مجله فارس پلاس؛ نوید برهان زهی: یکی از سنت هایی حسنه و واجب در میان امت مسلمان عمل کردن به فریضه واجب روزه داری است که البته در هر کجای دنیا با تعدد هر قوم مسلمانی، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در آن متفاوت است


مجله فارس پلاس؛ نوید برهان زهی: یکی از سنت هایی حسنه و واجب در میان امت مسلمان عمل کردن به فریضه واجب روزه داری است که البته در هر کجای دنیا با تعدد هر قوم مسلمانی، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در آن متفاوت است.

 

در منطقه بلوچستان هم با شروع ماه مبارک رمضان آداب و رسوم این ماه با شور و اشتیاق فراوانی دنبال می شود

زنان بلوچ در برگزاری آیین های مربوط به ماه مبارک رمضان نقش کلیدی دارند و مدیریت بیشتر امور در این ماه به زنان بلوچ مربوط می شود.

مردم بلوچ از نیمه دوم ماه شعبان، خود را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می کنند و خانه و کاشانه خود را غبار روبی می کنند  و زمینه برگزاری آداب و رسوم رایج این قوم در ماه رمضان را فراهم می کنند.

اکثر زنان بلوچ قبل از آغاز ماه مبارک رمضان افزون بر تمیز کردن خانه خود نظافت مساجد محله یا روستای خود را نیز برعهده می گیرند.

 

مردان نیز در آماده سازی مساجد برای استقبال از ماه مبارک رمضان سهمی دارند، به این ترتیب که آنان قبل از آغاز این ماه پربرکت، با نصب چادر و تفکیک مکان زنان و مردان در مساجد، زمینه حضور زنان را برای بهره جستن از فضائل این ماه فراهم می سازند تا زنان هم بتوانند در این ماه، در مساجد حضور پیدا کنند.

با آغاز ماه مبارک رمضان، هر شب قبل از اذان صبح، شخص یا اشخاصی برای بیدار  کردن مردم در کوجه ها به راه می افتند و با زدن در خانه ها، همسایه ها را بیدار می کنند. رسمی قدیمی و عمومی که البته حالا بیشتر در روستاها می توان ان را دید.

در شبهای قدر نیز، زنان بلوچ به صورت گروهی در خانه ها و مردان در مساجد به عبادت و تلاوت قرآن می پردازند. مردان خانواده  نیز سعی می کنند فرزندانشان را همراه خود به مساجد ببرند تا فضیلت این ماه مبارک را بیشتر درک کنند و این شبهای عزیز را با قرائت قران و مناجات به صبح برسانند.

ماه مبارک رمضان برای مردم مومن و خداجوی منطقه بلوچستان  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ، ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮﻧﺪ

 ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮﻍ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ

ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ ﻭ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ساعات بیکاری روز خود را به کار سوزن دوزی می پردازند و ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﯾﺾ ﺩﯾﻨﯽ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

image

 

 ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺤﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺒﺎﻫﮓ، ﭼﺎﻧﮕﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭه ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺑﺎﺏ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺳﺖ

پکوره

ﺁﺭﺩ ﻧﺨﻮﺩ، ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺁﺭﺩ ﮔﻨﺪﻡ، ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻄﺮ، ﺭﻭﻏﻦ، ﺁﺏ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﮑﻮﺭه است.

ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭺ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺨﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪ، ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﭘﮑﻮﺭه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﺯ ، ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺗﺎﺯﻩ، ﭘﯿﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﭘﮑﻮﺭه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﺍﯾﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.پکوره ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.

image

 

تباهگ

یکی از اصلی ترین غذاهای ماه مبارک رمضان است که در وقت سحر صرف می شود و مخلوطی از برنج و گوشت خشک شده بوده که بسیار خوشمزه و لذیذ است و طرفداران زیادی در میان قوم بلوچ و حتی غیر بلوچ های این منطقه دارد.

آماده سازی تباهگ یک هفته تا ۱۰ روز طول می کشد و به همین دلیل، کار تهیه این خوراک مخصوص ماه مبارک رمضان از نیمه دوم شعبان آغاز می شود.

نحوه تهیه تباهگ بدین ترتیب است که ابتدا قصابان ماهر گوشت را به صورت لایه های نازک و ورقه های ظریف پهن می برند و سپس پودر انار ترش و آب لیمو و نمک را بصورت خمیر در آورده و بر روی لایه های گوشت می مالند و بعد از آن در فضایی باز ورقه های گوشت را که به آن خمیر انار مالیده شده در مجاورت تابش آفتاب بر روی بند و یا طنابی آویزان می کنند.

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار گوشت های آویز شده را با تور یا پارچه های مخصوص می پوشانند به شکلی که هوا و نور کافی به گوشت برسد و بعد از خشک شدن گوشت، آنها را جمع آوری کرده و در کیسه های پارچه ای قرار می دهند تا در طول ماه مبارک آن را با برنج طبخ و مصرف کنند.

image

 

از چانگال تا هارگ

از دیگر خوراکی های مرسوم در بلوچستان شیرینی «چانگال» است که معمولا بر سر سفره افطار گذاشته می شود، مواد اولیه آن خرما، خمیر نیمه پخته، روغن محلی حیوانی و افزودنی های معطر است.

image

 

از دیگر خوراکهای محلی که می توان آن را بر سر سفره های افطار مردم بلوچ یافت، حلوا شکری، حلوا شیرگی، خرما بریز، خرما شیرگی، کتوک، هارگ، انواع لبنیات محلی، نان روغنی، مربای خرما، انواع ترشی های مختلف مثل ترشی لیمو، ترشی انبه است.

یکی دیگر از رسم های خیلی خوب که در منطقه بلوچستان در زمان افطار وجود دارد این است که اهالی نزدیک به مسجد چه در شهر و چه در روستا، از آنچه که خود سر سفره افطار می خورند، بخشی را به مسجد محل اهدا می کنند تا در اختیار مسافران یا  نیازمندان قرار گیرد.

 

حنابندان شب عید فطر

چند روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان شهرهای بزرگ و مراکز خرید در بلوچستان به طور چشمگیری شلوغ می شوند و مردم شهرهای کوچک و روستاها برای تهیه ملزومات عید، خود را به شهرها می رسانند.

در شب پایانی ماه مبارک رمضان زنان بلوچ با تهیه و آماده کردن حنا که معمولاً حنای محلی آن منطقه است، خود را برای مراسم حنا بندان آماده می کنند.

در این مراسم که شب قبل از عید فطر برگزار می شود، زنان و دختران با حنا نقش های مختلف و زیبایی را بر روی دست های خود می کشند و کار بستن حنا بر دست زنان توسط فردی که در این زمینه مهارت خاص دارد انجام می شود.

در نهایت ماه مبارک رمضان پایان می یابد و مردم خود را برای روز عید سعید فطر آماده می کنند، در این روز مردان با پوشیدن لباس نو به نزدیک ترین عیدگاههای محل سکونت که محلی برای اقامه نماز عید است، می روند.

با پایان نماز عید و خواندن دعا، نمازگزاران بویژه اقوام و خویشاوندان به صورت دسته جمعی، همدیگر را در آغوش گرفته و از یکدیگر طلب بخشش و حلالیت می کنند که به آن «هک پهلی» میگویند.

image

 

 

انتهای پیام/

ماهی گرفتن احمدی‌نژاد از کشتار مردم

کدام نماینده مجلس حقوق نجومی از وزارت نفت دریافت می‌کند؟

عکس لحظه مرگ حجت الاسلام افشنگی در اهواز / روسیاهی برای آمدنیوز و دیگر حامیان تروریست‌ها

منبع: فارس

منبع این خبر، وبسایت www.farsnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۸۷۴۰۷۲۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • آتش دست بردار منطقه حفاظت شده شیرین بهار اندیکا نیست
 • بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛ متوسط قیمت خرید مسکن ۲۹.۷ درصد در بهار رشد کرد
 • جزئیات معاملات مسکن در بهار ۹۷
 • گفتگو با شکیبا شکری مدیر کمپین‌های استارت‌آپ فروشگاه آنلاین بیمه ماهان آینده بچه‌ها در مهر پلاس فروشگاه بیمه ماهان
 • افزایش ۲۹.۷ درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار
 • رشد 29.7 درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار
 • نگرانی دست اندرکاران تلویزیون ایران اینترنشنال پس از فاش شدن همکاری این شبکه با گروههای تروریستی
 • علاء مبارک، ادعای تبانی با اخوان المسلمین درباره انتخابات مصر را رد کرد
 • مرضیه برومند: چرا دلار جهانگیری را به ما نمی‌دهند؟!
 • در حذف زهرا نعمتی از بازی‌های آسیایی جاکارتا کوچکترین تقصیری نداشتم/ هیچ سابقه مدیریتی از شعبانی‌بهار در فدراسیون‌های دیگر وجود ندارد
 • تأیید محکومیت مبارک و پسرانش در دادگاه استیناف مصر
 • دادگاه استيناف مصر حکم محکومیت مبارک و دو پسرش را تایید کرد
 • آینده بچه‌ها در مهر پلاس فروشگاه بیمه ماهان
 • آخرین قیمت خودرو‌ها در بازار؛ دنا پلاس مرز ۱۰۲ میلیون را رد کرد
 • افزایش ۴۴ درصدی تورم کالای وارداتی در بهار امسال
 • افزایش 44 تورم کالای وارداتی در بهار امسال
 • شاخص قیمت کالاهای صادراتی بهار امسال 18.1 درصد افزایش یافت
 • مدرسه سه کلاسه با نام مبارک امام حسین(ع) در خاش افتتاح شد
 • آتش به جان جنگلهای دشت شیرین بهار افتاد
 • روایت کاروان کربلا در روز دوازدهم ماه محرم/خاکسپاری پیکر مبارک سیدالشهداء توسط امام سجاد(ع)