لیست قیمت به روز شده یخچال و فریزر بوش موجود در بازار Bosch GSD36PI204-KSW36PI304 Refrigeratorیخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSD36PI204-KSW36PI304 5,650,0002 یخچال فریزر درب فرانسوی بوش KFN91PJ20N 10,580,0003 Bosch KGW36XL30 Refrigeratorیخچال و فریزر بوش مدل KGW36XL30 3,700,0004 Bosch KSV36VW304 + GSN36VW304 Refrigeratorیخچال و فریزر بوش مدل KSV36VW304 + GSN36VW304 4,000,0005 Bosch KAG90AW204 Refrigeratorیخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 7,920,0006 یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A404 کره جنوبیبرند بوش مدل KAD80A404 9,443,0007 Bosch GSN36VL30G-KSV36VL30G Refrigeratorیخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VL30G-KSV36VL30G 7,100,0008 Bosch GSN36VW30-KSV36VW30 Refrigeratorیخچال فریزر بوش GSN36VW30-KSV36VW30 7,481,0009 BOSCH KIS87AF304یخچال فریزر بوش آلمان 2 درب


به گزارش بولتن نیوز، لیست قیمت به روز شده یخچال و فریزر بوش موجود در بازار

Bosch GSD36PI204-KSW36PI304 Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSD36PI204-KSW36PI304 ۵,۶۵۰,۰۰۰
۲ یخچال فریزر درب فرانسوی بوش KFN91PJ20N
۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۳ Bosch KGW36XL30 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGW36XL30 ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴ Bosch KSV36VW304 + GSN36VW304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VW304 + GSN36VW304 ۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ Bosch KAG90AW204 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۷,۹۲۰,۰۰۰
۶ یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A404 کره جنوبی
برند بوش مدل KAD80A404 ۹,۴۴۳,۰۰۰
۷ Bosch GSN36VL30G-KSV36VL30G Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VL30G-KSV36VL30G ۷,۱۰۰,۰۰۰
۸ Bosch GSN36VW30-KSV36VW30 Refrigerator
یخچال فریزر بوش GSN36VW30-KSV36VW30 ۷,۴۸۱,۰۰۰
۹ BOSCH KIS87AF304
یخچال فریزر بوش آلمان 2 درب توکار BOSCH KIS87AF304 ۵,۲۵۹,۰۰۰
۱۰ دوقلو بوش مدل KSW36PI304-GSD36PI204
۹,۹۹۹,۰۰۰
۱۱ Bosch KAG90AI204 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204 ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ Bosch GSN36VB304-KSV36VB304 Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VB304-KSV36VB304 ۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۳ BOSCH KGW36VL304 Refrigerator
فریزر بوش مدل KGW36VL304 ۳,۰۱۸,۰۰۰
۱۴ دوقلو توکار بوش مدل KIR81AF30 – GIN81AC30
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ Bosch KAN60A40NE Refrigerator
یخچال فریزر بوش KAN60A40NE ۵,۴۹۰,۰۰۰
۱۶ Bosch KAD80A104 W Refrigerator
یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A104 W کره جنوبی ۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۷ یخچال فریزر دوقلو بوش ۳۰۴ ( KSN 36 VW 304 /Gsn 36 VW 304 )
۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۸ Bosch KSV36BI304 + GSN36BI304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36BI304 + GSN36BI304 ۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۹ Bosch KGD57PI204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGD57PI204 ۴,۷۷۰,۰۰۰
۲۰ Bosch KGN56AW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56AW204 ۳,۹۵۵,۰۰۰
۲۱ Bosch KAG 90AW204 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG 90AW204 ۸,۰۷۸,۰۰۰
۲۲ Bosch KSV36VB304 + GSN36VB304
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VB304 + GSN36VB304 ۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۳ Bosch KDD74AW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDD74AW204 ۴,۸۱۷,۰۰۰
۲۴ یخچال فریزر بوش KDN46VL204
۲,۹۲۷,۰۰۰
۲۵ Bosch KAD 80A104 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAD 80A104 ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAG90AI20N
۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۷ Bosch KSV36VI304 + GSN36VI304
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VI304 + GSN36VI304 ۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۸ Bosch KGN56LB304 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56LB304 ۵,۴۶۷,۰۰۰
۲۹ Bosch KGN56AI204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI204 ۴,۷۳۴,۰۰۰
۳۰ Bosch KDN46VL20U Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDN46VL20U ۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۱ Bosch KDD74AL204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDD74AL204 ۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲ BOSCH KGN36NW304
فریزر بوش مدل KGN36NW304 ۲,۷۸۱,۰۰۰
۳۳ Bosch KGN 56AI20 M
یخچال فریزر بوش KGN56AI20M ۴,۱۹۱,۰۰۰
۳۴ Bosch GSN54AW304 Freezer
فریزر بوش مدل GSN54AW304 ۳,۲۹۰,۰۰۰
۳۵ Bosch KGD57PW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGD57PW204 ۴,۸۱۱,۰۰۰
۳۶ Bosch KAN58A704 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704 ۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۷ 36VW30
یخچال فریزر دوقلو بوش - 36WV30 ۶,۹۷۵,۰۰۰
۳۸ یخچال فریزر بوش KGN56VW304
۴,۲۹۱,۰۰۰
۳۹ Bosch KGN76AI304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN76AI304 ۵,۲۵۰,۰۰۰
۴۰ Bosch KGN 36NW30 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGN 36NW30 ۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۱ Bosch KGN76AW304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGN76AW304 ۵,۱۴۵,۰۰۰
۴۲ Bosch KGD57PI20M Refrigerator
یخچال فریزر بوش KGD57PI20M ۵,۵۶۹,۰۰۰
۴۳ Bosch KDD56VW204
فریزر بوش مدل KDD56VW204 ۳,۸۶۶,۰۰۰
۴۴ BOSCH KGN56AI304
فریزر بوش مدل KGN36XL304 ۳,۰۵۰,۰۰۰
۴۵ Bosch KAN58A104
ساید بوش مدل KAN58A104 ۷,۴۱۸,۰۰۰
۴۶ Bosch KDV58VW304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KDV58VW304 ۲,۵۳۷,۰۰۰
۴۷ Bosch KIL82AF304
یخچال فریزر بوش مدل KIL82AF304 ۴,۶۳۸,۰۰۰
۴۸ Bosch KGN86AI304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN86AI304 ۵,۷۶۷,۰۰۰
۴۹ Bosch KDD 74AL204 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KDD 74AL204 ۵,۵۴۳,۰۰۰
۵۰ Bosch KAN 60A40 NE Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN 60A40 NE ۷,۷۷۵,۰۰۰
۵۱ Bosch KAN58A104 Side By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN58A104 ۸,۵۹۹,۰۰۰
۵۲ 36VL30
یخچال فریزر دوقلو بوش - 36VL30 ۷,۵۳۹,۰۰۰
۵۳ Bosch KGN56AW304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KGN56AW304 ۴,۴۴۱,۰۰۰
۵۴ یخچال ساید بای ساید بوش KAN90VI204
۷,۵۵۸,۰۰۰
۵۵ Bosch KIV38X22 GB
یخچال فریزر توکار بوش Bosch KIV38X22 GB ۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۶ Bosch KGN76AW304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN76AW304 ۴,۸۴۵,۰۰۰
۵۷ Bosch KGN86AW304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN86AW304 ۵,۴۷۵,۰۰۰
۵۸ دوقلو بوش KSV36VB304/GSN36VB304
۷,۷۸۳,۰۰۰
۵۹ Bosch KAG 90AI20 N Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG 90AI20 N ۶,۹۵۳,۰۰۰
۶۰ Bosch Bottom Freezer KGN56V304
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( سفید ) مدل Bosch Bottom Freezer K ۵,۱۰۲,۰۰۰
۶۱ Bosch KAG90AI204 By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG90AI204 ۹,۶۳۹,۰۰۰
۶۲ Bosch KGN57P75NE Refrigerator
یخچال فریزر بوش KGN57P75NE ۴,۴۶۰,۰۰۰
۶۳ Bosch GSV24VW304
فریزر بوش مدل GSV24VW304 ۲,۹۰۴,۰۰۰
۶۴ BOSCH KDD56PI304
فریزر بوش مدل KDD56PI304 ۴,۳۴۰,۰۰۰
۶۵ Bosch KDD56VL204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش KDD56VL204 ۳,۹۴۰,۰۰۰
۶۶ Bosch KGN56VL304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KGN56VL304 ۴,۴۳۹,۰۰۰
۶۷ یخچال ساید بای ساید بوش KAN56V404
۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۸ یخچال فریزر بوش KDN53NW204
۳,۲۱۴,۰۰۰
۶۹ یخچال فریزر فریزر بوش مدل BOSCH Bottom Freezer K
۵,۴۴۸,۰۰۰
۷۰ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN58A50NE
۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۱ یخچال فریزر بوش KGN57NW204
۳,۶۸۷,۰۰۰
۷۲ Bosch GSN58EW40 Freezer
فریزر بوش مدل GSN58EW40 ۵,۴۵۰,۰۰۰
۷۳ BOSCH KGN36XL304 NoFrost Bottom Freezer Refrigerator
یخچال پایین فریزر بوش مدل 36 ایکس ال 304 ۳,۴۹۳,۰۰۰
۷۴ یخچال فریزر بوش مدل - KSN36VL30G-GSN36VL30G
۸,۵۵۲,۰۰۰
۷۵ BOSCH Bottom Freezer KGD57P204
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( استیل ) مدل BOSCH Bottom Freezer ۵,۳۴۰,۰۰۰
۷۶ Bosch KAN58A704 Side By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN58A704 ۷,۹۸۷,۰۰۰
۷۷ یخچال زیر کابینتی KUR15A65NE
۲,۸۹۹,۰۰۰
۷۸ Bosch Bottom KGN56V304
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( استیل ضد لک ) مدل Bosch Bottom Fr ۵,۳۸۱,۰۰۰
۷۹ BOSCH Side-by-Side
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش ۹,۱۸۰,۰۰۰

.

منبع: بولتن نیوز

خبر بعدی:

کف قیمت خودرو بالا آمد

 پس از گروه خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو نیز قیمت جدید محصولات خود مطابق با فرمول حاشیه بازار (تعیین قیمت خودرو‌ها پنج درصد زیر نرخ بازار) را اعلام کرد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های داخلی پس از سال‌ها، کاهش یافته و به سمت صفر میل کند. با توجه به اجرای سیاست جدید دولت در قیمت‌گذاری، بازار خودرو‌های داخلی در مسیر تک‌نرخی شدن قرار گرفته و اگر خودروسازان بتوانند تیراژ را افزایش دهند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.  

به گزارش دنیای اقتصاد، اتفاق دیگری که در پس آزادسازی قیمت خودرو رخ داده، بالا آمدن کف قیمت‌ها در بازار است، به‌نحوی که در حال‌حاضر دیگر هیچ خودروی زیر ۳۳ میلیون تومانی وجود ندارد. به عبارتی کف قیمت در بازار خودرو کشور با جهشی حدودا ۱۲ میلیون تومانی (آن هم در عرض یک هفته) به ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این کف قیمت به پراید سایپا مربوط می‌شود، حال آنکه مرور قیمت‌های جدید ایران‌خودرو نشان می‌دهد حداقل قیمت محصولات این شرکت ۳۷ میلیون تومان (برای وانت آریسان) است. البته اگر ملاک را محصولات سواری ایران‌خودرو در نظر بگیریم، کف قیمت در ایران‌خودرو به ۵۳ میلیون تومان می‌رسد.   اتفاق دیگری که در پس آزادسازی قیمت خودرو رخ داده، بالا آمدن کف قیمت‌ها در بازار است

اعلام قیمت‌های جدید، اما بعد از آن انجام شد که دولت پس از چند ماه بررسی و سبک و سنگین کردن، بالاخره رای به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داد. طبق تصمیم دولت، خودروسازان مجاز شدند برای محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل ابتدای شهریور امسال تا پایان دی، افزایش قیمت ۳۰ درصدی را اعمال و از اول بهمن نیز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دستور کار قرار دهند. ابتدا این سایپایی‌ها بودند که قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول جدید اعلام کردند و در پی این اقدام، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین محصول خودروسازی کشور تبدیل به خودرویی حداقل ۳۳ میلیون تومانی شد.

در نهایت ایران‌خودرو نیز لیست قیمت محصولاتش را به‌روز کرد تا مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان هر دو خودروساز بزرگ داخلی پس از چند ماه سرگردانی، تکلیف خود را بدانند. طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، هر خودرویی که از ابتدای بهمن پیش‌فروش می‌شود یا موعد تحویل آن، بهمن به بعد است، با قیمت حاشیه بازار محاسبه و تحویل مشتریان خواهد شد. این قاعده البته شامل پیش‌فروش‌های قطعی نمی‌شود و خودروسازان موظف هستند محصولات ثبت‌نام قطعی خود را با همان قیمت مندرج در قرارداد تحویل دهند.

نکته‌ای که این وسط ابهام دارد، چگونگی محاسبه قیمت خودرو‌های تاخیری است. منظور از تاخیری‌ها، خودرو‌هایی هستند که موعد تحویل آن‌ها گذشته است و ثبت‌نام‌کنندگانشان معتقدند این محصولات نباید شامل افزایش قیمت شوند. در واقع حرف آن‌ها این است که، چون خودروسازان در تحویل تاخیر داشته‌اند، باید قیمت محصولات موردنظر را مطابق روز موعد تحویل، تعیین کنند. حال باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه سیاستی را در قبال این محصولات در نظر خواهند گرفت و ملاک قیمت‌گذاری را «روز تحویل» لحاظ می‌کنند یا «روز موعد تحویل.».

اما با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، انتظار می‌رود نقدینگی قابل‌توجهی به‌تدریج نصیب خودروسازان شود و از آن‌سو دولت نیز قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پول در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد. با توجه به این دو اتفاق، انتظار‌ها از خودروسازان برای افزایش تیراژ بالا رفته است و اگر این اتفاق رخ دهد، امکان کاهش قیمت وجود دارد. البته خودروسازان تعهدات عقب‌افتاده زیادی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها توان تنظیم بازار را داشته باشند. مجموعه مشکلات داخلی و خارجی به‌خصوص تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، ابتکار عمل را از خودروسازان کشور گرفته، چه آنکه روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج مختل شده است.

بسیاری از شرکت‌هایی که خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی گمان می‌کردند در تحریم‌های جدید امکان همکاری با آن‌ها ادامه خواهد داشت، روابط خود را قطع کرده‌اند، حتی چینی‌های همیشه حاضر و آماده. مشکل بزرگ این است که امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده است و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و پس از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیه‌شان را تامین کنند.

در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کمبود ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده است. خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی مواجهند و در این بین، مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، روند تامین قطعات داخلی را مختل کرده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌ساز‌ها را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، واحد‌های قطعه‌سازی نیز امکان تولید و تامین قطعات مطابق با نیاز صنعت خودرو را ندارند.

نتیجه این اتفاقات، کاهش شدید تیراژ است که یک نمونه از آن، به افت ۷۲ درصدی تولید خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته مربوط می‌شود. هرچند هنوز آمار تولید دی‌ماه خودروسازان اعلام نشده و مشخص نیست تیراژ در این ماه چه روندی را در پیش گرفته است، با این حال بعید به‌نظر می‌رسد تحول قابل‌توجهی رخ داده باشد، چون نشانی از بهبود شرایط دیده نمی‌شود. هرچه هست، اوضاع کلی صنعت خودرو نشانی از رشد تیراژ ندارد و بنابراین فعلا نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. تا وقتی تیراژ در حدی قابل‌توجه بالا نرود و عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نشوند، نمی‌توان منحنی قیمت خودرو‌ها را نزولی کرد و هیچ بعید نیست با تداوم وضع فعلی، افزایش قیمت بیشتری گریبان بازار خودروی کشور را بگیرد.

اما ایران‌خودرویی‌ها با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دیگر محصولی کمتر از ۳۷ میلیون تومان ندارند. طبق لیست اعلامی، قیمت وانت آریسان با توجه به فرمول حاشیه بازار، به ۳۷ میلیون تومان رسیده و این خودرو ارزان‌ترین محصول ایران‌خودرو محسوب می‌شود. در بین محصولات سواری، اما کمترین قیمت به پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس مربوط می‌شود که ۵۳ میلیون تومان است. ایران‌خودرویی‌ها البته قیمت مدل دوگانه سوز ۴۰۵ را یک و نیم میلیون تومان بالاتر در نظر گرفته‌اند و این محصول در حال‌حاضر ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در خانواده پژو ۲۰۶ نیز قیمت تیپ ۲ به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و برای تیپ ۵ آن نیز باید ۶۷ میلیون تومان هزینه کرد.

ایران‌خودرو همچنین برای پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت ۸۴ میلیون تومان و ۱۰۶ میلیون تومان را در نظر گرفته است. در خانواده پژوپارس نیز قیمت مدل سال و بنزینی این محصول به ۶۶ میلیون تومان افزایش یافته و برای پارس سال دوگانه‌سوز هم باید ۶۸ میلیون تومان هزینه کرد. پارس در مدل فول (ال‌ایکس اتوماتیک) نیز از این پس قیمتی برابر با ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. ایران‌خودرو، اما قیمت سمند را در مدل EF ۷ فول به ۶۱ میلیون تومان افزایش داده و سورن ELX هم ۸۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. در خانواده تندر نیز ایران‌خودرو برای مدل E. ۲ قیمت ۷۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان را در نظر گرفته و تندر پلاس اتومات هم ۱۰۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

سری هم به رانا بزنیم، خودرویی که جزو کم‌تیراژ‌های ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود. این محصول با توجه به فرمول حاشیه بازار، قیمتی برابر با ۵۷ میلیون تومان پیدا کرده است. در مورد دنا نیز ایران‌خودرویی‌ها قیمت مدل معمولی این محصول را ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند، اما برای مدل پلاس فول دنا باید ۱۰۹ میلیون تومان هزینه کرد. در نهایت قیمت سوزوکی گرندویتارا فول نیز به ۲۷۸ میلیون تومان افزایش یافته و هایما S. ۷ هم ۱۸۳ میلیون تومان است.

چگونه ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین دچار فقر و بحران سیاسی شد؟ اپوزیسیون و دولت ونزوئلا چه می‎گویند؟

طعنۀ سیاسی و زشت به علیرضا بیرانوند + عکس

قیمت خودرو باز هم گران شد| فهرست جدید قیمت‌ محصولات ایران‌خودرو اعلام شد+جدول

منبع این خبر، وبسایت www.bultannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۶۸۱۹۱۶۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • نگهداری گوشت سفید و ویژگی های آن
 • اسلامی: ایران‌ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است
 • مدل روس دو فرزند خود را کشت/ سقوط پنجره شیشه‌ای روی سر زن رهگذر/ مرد ماهیگیر با کوسه ۱۶۵ کیلوگرمی در اتوبان رانندگی کرد+ عکس
 • مدل‌های جدید بافت دستکش دخترانه
 • ماهواره‌ها ذوب سریع یخ‌های گرینلند را ثبت کرده اند
 • مدل‌های بلوز بافت زنانه زمستانی
 • تخلف عجیب هیئت فوتبال البرز در ثبت قرارداد بازیکنان؛ مجید محافظت‌کار، مدیر گل ریحان: لیستِ خودشان را ثبت کردند! (عکس)
 • تخلف عجیب هیئت فوتبال البرز در ثبت قرارداد بازیکنان/ مدیر گل ریحان: لیست خودشان را ثبت کردند! + تصاویر
 • لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و موسسات تابعه اعلام شد + فایل
 • با صدور کارت بازی پرینس بواتنگ، دنیس سوارز از لیست بارسلونا برای بازی با سویا خط خورد
 • مدل کسب و کار بانک قرض الحسنه رسالت، ایجاد اشتغال مستقیم است
 • کدام مدل گوشواره بخیه‌ای برای چهره شما مناسب‌تر است؟
 • نرخ انواع یخچال‌‌ فریزر دربازار تهران؟ +جدول
 • بسته حمایتی لوازم خانگی پر کشید/ جولان برندهای خارجی در بازار داخلی
 • معرفی برترین شاسی بلند های ارزان
 • محصول نوستالژی موتورولا با مدل خمیده برمی‌گردد
 • ثبت ذوب سریع یخ‌های گرینلند توسط ماهواره ها
 • «محور شرارت» جرج بوش جای خودش را به «گله گرگ‌ها» داد!
 • چرا بستنی گیاهی مهم است ؟