مجله فارس پلاس؛ نوید برهان زهی: یکی از سنت هایی حسنه و واجب در میان امت مسلمان عمل کردن به فریضه واجب روزه داری است که البته در هر کجای دنیا با تعدد هر قوم مسلمانی، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در آن متفاوت است


مجله فارس پلاس؛ نوید برهان زهی: یکی از سنت هایی حسنه و واجب در میان امت مسلمان عمل کردن به فریضه واجب روزه داری است که البته در هر کجای دنیا با تعدد هر قوم مسلمانی، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در آن متفاوت است.

 

در منطقه بلوچستان هم با شروع ماه مبارک رمضان آداب و رسوم این ماه با شور و اشتیاق فراوانی دنبال می شود

زنان بلوچ در برگزاری آیین های مربوط به ماه مبارک رمضان نقش کلیدی دارند و مدیریت بیشتر امور در این ماه به زنان بلوچ مربوط می شود.

مردم بلوچ از نیمه دوم ماه شعبان، خود را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می کنند و خانه و کاشانه خود را غبار روبی می کنند  و زمینه برگزاری آداب و رسوم رایج این قوم در ماه رمضان را فراهم می کنند.

اکثر زنان بلوچ قبل از آغاز ماه مبارک رمضان افزون بر تمیز کردن خانه خود نظافت مساجد محله یا روستای خود را نیز برعهده می گیرند.

 

مردان نیز در آماده سازی مساجد برای استقبال از ماه مبارک رمضان سهمی دارند، به این ترتیب که آنان قبل از آغاز این ماه پربرکت، با نصب چادر و تفکیک مکان زنان و مردان در مساجد، زمینه حضور زنان را برای بهره جستن از فضائل این ماه فراهم می سازند تا زنان هم بتوانند در این ماه، در مساجد حضور پیدا کنند.

با آغاز ماه مبارک رمضان، هر شب قبل از اذان صبح، شخص یا اشخاصی برای بیدار  کردن مردم در کوجه ها به راه می افتند و با زدن در خانه ها، همسایه ها را بیدار می کنند. رسمی قدیمی و عمومی که البته حالا بیشتر در روستاها می توان ان را دید.

در شبهای قدر نیز، زنان بلوچ به صورت گروهی در خانه ها و مردان در مساجد به عبادت و تلاوت قرآن می پردازند. مردان خانواده  نیز سعی می کنند فرزندانشان را همراه خود به مساجد ببرند تا فضیلت این ماه مبارک را بیشتر درک کنند و این شبهای عزیز را با قرائت قران و مناجات به صبح برسانند.

ماه مبارک رمضان برای مردم مومن و خداجوی منطقه بلوچستان  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ، ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮﻧﺪ

 ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮﻍ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ

ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ ﻭ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ساعات بیکاری روز خود را به کار سوزن دوزی می پردازند و ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﯾﺾ ﺩﯾﻨﯽ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

image

 

 ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺤﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺒﺎﻫﮓ، ﭼﺎﻧﮕﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭه ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺑﺎﺏ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺳﺖ

پکوره

ﺁﺭﺩ ﻧﺨﻮﺩ، ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺁﺭﺩ ﮔﻨﺪﻡ، ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻄﺮ، ﺭﻭﻏﻦ، ﺁﺏ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﮑﻮﺭه است.

ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭺ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺨﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪ، ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﭘﮑﻮﺭه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﺯ ، ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺗﺎﺯﻩ، ﭘﯿﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﭘﮑﻮﺭه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﺍﯾﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.پکوره ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.

image

 

تباهگ

یکی از اصلی ترین غذاهای ماه مبارک رمضان است که در وقت سحر صرف می شود و مخلوطی از برنج و گوشت خشک شده بوده که بسیار خوشمزه و لذیذ است و طرفداران زیادی در میان قوم بلوچ و حتی غیر بلوچ های این منطقه دارد.

آماده سازی تباهگ یک هفته تا ۱۰ روز طول می کشد و به همین دلیل، کار تهیه این خوراک مخصوص ماه مبارک رمضان از نیمه دوم شعبان آغاز می شود.

نحوه تهیه تباهگ بدین ترتیب است که ابتدا قصابان ماهر گوشت را به صورت لایه های نازک و ورقه های ظریف پهن می برند و سپس پودر انار ترش و آب لیمو و نمک را بصورت خمیر در آورده و بر روی لایه های گوشت می مالند و بعد از آن در فضایی باز ورقه های گوشت را که به آن خمیر انار مالیده شده در مجاورت تابش آفتاب بر روی بند و یا طنابی آویزان می کنند.

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار گوشت های آویز شده را با تور یا پارچه های مخصوص می پوشانند به شکلی که هوا و نور کافی به گوشت برسد و بعد از خشک شدن گوشت، آنها را جمع آوری کرده و در کیسه های پارچه ای قرار می دهند تا در طول ماه مبارک آن را با برنج طبخ و مصرف کنند.

image

 

از چانگال تا هارگ

از دیگر خوراکی های مرسوم در بلوچستان شیرینی «چانگال» است که معمولا بر سر سفره افطار گذاشته می شود، مواد اولیه آن خرما، خمیر نیمه پخته، روغن محلی حیوانی و افزودنی های معطر است.

image

 

از دیگر خوراکهای محلی که می توان آن را بر سر سفره های افطار مردم بلوچ یافت، حلوا شکری، حلوا شیرگی، خرما بریز، خرما شیرگی، کتوک، هارگ، انواع لبنیات محلی، نان روغنی، مربای خرما، انواع ترشی های مختلف مثل ترشی لیمو، ترشی انبه است.

یکی دیگر از رسم های خیلی خوب که در منطقه بلوچستان در زمان افطار وجود دارد این است که اهالی نزدیک به مسجد چه در شهر و چه در روستا، از آنچه که خود سر سفره افطار می خورند، بخشی را به مسجد محل اهدا می کنند تا در اختیار مسافران یا  نیازمندان قرار گیرد.

 

حنابندان شب عید فطر

چند روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان شهرهای بزرگ و مراکز خرید در بلوچستان به طور چشمگیری شلوغ می شوند و مردم شهرهای کوچک و روستاها برای تهیه ملزومات عید، خود را به شهرها می رسانند.

در شب پایانی ماه مبارک رمضان زنان بلوچ با تهیه و آماده کردن حنا که معمولاً حنای محلی آن منطقه است، خود را برای مراسم حنا بندان آماده می کنند.

در این مراسم که شب قبل از عید فطر برگزار می شود، زنان و دختران با حنا نقش های مختلف و زیبایی را بر روی دست های خود می کشند و کار بستن حنا بر دست زنان توسط فردی که در این زمینه مهارت خاص دارد انجام می شود.

در نهایت ماه مبارک رمضان پایان می یابد و مردم خود را برای روز عید سعید فطر آماده می کنند، در این روز مردان با پوشیدن لباس نو به نزدیک ترین عیدگاههای محل سکونت که محلی برای اقامه نماز عید است، می روند.

با پایان نماز عید و خواندن دعا، نمازگزاران بویژه اقوام و خویشاوندان به صورت دسته جمعی، همدیگر را در آغوش گرفته و از یکدیگر طلب بخشش و حلالیت می کنند که به آن «هک پهلی» میگویند.

image

 

 

انتهای پیام/

ماجرای درگیری دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر/ یک مسئول بسیج دانشجویی: آتش به اختیار عمل کردیم/ شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد ساختارشکنانه است

دفاع وزیر صنعت از افزایش قیمت‌ خودرو: ایران‌ خودرو کار غیرقانونی نکرده| سخنگوی‌ تعزیرات: گرانی‌ خودرو غیرقانونی است| آینده بازار خودرو چه خواهد شد؟

علت مرگ پیام صابری همسر زیبا بروفه+عکس

منبع: فارس

منبع این خبر، وبسایت www.farsnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۸۷۴۰۷۲۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • جزئیات آیین نامه شورای عالی اصلاح طلبان تصویب شد
 • اعزام نماینده ایران به مسابقات قرآن تونس؛ رویداد مهم صفحات معارفی رسانه‌ها
 • 24 آذر؛ آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون حفظ و مفاهیم قرآن كاركنان دولت در فارس
 • رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی منصوب شد
 • «رمضان نژاد» به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد
 • مدیر روابط‌عمومی وزارت کشاورزی دوشغله شد
 • انتصاب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 • رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شد
 • مجوزگازرسانی به ۱۵ روستای دماوند اخذ شد
 • رونمایی از قرآن دست نویس مددجویان زندان مرکزی یزد
 • اینفوگرافی/ محمد تقی بهار
 • ملک الشعرای بهار؛ شاعر ستایش گر آزادی و صلح
 • راه اندازی ۶ واحد صندوق خرد زنان روستایی در شهرستان بهار
 • پشتیبانی OnePlus 6T مک‌لارن از فناوری شارژ سریع +فیلم
 • بهار ناشناخته‌ای که با بی‌مهری مسئولان شهری قزوین خزان‌زده شده است
 • کا رمضان روحانی برای مردم آب نداشت، برای تو که نان داشت...
 • آیین نامه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ابلاغ شد
 • برگزاری مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن دانش‌آموزان در آذربایجان‌شرقی
 • عکس پروفايل تولدم مبارک
 • تصویر جدید منتشر شده از گلکسی اس ۱۰ با دوربین دوگانه