مجله فارس پلاس؛ نوید برهان زهی: یکی از سنت هایی حسنه و واجب در میان امت مسلمان عمل کردن به فریضه واجب روزه داری است که البته در هر کجای دنیا با تعدد هر قوم مسلمانی، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در آن متفاوت است.

 

در منطقه بلوچستان هم با شروع ماه مبارک رمضان آداب و رسوم این ماه با شور و اشتیاق فراوانی دنبال می شود

زنان بلوچ در برگزاری آیین های مربوط به ماه مبارک رمضان نقش کلیدی دارند و مدیریت بیشتر امور در این ماه به زنان بلوچ مربوط می شود.

مردم بلوچ از نیمه دوم ماه شعبان، خود را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می کنند و خانه و کاشانه خود را غبار روبی می کنند  و زمینه برگزاری آداب و رسوم رایج این قوم در ماه رمضان را فراهم می کنند.

اکثر زنان بلوچ قبل از آغاز ماه مبارک رمضان افزون بر تمیز کردن خانه خود نظافت مساجد محله یا روستای خود را نیز برعهده می گیرند.

 

مردان نیز در آماده سازی مساجد برای استقبال از ماه مبارک رمضان سهمی دارند، به این ترتیب که آنان قبل از آغاز این ماه پربرکت، با نصب چادر و تفکیک مکان زنان و مردان در مساجد، زمینه حضور زنان را برای بهره جستن از فضائل این ماه فراهم می سازند تا زنان هم بتوانند در این ماه، در مساجد حضور پیدا کنند.

با آغاز ماه مبارک رمضان، هر شب قبل از اذان صبح، شخص یا اشخاصی برای بیدار  کردن مردم در کوجه ها به راه می افتند و با زدن در خانه ها، همسایه ها را بیدار می کنند. رسمی قدیمی و عمومی که البته حالا بیشتر در روستاها می توان ان را دید.

در شبهای قدر نیز، زنان بلوچ به صورت گروهی در خانه ها و مردان در مساجد به عبادت و تلاوت قرآن می پردازند. مردان خانواده  نیز سعی می کنند فرزندانشان را همراه خود به مساجد ببرند تا فضیلت این ماه مبارک را بیشتر درک کنند و این شبهای عزیز را با قرائت قران و مناجات به صبح برسانند.

ماه مبارک رمضان برای مردم مومن و خداجوی منطقه بلوچستان  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ، ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮﻧﺪ

 ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮﻍ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ

ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ ﻭ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ساعات بیکاری روز خود را به کار سوزن دوزی می پردازند و ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﯾﺾ ﺩﯾﻨﯽ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺤﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺒﺎﻫﮓ، ﭼﺎﻧﮕﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭه ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺑﺎﺏ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺳﺖ

پکوره

ﺁﺭﺩ ﻧﺨﻮﺩ، ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺁﺭﺩ ﮔﻨﺪﻡ، ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻄﺮ، ﺭﻭﻏﻦ، ﺁﺏ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﮑﻮﺭه است.

ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭺ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺨﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪ، ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﭘﮑﻮﺭه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﺯ ، ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺗﺎﺯﻩ، ﭘﯿﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﭘﮑﻮﺭه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺑﻠﻮﭺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﺍﯾﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.پکوره ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﮑﻮﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.

 

تباهگ

یکی از اصلی ترین غذاهای ماه مبارک رمضان است که در وقت سحر صرف می شود و مخلوطی از برنج و گوشت خشک شده بوده که بسیار خوشمزه و لذیذ است و طرفداران زیادی در میان قوم بلوچ و حتی غیر بلوچ های این منطقه دارد.

آماده سازی تباهگ یک هفته تا ۱۰ روز طول می کشد و به همین دلیل، کار تهیه این خوراک مخصوص ماه مبارک رمضان از نیمه دوم شعبان آغاز می شود.

نحوه تهیه تباهگ بدین ترتیب است که ابتدا قصابان ماهر گوشت را به صورت لایه های نازک و ورقه های ظریف پهن می برند و سپس پودر انار ترش و آب لیمو و نمک را بصورت خمیر در آورده و بر روی لایه های گوشت می مالند و بعد از آن در فضایی باز ورقه های گوشت را که به آن خمیر انار مالیده شده در مجاورت تابش آفتاب بر روی بند و یا طنابی آویزان می کنند.

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار گوشت های آویز شده را با تور یا پارچه های مخصوص می پوشانند به شکلی که هوا و نور کافی به گوشت برسد و بعد از خشک شدن گوشت، آنها را جمع آوری کرده و در کیسه های پارچه ای قرار می دهند تا در طول ماه مبارک آن را با برنج طبخ و مصرف کنند.

 

از چانگال تا هارگ

از دیگر خوراکی های مرسوم در بلوچستان شیرینی «چانگال» است که معمولا بر سر سفره افطار گذاشته می شود، مواد اولیه آن خرما، خمیر نیمه پخته، روغن محلی حیوانی و افزودنی های معطر است.

 

از دیگر خوراکهای محلی که می توان آن را بر سر سفره های افطار مردم بلوچ یافت، حلوا شکری، حلوا شیرگی، خرما بریز، خرما شیرگی، کتوک، هارگ، انواع لبنیات محلی، نان روغنی، مربای خرما، انواع ترشی های مختلف مثل ترشی لیمو، ترشی انبه است.

یکی دیگر از رسم های خیلی خوب که در منطقه بلوچستان در زمان افطار وجود دارد این است که اهالی نزدیک به مسجد چه در شهر و چه در روستا، از آنچه که خود سر سفره افطار می خورند، بخشی را به مسجد محل اهدا می کنند تا در اختیار مسافران یا  نیازمندان قرار گیرد.

 

حنابندان شب عید فطر

چند روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان شهرهای بزرگ و مراکز خرید در بلوچستان به طور چشمگیری شلوغ می شوند و مردم شهرهای کوچک و روستاها برای تهیه ملزومات عید، خود را به شهرها می رسانند.

در شب پایانی ماه مبارک رمضان زنان بلوچ با تهیه و آماده کردن حنا که معمولاً حنای محلی آن منطقه است، خود را برای مراسم حنا بندان آماده می کنند.

در این مراسم که شب قبل از عید فطر برگزار می شود، زنان و دختران با حنا نقش های مختلف و زیبایی را بر روی دست های خود می کشند و کار بستن حنا بر دست زنان توسط فردی که در این زمینه مهارت خاص دارد انجام می شود.

در نهایت ماه مبارک رمضان پایان می یابد و مردم خود را برای روز عید سعید فطر آماده می کنند، در این روز مردان با پوشیدن لباس نو به نزدیک ترین عیدگاههای محل سکونت که محلی برای اقامه نماز عید است، می روند.

با پایان نماز عید و خواندن دعا، نمازگزاران بویژه اقوام و خویشاوندان به صورت دسته جمعی، همدیگر را در آغوش گرفته و از یکدیگر طلب بخشش و حلالیت می کنند که به آن «هک پهلی» میگویند.

 

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

خبر بعدی:

نسل‌های جدید از آیین‌های چهارشنبه‌سوری شناخت چندانی ندارند

به گزارش ایکنا از آذربایجان غربی، ایران، همچون مادر مهربانی، آغوش گرم خود را به روی اقوام مختلف گشوده و هر قومی نیز به تبعیت از فرهنگ و سنت‌های دیرینه اجدادی، رسوم خاص خود را دارد، در این میان خطه‌ همیشه سرفراز آذربایجان غربی نیز به دلیل پیشینه‌ تاریخی و فرهنگی غنی، آداب و رسوم جذاب و خاصی را در مناسبت‌های مختلف دارد، طبق یک اعتقاد دیرینه، مردم منطقه آزاد ماکو در شمال‌غربی‌ترین نقطه ایران، چهارشنبه‌‌ آخر هرسال را طبق عناصر چهارگانه‌ آب، باد، خاک و آتش نام‌گذاری نموده و براین باورند که این چهار عنصر موثر در حیات بشر در باورهای مردم این خطه ریشه دوانده است.
نسل‌های جدید ایران از آیین‌های این جشن شناخت چندانی ندارند، به‌گونه‌ای که برخی معتقدند در سال‌های اخیر چهارشنبه‌سوری با حرکت به‌سوی خشونت، تحریف و استحاله شده و از اصالت خود فاصله گرفته‌ است.
امروزه، استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا که بعضاً دست‌ساز و خطرناک هستند، بسیار رایج بوده و جایگزین آیین‌های کهن شده، طی چند سال گذشته، در این شب همواره شاهد آمار وحشتناک آسیب‌دیدگی و گاهی دارای تلفات جانی بوده‌ایم.
برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری با آلودگی صوتی، آسیب به تابلوها و دیوارهای شهر و ایجاد فضایی خشونت‌آمیز و تنش‌زا همراه است، به‌طوری‌که برخی شهروندان از رفت‌وآمد در خیابان‌ها بیم دارند.
همه‌ساله شهروندانی از استان و شهرستانها در اثر انفجارهای ناخوشایند مربوط به این جشن، کشته یا مصدوم می‌شوند، گزارش‌ها حاکی است طی سال گذشته بنابه‌گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی، مصدومین چهارشنبه سوری در استان به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده بود.
بیشترین آسیب‌های ناشی از غفلت در این شب شامل بریدگی و خراشیدگی، سوختگی و بیشترین ناحیه آسیب دست و چشم بوده که بیشترین مصدومین نیز در رده سنی 10 الی 20 سال است.
لزوم دگرگونی روح انسان در ایام پایانی سال
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایوب رنجبری، کارشناس مذهبی، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه شادی‌های آخر سال باید در چارچوب مشخصی انجام شود، اظهار کرد: برای تغییر فرهنگ و رسوم اشتباهی که وارد جامعه ما شده، زمان زیادی نیاز بوده و در آیین چهارشنبه‌سوری نیز باید صبر و حوصله زیادی به خرج داد.
وی با تاکید بر اینکه برخی چهارشنبه‌سوری و پریدن از روی آتش را نماد آتش‌پرستی می‌دانند، گفت: مردم ما همان مردم حماسه‌آفرین، نجیب و قهرمان همیشه در صحنه بوده و به‌هیچ‌وجه قصد پرستش آتش را ندارند و این رسمی است که از قدیم‌الایام در بین مردم مرسوم بوده و لزوم اجرای صحیح‌تر آن نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده‌ای دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رنجبری افزود: روح انسان، اساسی‌ترین مساله ای است که باید در ایام پایانی سال دگرگون شود و ما نیز با جوانه زدن شکوفه‌های طبیعت، باید دلهایمان را جوانه زده و خود را برای بهار طبیعت آماده کنیم، لذا این سنت و آیین‌ها جز این هدف، مقصد دیگری ندارند.
تبعیت از رسوم قدیمی، مستلزم دلیل عقلی معتبر است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد هاشمی، امام جمعه ماکو، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح ویژگی و تحریفات وارده به چهارشنبه سوری از دیدگاه اسلام گفت: هر انسان مومن قبل از انجام کاری باید ببيند که آيا آن عمل از ديدگاه قرآن، پیگرد شرعی و قانونی دارد یا نه، لذا باید این اقدام در چهارشنبه‌سوری نیز پرسیده شود که آیا مورد تأييد شارع مقدس است يا نه؟
وی با تاکید بر تعريف فرهنگ باستانی افزود: فرهنگ باستانی و يا همان سنت‌های آباء و اجدادی، عبارت از باورها و رفتارهایی است که نوع انسانها به حفظ و نگهداری آن علاقه‌مندند و سعی می‌کنند به مانند نياکان خود به آن باور كرده و عقیده‌مند بوده و آن رفتار را همانند قديمی‌های خود تکرار کنند.
امام جمعه ماکو ادامه داد: اما بحث در اين است که آيا تمامی اين باورها و رفتارهايی که از گذشتگان به ما رسيده، درست و صحيح هستند يا نه؟ اگر ثابت شد بعضی از اين سنت‌های باستانی خرافه‌ای بيش نيستند، آيا باز هم بايد بر آن اصرار ورزيد و پافشاری كرد؟
وی تصریح کرد: از ديدگاه قرآن اگر يک سنت، عقيده و رفتاری که به ارث رسيده، دارای دليل عقلی و يا نقلی معتبر بود، تبعيت از آن صحيح است و اگر اينگونه نبود پيروی از آن مصداق پيروی کورکورانه است که هر انسان عاقلی، خود و ديگران را از آن برحذر می‌دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هاشنی معتقد است خداوند متعال در پاسخ به ادعای بت‌پرستان، به دلیل پيروی از دين آباء و اجدادی، از آنها دليل منطقی می‌خواهد، چون ادله آنها را قبول نمی‌كند، وقتی از بت‌پرستان سؤال می‌کردند که چرا بت را پرستش می‌کنيد؟ درحالی‌که خود شما اين بت‌ها را درست کرده‌اید، در جواب می‌گفتند که چون آباء و اجداد ما بت‌پرست بودند، ما هم از روش و دين آنها پيروی می‌کنيم.
وی خاطرنشان کرد: قرآن، اين نوع استدلال را قبول نمی‌کند و می‌گويد: اگر به خاطر رفتارهای گذشتگان و تبعيت از فرهنگ باستانی و سنت‌های آباء و اجدادی يک عملی را انجام می‌دهی، يا بايد يک دليل عقلی داشته باشی و يا يک دليل نقلی معتبر، لذا خداوند تبارک و تعالی خطاب به بت‌پرستان می‌فرمايد: ائْتُونى بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أوْ أثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إن كُنتُمْ صَادِقِين، «اگر راست می‌گوييد، برای من از كتاب‌های آسمانی قبل از قرآن دليلی بياوريد كه دلالت كند بر اينكه خدايان شما، در خلقت قسمتی از آسمان‌ها و يا خلقت قسمتی از زمين شركت دارند (نقلی معتبر) و اگر از كتابی آسمانی دليل نمی ‏آوريد، حداقل يک دليل علمی (عقلی معتبر) بياوريد كه اين ادعای شما را اثبات كند.» اگر نه دليل عقلی داريد و نه دليل نقلی معتبر از کتابهای آسمانی گذشته، پس هيچ‌گونه بهانه و دليلی برای پيروی از سنت آباء و اجدادی نداريد.
امام جمعه ماکو تاکید کرد: بنابراین از ديدگاه قرآن، تبعيت از سنت‌های آباء و اجدادی و فرهنگ باستانی، زمانی صحيح است كه اين فرهنگ‌ها، سنت‌ها و رفتارها دارای يك دليل عقلی و يا نقلی معتبر باشد، ولی اگر هيچ گونه دليلی نداشته باشند، قابل تبعيت نيست.
وی چهار شنبه سوری را از جمله سنت‌های قديمی ايرانيان یاد می کند که هر ساله خودی نشان می دهد، لذا همين چهارشنبه سوری است که نه دليل عقلی برای درستی و مفيد بودن آن وجود دارد و نه دليل نقلی معتبری از آن پشتيبانی ميیکند، بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که اين کار، خرافه‌ای بيش نيست که مانند ساير موهومات توانسته بين مردم جايگاهی برای خود باز کند، مقام معظم رهبری می‌فرمايند: «علاوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی دارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود، برخی از مراجع تقليد نيز آن را مصداق خرافات دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هاشمی گفت: نه تنها هيچ‌گونه دليل عقلی و نقلی معتبر ندارد، بلكه يک سری آثار منفی نيز دارد، چقدر انسانها در چهارشنبه‌سوری به خاطر ترقه‌بازی‌ها و آتش‌سوزی‌ها، صدمات جانی و مالی، متحمل می‌شوند که در هر سال در ايام چهارشنبه‌سوری رسانه‌های گروهی اعلام می‌کنند، چقدر افرادی كه بخاطر همين ترقه‌بازی‌ها، دست، پا و چشم خود را از دست داده‌اند.
وی می گوید که با وجود اينکه ما همه اينها را می‌بينيم، باز هم کورکورانه به دنبال آن می‌رويم، از خود نيز سؤال نمی‌کنيم که نه دليل عقلی برای اين کار است و نه دليل نقلی، علاوه بر آن بار منفی هم برای آن مترتب است، انسان عاقل چرا بايد به دنبال اين کار برود؟! کسانی که به دنبال چنين کاری می‌روند، معلوم است که از عقل هيچ‌گونه بهره‌ای نبرده‌اند.
امام جمعه ماکو همچنین بهترين جايگزين برای اين کار، در آستانه عيد نوروز و ايام ولادت با سعادت امیرالمومنین را کمک به مستمندان و نيازمندان یاد کرد.
شایان ذکر است، چهارشنبه‌سوری نام جشنی باستانی و برگرفته از آیین زرتشتی است که ایرانیان از ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد تاکنون در آخرین شب چهارشنبه یعنی سه شنبه شب هر سال، آن را با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن و برپایی مراسمات خاصی برگزار می‌کنند و معتقدند که چهارشنبه آخر سال نوید رسیدن بهار و تازه شدن طبیعت را می‌دهد، مردم و جوانان باید با روی‌آوردن به رسوم اصیل و صحیح و پرهیز از انجام کارهای خطرناک، چهارشنبه‌سوری با نشاط و شادی را برای خود و اطرافیان ایجاد کنند.
گزارش از مهدی تندرست
انتهای پیام 

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

عکسهایی از تولد رویا تیموریان در 52 سالگی

منبع این خبر، وبسایت www.farsnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۸۷۴۰۷۲۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • برنامه شبکه‌های استانی برای ایام نوروز و استقبال از بهار
 • چه مبارک شبی است، امشب
 • جدیدترین بسته پیامک‌های تبریک ویژه نوروز ۹۸
 • «تکم چی لر» سفیرانی که آمدن نوروز را نوید می دهند
 • اعتکاف؛ انقلاب درونی و بندگی در مقابل خداوند
 • گوگل پلاس سیزده بدر تعطیل می شود
 • گوگل پلاس چگونه به پرتگاه رسید؟
 • شنیدنی های جالب از آئین های شاد استان مرکزی برای رستاخیز طبیعت
 • عمان از اوپک پلاس خارج می شود
 • نتیجه نخریدن خودرو؛ قیمت ماشین به یک ماه پیش برگشت؟!
 • تکم‎چی بشارت دهنده نوروز در اردبیل/ بهار پشت در خانه‎ها است
 • زندان جای مادران نیست/ از نوروز تا رمضان مادران را آزاد کنیم
 • رهبر انقلاب فرمودند: مگر سرهنگ­‌ها هم شعر می‌­گویند؟!
 • پخش فصل سوم ستایش شاید بعد از ماه رمضان
 • احتمال پخش فصل سوم ستایش بعد از ماه رمضان
 • صفحات متفاوت فرهنگ فارس در تقویم 97
 • کتاب نشان افتخار زنان در چهل سالگی انقلاب در زاهدان رونمایی شد
 • نسل‌ جدید از آیین‌های باستانی شناخت چندانی ندارد
 • فیلمبرداری ستایش ۳ به پایان رسید/احتمال پخش فصل سوم ستایش بعد از ماه رمضان