece
Blackwell Publishing A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds
Blackwell Publishing A Companion to Greek and Roman Historiography (2 Vols)
Blackwell Publishing A Companion to Greek and Roman Political Thought
Blackwell Publishing A Companion to Greek Religion
Blackwell Publishing A Companion to Greek Rhetoric
Blackwell Publishing A Companion to Greek Tragedy
Blackwell Publishing A Companion to the Ancient Greek Language
Blackwell Publishing A Companion to the Classical Greek World
Blackwell Publishing A Guide to Ancient Greek Drama
Blackwell Publishing A History of the Classical Greek World 478-323 BC
Blackwell Publishing Ancient Greek Democracy, Readings and Sources
Blackwell Publishing Ancient Greek Divination
Blackwell Publishing Greek Political Thought
Blackwell Publishing Magic in the Ancient Greek World
Brill Publishing Aegean Greece in the Fourth Century BC
Brill Publishing Ancient Alexandria between Egypt and Greece
Brill Publishing Ancient Greeks West and East
Brill Publishing Clause Combining in Ancient Greek Narrative Disourse
Brill Publishing John the Physicians Therapeutics, A Medical Handbook in Vernacular Greek
Brill Publishing Narrators, Narratees and Narratives in Ancient Greek Literature
Brill Publishing Not Wholly Free, The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves
Brill Publishing Orality, Literacy Memory in the Ancient Greek and Roman World
Brill Publishing Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint, Polysemy
Brill Publishing The Noun Phrase in Ancient Greek
Brill Publishing The Virgin and Her Lover, Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem
Brill Publishing Time in Ancient Greek Literature
Britannica Publishing Ancient Greece
Cambridge University Press Ancient Epistolary Fictions, The Letter in Greek Literature
Cambridge University Press Ancient Greek Music, A New Technical History
Cambridge University Press Ancient Greek Political Thought in Practice
Cambridge University Press Ancient History Vol. 3 Part 3, The Expansion of the Greek World 8th to 6th Centuries
Cambridge University Press Ancient History Vol. 4, Persia Greece and the Western Mediterranean 525-479
Cambridge University Press Burial and Ancient Society, The Rise of the Greek City-State
Cambridge University Press Citizen and Self in Ancient Greece, Individuals Performing Justice and the Law
Cambridge University Press Companion to Ancient Greek Law
Cambridge University Press Companion to Ancient Greek Political Thought
Cambridge University Press Companion to Archaic Greece
Cambridge University Press Expressions of Agency in Ancient Greek
Cambridge University Press Festivals, Feasts and Gender Relations in Ancient China and Greece
Cambridge University Press House and Society in the Ancient Greek World
Cambridge University Press Language and Logos, Studies in Ancient Greek Philosophy
Cambridge University Press Literacy and Orality in Ancient Greece
Cambridge University Press Maritime Traders in the Ancient Greek World
Cambridge University Press Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel, Returning Romance
Cambridge University Press Olympic Victor Lists and Ancient Greek History
Cambridge University Press Pausanias Greece, Ancient Artists and Roman Rulers
Cambridge University Press Science Folklore and Ideology, Studies in the Life Sciences in Ancient Greece
Cambridge University Press Space and Time in Ancient Greek Narrative
Cambridge University Press The Greeks and the New, Novelty in Ancient Greek Imagination and Experience
Cambridge University Press The Mechanical Hypothesis in Ancient Greek Natural Philosophy
Cambridge University Press Unthinking the Greek Polis, Ancient Greek History beyond Eurocentrism
Cambridge University Press Wandering Poets in Ancient Greek Culture, Travel Locality and Pan-Hellenism
Cambridge University Press Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece
Cassell & Co Publishing The Siren and the Sage, Knowledge and Wisdom in Ancient Greece and China
Charles Scribner Publishing Ancient Greece and Rome, An Encyclopedia for Students
Chatto & Windus Publishing Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece, From Homer to the End of the Fifth Century
Chelsea House Publishing Empire of Ancient Greece
Chelsea House Publishing Living in Ancient Greece
Continuum International Publishing Early Greek Thought, Before the Dawn
Continuum International Publishing Happiness and Greek Ethical Thought
Cornell University Press The Class Struggle in the Ancient Greek World, From the Archaic Age to the Arab Conquests
Cornell University Press Tyranny and Political Culture in Ancient Greece
DK Publishing Eyewitness Ancient Greece 2nd
Edinburgh University Press Ancient Greece, From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer
Edinburgh University Press Companion to Ancient Greece and Rome
Edinburgh University Press Economic Rights of Women in Ancient Greece
Edinburgh University Press The Gods of Ancient Greece, Identities and Transformations
Edinburgh University Press Word and Image in Ancient Greece
Facts On File A to Z of Ancient Greek and Roman Women
Facts On File Empire of Ancient Greece
Facts On File Encyclopedia of the Ancient Greek World
Facts On File Handbook to Life in Ancient Greece
Gale Group Arts and Humanities Through the Eras Vol. 2, Ancient Greece and Rome 1200
Georgetown University Press Introduction to Virtue Ethics, Insights of the Ancient Greeks
Greenhaven Press Encyclopedia of Ancient Greece
Greenwood Press Daily Life of the Ancient Greeks 2nd
Hackett Publishing An Introduction to Ancient Greek, A Literary Approach 2nd
Hackett Publishing The Verb Be in Ancient Greek
Harvard University Press Ancient Greek Love Magic
Harvard University Press Comparative Anthropology of Ancient Greece
Indiana University Press Ancient Greek Lyrics 4th
Johns Hopkins University Press Barbarian Asia and the Greek Experience, From the Archaic Period to the Age of Xenophon
Johns Hopkins University Press Birth, Death and Motherhood in Classical Greece
Johns Hopkins University Press The Hunt in Ancient Greece
Lexington Books Pyrrhonism, How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism
Marshall Cavendish Publishing Ancient Greece, An Illustrated History
McGill-Queens University Press Greek Scepticism, Anti-Realist Trends in Ancient Thought
MCGraw-Hill Osborne Teach Yourself Ancient Greek
Oneworld Publications The Wisdom of the Ancient Greeks
Oxford University Press A Brief History of Ancient Greece, Politics Society and Culture
Oxford University Press Aidos, The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature
Oxford University Press Alternatives to Athens, Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece
Oxford University Press Ancient Greek Accentuation, Synchronic Patterns Frequency Effects and Prehistory
Oxford University Press Ancient Greek Ideas on Speech Language and Civilization
Oxford University Press Ancient Greek Music
Oxford University Press Ancient Greek Scholarship
Oxford University Press Ancient Greeks, Creating the Classical Tradition
Oxford University Press Ancient Literacies, The Culture of Reading in Greece and Rome
Oxford University Press Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion Judaism and Christianity 100 BC-200
Oxford University Press Athenaze, An Introduction to Ancient Greek 2nd Vol. 1
Oxford University Press Athenaze, An Introduction to Ancient Greek 2nd Vol. 2
Oxford University Press Books and Readers in Ancient Greece and Rome 2nd
Oxford University Press Cause and Explanation in Ancient Greek Thought
Oxford University Press Everyday Life In Ancient Greece
Oxford University Press Hesperos, Studies in Ancient Greek Poetry Presented to M. L. West on his 70th Birthday
Oxford University Press Lexicographica Graeca, Contributions to the Lexicography of Ancient Greek
Oxford University Press Literacy and Paideia in Ancient Greece
Oxford University Press Magika Hiera, Ancient Greek Magic and Religion
Oxford University Press Olive Cultivation in Ancient Greece, Seeking the Ancient Economy
Oxford University Press Oracles, Curses and Risk among the Ancient Greeks
Oxford University Press Polis, An Introduction to the Ancient Greek City-State
Oxford University Press Sport and Recreation in Ancient Greece, A Sourcebook with Translations
Oxford University Press The Dance of the Muses, Choral Theory and Ancient Greek Poetics
Oxford University Press The Future in Greek, From Ancient to Medieval
Oxford University Press The Greek Theatre and Festivals, Documentary Studies
Oxford University Press The Theatrical Cast of Athens, Interactions between Ancient Greek Drama and Society
Oxford University Press Translation and Survival, The Greek Bible and the Ancient Jewish Diaspora
Oxford University Press Water Management in Ancient Greek Cities
Palgrave Macmillan The Cult of Divine Birth in Ancient Greece
Penguin Publishing Historical Atlas of Ancient Greece
Polity Press The Greeks and Us, A Comparative Anthropology of Ancient Greece
Praeger Publishers Imagining Men, Ideals of Masculinity in Ancient Greek Culture
Praeger Publishers Politics and Society in Ancient Greece
Princeton University Press Exile Ostracism and Democracy, The Politics of Expulsion in Ancient Greece
Princeton University Press Gender and Immortality, Heroines in Ancient Greek Myth and Cult
Princeton University Press The Symptom and the Subject, The Emergence of the Physical Body in Ancient Greece
Routledge Press Ancient Greece, Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates 2nd
Routledge Press Ancient Greek Agriculture, An Introduction
Routledge Press Ancient Greek Cults, A Guide
Routledge Press Ancient Greek Laws, A Sourcebook
Routledge Press Ancient Greek Literary Letters, Selections in Translation
Routledge Press Dreams and History, The Interpretation of Dreams from Ancient Greece to Modern Psychoanalysis
Routledge Press Economy and Economics of Ancient Greece
Routledge Press Encyclopedia of Ancient Natural Scientists, The Greek Tradition and its Many Heirs
Routledge Press Greece in the Making 1200-479 BC 2nd
Routledge Press Greek and Roman Dress from A to Z
Routledge Press Greek Magic, Ancient Medieval and Modern
Routledge Press Greek Mysteries, The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults
Routledge Press Greek Science of the Hellenistic Era, A Sourcebook
Routledge Press Hellenistic and Roman Sparta, A Tale of Two Cities 2nd
Routledge Press Hippocrates Woman, Reading the Female Body in Ancient Greece
Routledge Press Human Sacrifice in Ancient Greece
Routledge Press Life and Letters in the Ancient Greek World
Routledge Press Literary Texts and the Greek Historian
Routledge Press Money Labour and Land, Approaches to the Economics of Ancient Greece
Routledge Press Music in Ancient Greece and Rome
Routledge Press Oedipus
Routledge Press The Encyclopedia of Ancient Natural Scientists, The Greek Tradition and its Many Heirs
Routledge Press The Greek World
Routledge Press The Greek World 479-323 BC 4th
Routledge Press The Sacred and the Feminine in Ancient Greece
Routledge Press War and Society in the Greek World
Routledge Press Warfare in Ancient Greece, A Sourcebook
Salem Press Ancient Greece (3 Vols)
Scarecrow Press Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy
Springer Publishing Heaven and Earth in Ancient Greek Cosmology, From Thales to Heraclides Ponticus
State University of New York Press Classical Horizons, The Origins of Sociology in Ancient Greece
State University of New York Press Eros and the Intoxications of Enlightenment, On Platos Symposium
State University of New York Press Erotic Wisdom, Philosophy and Intermediacy in Platos Symposium
Thames & Hudson Publishing Understanding Greek Sculpture, Ancient Meanings Modern Readings
University of California Press Ancient Greek Epigrams, Major Poets in Verse Translation
University of California Press Arete, Greek Sports from Ancient Sources 3rd
University of California Press Citizen Bacchae, Womens Ritual Practice in Ancient Greece
University of California Press Homo Necans, The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth
University of California Press Landscapes Gender and Ritual Space, The Ancient Greek Experience
University of California Press Origins of Democracy in Ancient Greece
University of California Press Sapphos Lyre, Archaic Lyric and Women Poets of Ancient Greece
University of California Press The Revolutions of Wisdom, Studies in the Claims and Practice of Ancient Greek Science
University of California Press The Seer in Ancient Greece
University of Chicago Press Contemporary Athletics and Ancient Greek Ideals
University of Chicago Press Fear of Diversity, The Birth of Political Science in Ancient Greek Thought
University of Chicago Press The Cult of Pan in Ancient Greece
University of Chicago Press The Science of Man in Ancient Greece
University of Michigan Press The Invention of Coinage and the Monetization of Ancient Greece
University of Michigan Press The Staff of Oedipus, Transforming Disability in Ancient Greece
University of Missouri Press The Shotgun Method, The Demography of the Ancient Greek City-State Culture
University of Oklahoma Press Cavalry Operations in the Ancient Greek World
University of Oklahoma Press Women Poets in Ancient Greece and Rome
University of Texas Press Bodily Arts, Rhetoric and Athletics in Ancient Greece
University of Texas Press Kinship Myth in Ancient Greece
University of Wisconsin Press Greek Prostitutes in the Ancient Mediterranean 800 BC-200 AD
Walter de Gruyter Publishing From Scholars to Scholia, Chapters in the History of Ancient Greek Scholarship
Wiley The Ancient Greeks for Dummies
Yale University Press Ancient Greece, From Prehistoric to Hellenistic Times
Yale University Press Ancient Greek Athletics
Yale University Press The Ship of State, Statecraft and Politics from Ancient Greece to Democratic America
Zone Books Myth and Society in Ancient Greece
Zone Books Myth and Tragedy in Ancient Greece
مجموعه کتاب هاي تاريخ يونان باستان را دانلود کنيد:
دانلود مجموعه کتاب ها (حجم 1.7 مگابايت)
دانلود نمونه يکي از کتاب ها (حجم 6.2 مگابايت)
تاريخ انتشار: 96/07/05
ساير کتاب ها
مشخصات:
● فرمت کتاب : PDF
● زبان : انگليسي
● تعداد کتاب ها : 203 جلد
image
image

ظریف: چرا کیهان و صداوسیما نمی‌خواهند غرور ملی ایرانیان حفظ شود؟ همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم| بدون مردم، هیچ هستیم| سیاست خارجی حوزه درگیری‌ جناحی نیست

انتقاد نوبخت و واعظی از پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزارتومانی احمدی‌نژاد: این فرد عوام‌فریبی را شروع کرده

ازدواج مجدد بهنوش طباطبایی؟ +عکس

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۸۷۶۵۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تلاش برای ایجاد پایگاه پژوهش‌های باستان شناسی جازموریان در دلگان
 • مقبره 4400 ساله در مصر کشف شد
 • جذاب‌ترین اکتشافات باستان‌شناسی سال ۲۰۱۸
 • کشف یک مقبره ۴۴۰۰ ساله در مصر
 • کانال عجیب دریایی که فقط یک کشتی می‌تواند از آنجا عبور کند+تصاویر
 • از این کانال عجیب تنها یک کشتی می‌تواند عبور کند! +تصاویر
 • کشف آسیب پذیری جدید در فلش پلیر/ لزوم به روزرسانی نرم افزار
 • ​آثار ایران باستان در موزه‌های بزرگ جهان منتشر شد
 • ◄ تاریخ بنادر و دریانوردی ایران/ قسمت هفتم
 • ناگفته‌های ارد عطارپور از مستندی که 5 سال تعلیق شد
 • تظاهرات ضد دولتی در یونان
 • تظاهرات علیه توافق یونان با مقدونیه بر سر نام این کشور
 • تظاهرات در یونان علیه توافق آتن با تغییر نام مقدونیه
 • فوتبال جهان| محکومیت باشگاه یونانی به خاطر گرانفروشی بلیت به هواداران بایرن‌مونیخ
 • یک ادعا؛ تاریخ هخامنشیان سراسر فضاحت است
 • جایگاه فرشته سروش در نزد مردم ایران باستان
 • نمایشگاه «میراث باستان‌شناسی تهران در موزه ملی ایران» گشایش یافت
 • فوتبال جهان| جریمه تیم ملی یونان و فدراسیون فوتبال ارمنستان از سوی یوفا
 • افتتاح موزه میراث باستان‌شناسی تهران
 • افتتاح موزه باستان شناسی تهران