لیست قیمت به روز شده یخچال و فریزر بوش موجود در بازار Bosch GSD36PI204-KSW36PI304 Refrigeratorیخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSD36PI204-KSW36PI304 5,650,0002 یخچال فریزر درب فرانسوی بوش KFN91PJ20N 10,580,0003 Bosch KGW36XL30 Refrigeratorیخچال و فریزر بوش مدل KGW36XL30 3,700,0004 Bosch KSV36VW304 + GSN36VW304 Refrigeratorیخچال و فریزر بوش مدل KSV36VW304 + GSN36VW304 4,000,0005 Bosch KAG90AW204 Refrigeratorیخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 7,920,0006 یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A404 کره جنوبیبرند بوش مدل KAD80A404 9,443,0007 Bosch GSN36VL30G-KSV36VL30G Refrigeratorیخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VL30G-KSV36VL30G 7,100,0008 Bosch GSN36VW30-KSV36VW30 Refrigeratorیخچال فریزر بوش GSN36VW30-KSV36VW30 7,481,0009 BOSCH KIS87AF304یخچال فریزر بوش آلمان 2 درب


به گزارش بولتن نیوز، لیست قیمت به روز شده یخچال و فریزر بوش موجود در بازار

Bosch GSD36PI204-KSW36PI304 Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSD36PI204-KSW36PI304 ۵,۶۵۰,۰۰۰
۲ یخچال فریزر درب فرانسوی بوش KFN91PJ20N
۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۳ Bosch KGW36XL30 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGW36XL30 ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴ Bosch KSV36VW304 + GSN36VW304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VW304 + GSN36VW304 ۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ Bosch KAG90AW204 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۷,۹۲۰,۰۰۰
۶ یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A404 کره جنوبی
برند بوش مدل KAD80A404 ۹,۴۴۳,۰۰۰
۷ Bosch GSN36VL30G-KSV36VL30G Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VL30G-KSV36VL30G ۷,۱۰۰,۰۰۰
۸ Bosch GSN36VW30-KSV36VW30 Refrigerator
یخچال فریزر بوش GSN36VW30-KSV36VW30 ۷,۴۸۱,۰۰۰
۹ BOSCH KIS87AF304
یخچال فریزر بوش آلمان 2 درب توکار BOSCH KIS87AF304 ۵,۲۵۹,۰۰۰
۱۰ دوقلو بوش مدل KSW36PI304-GSD36PI204
۹,۹۹۹,۰۰۰
۱۱ Bosch KAG90AI204 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204 ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ Bosch GSN36VB304-KSV36VB304 Refrigerator
یخچال فریزر دوقلو بوش مدل GSN36VB304-KSV36VB304 ۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۳ BOSCH KGW36VL304 Refrigerator
فریزر بوش مدل KGW36VL304 ۳,۰۱۸,۰۰۰
۱۴ دوقلو توکار بوش مدل KIR81AF30 – GIN81AC30
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ Bosch KAN60A40NE Refrigerator
یخچال فریزر بوش KAN60A40NE ۵,۴۹۰,۰۰۰
۱۶ Bosch KAD80A104 W Refrigerator
یخچال ساید بای ساید بوش KAD80A104 W کره جنوبی ۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۷ یخچال فریزر دوقلو بوش ۳۰۴ ( KSN 36 VW 304 /Gsn 36 VW 304 )
۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۸ Bosch KSV36BI304 + GSN36BI304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36BI304 + GSN36BI304 ۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۹ Bosch KGD57PI204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGD57PI204 ۴,۷۷۰,۰۰۰
۲۰ Bosch KGN56AW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56AW204 ۳,۹۵۵,۰۰۰
۲۱ Bosch KAG 90AW204 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG 90AW204 ۸,۰۷۸,۰۰۰
۲۲ Bosch KSV36VB304 + GSN36VB304
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VB304 + GSN36VB304 ۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۳ Bosch KDD74AW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDD74AW204 ۴,۸۱۷,۰۰۰
۲۴ یخچال فریزر بوش KDN46VL204
۲,۹۲۷,۰۰۰
۲۵ Bosch KAD 80A104 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAD 80A104 ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAG90AI20N
۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۷ Bosch KSV36VI304 + GSN36VI304
یخچال و فریزر بوش مدل KSV36VI304 + GSN36VI304 ۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۸ Bosch KGN56LB304 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56LB304 ۵,۴۶۷,۰۰۰
۲۹ Bosch KGN56AI204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI204 ۴,۷۳۴,۰۰۰
۳۰ Bosch KDN46VL20U Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDN46VL20U ۳,۰۸۰,۰۰۰
۳۱ Bosch KDD74AL204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KDD74AL204 ۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲ BOSCH KGN36NW304
فریزر بوش مدل KGN36NW304 ۲,۷۸۱,۰۰۰
۳۳ Bosch KGN 56AI20 M
یخچال فریزر بوش KGN56AI20M ۴,۱۹۱,۰۰۰
۳۴ Bosch GSN54AW304 Freezer
فریزر بوش مدل GSN54AW304 ۳,۲۹۰,۰۰۰
۳۵ Bosch KGD57PW204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش مدل KGD57PW204 ۴,۸۱۱,۰۰۰
۳۶ Bosch KAN58A704 Refrigerator
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704 ۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۷ 36VW30
یخچال فریزر دوقلو بوش - 36WV30 ۶,۹۷۵,۰۰۰
۳۸ یخچال فریزر بوش KGN56VW304
۴,۲۹۱,۰۰۰
۳۹ Bosch KGN76AI304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN76AI304 ۵,۲۵۰,۰۰۰
۴۰ Bosch KGN 36NW30 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGN 36NW30 ۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۱ Bosch KGN76AW304 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KGN76AW304 ۵,۱۴۵,۰۰۰
۴۲ Bosch KGD57PI20M Refrigerator
یخچال فریزر بوش KGD57PI20M ۵,۵۶۹,۰۰۰
۴۳ Bosch KDD56VW204
فریزر بوش مدل KDD56VW204 ۳,۸۶۶,۰۰۰
۴۴ BOSCH KGN56AI304
فریزر بوش مدل KGN36XL304 ۳,۰۵۰,۰۰۰
۴۵ Bosch KAN58A104
ساید بوش مدل KAN58A104 ۷,۴۱۸,۰۰۰
۴۶ Bosch KDV58VW304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KDV58VW304 ۲,۵۳۷,۰۰۰
۴۷ Bosch KIL82AF304
یخچال فریزر بوش مدل KIL82AF304 ۴,۶۳۸,۰۰۰
۴۸ Bosch KGN86AI304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN86AI304 ۵,۷۶۷,۰۰۰
۴۹ Bosch KDD 74AL204 Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KDD 74AL204 ۵,۵۴۳,۰۰۰
۵۰ Bosch KAN 60A40 NE Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN 60A40 NE ۷,۷۷۵,۰۰۰
۵۱ Bosch KAN58A104 Side By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN58A104 ۸,۵۹۹,۰۰۰
۵۲ 36VL30
یخچال فریزر دوقلو بوش - 36VL30 ۷,۵۳۹,۰۰۰
۵۳ Bosch KGN56AW304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KGN56AW304 ۴,۴۴۱,۰۰۰
۵۴ یخچال ساید بای ساید بوش KAN90VI204
۷,۵۵۸,۰۰۰
۵۵ Bosch KIV38X22 GB
یخچال فریزر توکار بوش Bosch KIV38X22 GB ۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۶ Bosch KGN76AW304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN76AW304 ۴,۸۴۵,۰۰۰
۵۷ Bosch KGN86AW304
یخچال فریزر بوش Bosch KGN86AW304 ۵,۴۷۵,۰۰۰
۵۸ دوقلو بوش KSV36VB304/GSN36VB304
۷,۷۸۳,۰۰۰
۵۹ Bosch KAG 90AI20 N Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG 90AI20 N ۶,۹۵۳,۰۰۰
۶۰ Bosch Bottom Freezer KGN56V304
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( سفید ) مدل Bosch Bottom Freezer K ۵,۱۰۲,۰۰۰
۶۱ Bosch KAG90AI204 By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAG90AI204 ۹,۶۳۹,۰۰۰
۶۲ Bosch KGN57P75NE Refrigerator
یخچال فریزر بوش KGN57P75NE ۴,۴۶۰,۰۰۰
۶۳ Bosch GSV24VW304
فریزر بوش مدل GSV24VW304 ۲,۹۰۴,۰۰۰
۶۴ BOSCH KDD56PI304
فریزر بوش مدل KDD56PI304 ۴,۳۴۰,۰۰۰
۶۵ Bosch KDD56VL204 Refrigerator
یخچال فریزر بوش KDD56VL204 ۳,۹۴۰,۰۰۰
۶۶ Bosch KGN56VL304
یخچال فریزر دو درب بوش مدل KGN56VL304 ۴,۴۳۹,۰۰۰
۶۷ یخچال ساید بای ساید بوش KAN56V404
۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۸ یخچال فریزر بوش KDN53NW204
۳,۲۱۴,۰۰۰
۶۹ یخچال فریزر فریزر بوش مدل BOSCH Bottom Freezer K
۵,۴۴۸,۰۰۰
۷۰ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN58A50NE
۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۱ یخچال فریزر بوش KGN57NW204
۳,۶۸۷,۰۰۰
۷۲ Bosch GSN58EW40 Freezer
فریزر بوش مدل GSN58EW40 ۵,۴۵۰,۰۰۰
۷۳ BOSCH KGN36XL304 NoFrost Bottom Freezer Refrigerator
یخچال پایین فریزر بوش مدل 36 ایکس ال 304 ۳,۴۹۳,۰۰۰
۷۴ یخچال فریزر بوش مدل - KSN36VL30G-GSN36VL30G
۸,۵۵۲,۰۰۰
۷۵ BOSCH Bottom Freezer KGD57P204
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( استیل ) مدل BOSCH Bottom Freezer ۵,۳۴۰,۰۰۰
۷۶ Bosch KAN58A704 Side By Side Refrigerator
یخچال و فریزر بوش مدل KAN58A704 ۷,۹۸۷,۰۰۰
۷۷ یخچال زیر کابینتی KUR15A65NE
۲,۸۹۹,۰۰۰
۷۸ Bosch Bottom KGN56V304
یخچال فریزر فریزر پایین بوش ( استیل ضد لک ) مدل Bosch Bottom Fr ۵,۳۸۱,۰۰۰
۷۹ BOSCH Side-by-Side
یخچال فریزر ساید بای ساید بوش ۹,۱۸۰,۰۰۰

.

ظریف: عده‌ای منافعشان به خطر افتاده است| خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت

فرصت افشاگری عليه پولشويی| ظريف می‌تواند بی‌پرده‌ درباره لايه‌های پولشويی سخن بگويد؟

(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی

منبع: بولتن نیوز

منبع این خبر، وبسایت www.bultannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۶۸۱۹۱۶۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • کشف لاشه ۴۴ سگ در فریزر یک زن آمریکایی!+ عکس
 • آخرین تغییرات قیمت لوازم خانگی/ «امین حضور» نجومی شد!
 • نگهداري گوشت سفيد و ويژگي هاي آن
 • زن آمریکایی 44 سگ را در فریزر خانه اش نگه داشته بود !
 • تاثیر مدارس شاد در نشاط جامعه
 • «امین حضور» نجومی شد!
 • گارانتی یخچال مدیر سابق تلویزیون
 • مدل‌های دسته گل عروس سال ۲۰۱۹
 • مدل مانتو مجلسی رنگی و جذاب برای با سلیقه‌ها
 • مدل‌های رنگ موی تنباکویی شکلاتی
 • انواع مدل کاغذ دیواری سه بعدی
 • انواع مدل درب ورودی ساختمان با متریال‌های متفاوت
 • قیمت انواع مدل‌های هوندا دربازار+جدول
 • قیمت مدل‌های مختلف هوندا در بازار + جدول
 • زلاتکو کرانچار: می‌خواهیم به المپیک برویم و از هر جهت سزاوار توجه هستیم/ بازیکنی از لیست تیم امید خط نمی‌خورد
 • کرانچار: هیچ بازیکنی را از لیست خط نزده ام
 • زلاتکو کرانچار: با توجه به محدودیت‌ها طبیعی است لیست ما کوچک شود
 • روش کوتاه کردن و فرم دادن مدل موی نظامی
 • یخچال‌ها و حمام‌های شهر قم
 • هر طرفی که می‌رویم عده‌ای ناراضی هستند / مدل نهایی کنکور ۹۹ هنوز به تصویب نرسیده است