مسعود روشنی رئیس کمیته آموزش کراس فیت فدراسیون ورزشهای همگانی برای معرفی این رشته گفت، کراس فیت یک ورزش قدرتی به منظور افزایش آمادگی جسمانی افراد است که مجموعه ای از تمرینات هوازی ، تمرینات با وزن بدن و پاور لیفتینگ را شامل می شود این تمرینات در یک جلسه تمرین کوتاه مدت و با فشار تمرینی بالا انجام می شود که هدف از آن ارتقای فاکتور های آمادگی جسمانی افراد است


به گزارش خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مسعود روشنی رئیس کمیته آموزش کراس فیت فدراسیون ورزشهای همگانی برای معرفی این رشته گفت: کراس فیت  یک ورزش قدرتی به منظور افزایش آمادگی جسمانی افراد است که مجموعه ای از تمرینات هوازی ، تمرینات با وزن بدن و پاور لیفتینگ را شامل می شود این تمرینات در یک جلسه تمرین کوتاه مدت و با فشار تمرینی بالا انجام می شود که هدف از آن ارتقای فاکتور های آمادگی جسمانی افراد است.

ﮐﺮاس ﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر این ورزش را اینگونه معرفی کرد: ﮐﺮاس ﻓﯿﺖ در ﺳﺎل 2000 ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ، وﻟﯽ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﺴﻤﻦ ﯾﮏ ژﯾﻤﻨﺎﺳت ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد، زده ﺷﺪ. وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ دﻣﺒﻞ و وزﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ژﯾﻤﻨﺎﺳت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

او ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد و دوﺳﺘﺎن ژﯾﻤﻨﺎﺳت ﮔﻠﺴﻤﻦ در وزﻧﻪ ﺑﺮداری ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ او را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﺳﺘﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار او ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺎت آﮐﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ ﮔﻠﺴﻤﻦ در ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.گلسمن سال 1995 در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از ﻃﺮف اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ اداره را ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻫﺪ.

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر او ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻫﺮ روز اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد را دوﺑﺮاﺑﺮ و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و در ﮔﺮوه ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮاس ﻓﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷد.

تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات مورد نیاز رشته کراس فیت شامل هالتر، دمبل، کتل بل، مدیسین بال ،کش های مقاومتی مختلف، طناب جعبه ای مخصوص پرش دار حلقه ، میله های بارفیکس ژیمناستیکی، دستگاه های پارویی و زیر انداز های مختلف است.گرچه کراس فیت یک رشته ورزشی است و هزاران هزار ورزشکار علاقمند در سراسر جهان به آن می پردازند اما به دلیل کاربردی و بنیادین بودن تمریناتش و تاثیر شگرفی که بر افزایش قدرت و آمادگی بدنی دارد امروز به یکی از تمرینات اصلی نیرو های پلیس ، ارتش ، آتش نشانی و سرویس های امنیتی تبدیل شده است ، در برخی از کشور ها نیز کراس فیت بخشی از برنامه درسی تربیت بدنی در دبیرستان ها و دانشگاه است.

image

image

در بخشی از اساسنامه جهانی کراس فیت به فاکتور های آمادگی جسمانی که با پرداختن به این رشته بهبود و ارتقا پیدا می کند اشاره شده است قدرت استقامت قلبی، تنفسی، استقامت سرعت، انعطاف پذیری، هماهنگی توان تعادل و تمرکز کمک می کند در انجام تمرینات کراس فیت هیچ تفاوتی میان مردان و زنان نیست و آمار نشان می دهد نسبت زنان و مردان در این رشته ورزشی مساوی است .

باشگاه های کراس فیت کلوب های بدن سازی و سلامت معمولی نیستند شما در این مکان اثری از تجهیزات هوازی یا دستگاه های مقاومتی نمی بینید و اعضای آن تمرینات روزمره و معمول خود را انجام نمی دهند در عوض ، این باشگاه مانند یک انبار پر از تجهیزات ورزشی شامل جعبه های پلایومتریک ، توپ های طبی ، دمبل و کتل بلز است . میله های بارفیکس ، طناب های کوهنوردی و حلقه هاس ژیمناستیک هم از سقف آویزان هستند هر باشگاه یک دوره مقدماتی یک ماهه دارد که ورودی های جدید باید آن را کامل کامل کنند تا فنون تمرین مناسب برای همه ورزش های اصلی که در برنامه کراس فیت انجام می شود را یاد بگیرند. برای یک دوره چند روزه بعد از ورزش کراس فیت ، ممکن است کمی عضلات شما دچار درد شوند اگر این اتفاق افتاد شاید قبل از انجام ورزش روزانه بعدی به یکی ، دو روز استراحت نیاز داشته باشید تا عضلات شما به طور کامل بهبود یابد.

آموزش حرکات تمرین کراس فیت

تمرینات کراس فیت از حرکات متنوعی تشکیل شده است که به آموزش آن همراه با تصاویر پرداخته ایم اما دقت کنید که مربی کراس فیت بر اساس توانایی و آمادگی بدنی شاگرد نوع حرکت تمرینی را انتخاب می کند.

حرکات بنیادین در کراس فیت

اسکات بدون وزنه

image

اسکات هالتر جلو

image


اسکات هالتر بالای سر

image


پرس سر شانه پرس فشاری سر شانه

image

پوش جرک

image

ددلیفت

image

بالا کشیدن وزنه در حالت سومو ( پای باز )

image


قسمت اول حرکت دو ضرب (کلین ) با توپ مدیسن

image

با ما همراه باشید تا در شماره بعدی این گزارش با سایرحرکات کراس فیت و مزایای این رشته آشنا شوید.

انتهای پیام /

آشنایی با ورزش کراس فیت

فرصت افشاگری عليه پولشويی| ظريف می‌تواند بی‌پرده‌ درباره لايه‌های پولشويی سخن بگويد؟

وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه و همدستش اعدام شدند+فیلم و عکس

علت تصادف خودرو همراهان وزیر کار مشخص شد

کلیدواژه: اخبار ورزشی فدراسیون انجمن های ورزشی

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۷۸۵۳۸۶۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • لیفان ایکس ۶۰ را بشناسید
 • بعد از گذشت چهار روز از آغاز تمرینات تراکتورسازی بعد از تعطیلات؛ استوکس و لی اروین همچنان در تمرینات حضور ندارند
 • چشمی با پایان اردوی تیم ملی در تمرینات استقلال
 • وحدت علیه سلطه‌گری مستکبران؛ از نیازهای امروزی کشورهای اسلامی
 • داریوش یزدی بالاخره در تمرینات استقلال خوزستان حاضر شد
 • بازیکن اخراج شده استقلال این شکلی به تمرینات برمی‌گردد
 • حضور یزدی در تمرینات استقلال خوزستان/ وضعیت کادرفنی همچنان نامشخص!
 • چشمی باید حضوری عذرخواهی کند تا به تمرینات استقلال برگردد
 • اعلام آمادگی 20 بازرگان برای خرید ساختمان کنسولگری سعودی در استانبول و تبدیل آن به موزه خاشقجی
 • چشمی در چه صورتی به تمرینات استقلال بازمی‌گردد؟
 • برگزاری تمرینات تراکتورسازی با غایبان پرتعداد
 • تحریم های هوشمند آمریکا ناکام خواهند ماند
 • آغازمسابقات آمادگی جسمانی
 • زوتی چینی به آمریکا راه پیدا می کند
 • هماهنگی دستگاه های اجرایی موجب پیشرفت ورزش مراغه شده است
 • گزارش تمرین استقلال؛ برگزاری فوتبال درون تیمی؛ تمرینات اختصاصی آقاخان
 • هیئت‌های ورزشی برای کشف استعدادها برنامه‌ریزی کنند/ استان زنجان دارای جوانان مستعد و خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی است
 • زیر ساخت های مناسب رشته دوچرخه سواری در استان اصفهان وجود ندارد
 • بسته تشویقی برای گرایش دانش‌آموزان به رشته کشاورزی در نظر گرفته شد
 • جشنواره ورزش های ناشنوایان ویژه بانوان در اردبیل برگزار شد