برنامه سی هفته هجدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش قدس آنلاین، هجدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد که دو تیم نساجی مازندران و نفت مسجدسلیمان از لیگ دسته اول به این مسابقات راه پیدا کرده اند.

مراسم قرعه کشی این دوره از مسابقات شامگاه امروز پنجشنبه با حضور مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، مدیران عامل و سرپرستان تیم ها برگزار شد و برنامه مسابقات مشخص شد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول
سپیدرود رشت - سایپا
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – نساجی مازندران
پرسپولیس – پدیده مشهد
تراکتورسازی تبریز – نفت مسجدسلیمان
پیکان – استقلال
پارس جنوبی – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت آبادان - سپاهان

هفته دوم
سپاهان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – صنعت‌نفت ابادان
استقلال – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – استقلال خوزستان
سایپا – پیکان
نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی
نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز
فولاد خوزستان - پرسپولیس

هفته سوم
سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سایپا
صنعت‌نفت ابادان – پدیده مشهد
فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز – استقلال
پرسپولیساستقلال خوزستان
پارس جنوبی – نساجی مازندران
پیکان - سپاهان

هفته چهارم
پدیده مشهد – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – پیکان
سپاهان – ذوب‌آهن
سایپا – تراکتورسازی تبریز
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
استقلال – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – صنعت‌نفت ابادان
نساجی مازندران - فولاد خوزستان

هفته پنجم
سپیدرود رشت – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – گسترش فولاد تبریز
پیکان – پدیده مشهد
پارس جنوبی – سایپا
نفت مسجدسلیماننساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز – سپاهان
فولاد خوزستان – استقلال
پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم
صنعت‌نفت ابادان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز
پدیده مشهد – ذوب‌آهن
سایپافولاد خوزستان
استقلال - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پرسپولیس
سپاهان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان - پیکان

هفته هفتم
سپیدرود رشت – پرسپولیس
پارس جنوبی – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – استقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد
نفت مسجدسلیمان – سایپا
استقلالنساجی مازندران
فولاد خوزستان – سپاهان
پیکان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هشتم
سپیدرود رشت – پیکان
گسترش فولاد تبریزفولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – پارس جنوبی
سایپانساجی مازندران
سپاهان – نفت مسجدسلیمان
استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس - استقلال

هفته نهم
ذوب‌آهن – سپیدرود رشت
نفت مسجدسلیمان – گسترش فولاد تبریز
فولاد خوزستان – پدیده مشهد
استقلال – سایپا
تراکتورسازی تبریز – صنعت‌نفت ابادان
پیکان – پرسپولیس
پارس جنوبی – استقلال خوزستان
نساجی مازندران - سپاهان

هفته دهم
سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز –نساجی مازندران
پیکان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – سایپا
سپاهان – استقلال
صنعت‌نفت ابادان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

هفته یازدهم
ذوب‌آهن – پرسپولیس
سایپا – سپاهان
نفت مسجدسلیماناستقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – پیکان
استقلال – گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی – سپیدرود رشت
نساجی مازندران – پدیده مشهد
فولاد خوزستان - صنعت‌نفت ابادان

هفته دوازدهم
سپیدرود رشت – فولاد خوزستان
گسترش فولاد تبریز – سایپا
ذوب‌آهن – تراکتورسازی تبریز
پدیده مشهد – استقلال
پرسپولیس – سپاهان
صنعت‌نفت ابادان – نفت مسجدسلیمان
استقلال خوزستاننساجی مازندران
پیکان - پارس جنوبی

هفته سیزدهم
سایپا – پدیده مشهد
نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس
استقلالاستقلال خوزستان
پارس جنوبی – ذوب‌آهن
سپاهان – گسترش فولاد تبریز
نساجی مازندران – صنعت‌نفت ابادان
فولاد خوزستان - پیکان

هفته چهاردهم
سپیدرود رشت – نساجی مازندران
ذوب‌آهن – فولاد خوزستان
پدیده مشهد – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت ابادان – استقلال
استقلال خوزستان – سایپا
پیکان - نفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم
گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد
سایپا – صنعت‌نفت ابادان
نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن
استقلال – سپیدرود رشت
پارس جنوبی – پرسپولیس
سپاهان – استقلال خوزستان
نساجی مازندران – پیکان
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم
سایپا - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - پیکان
فولاد خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هفدهم
سپیدرود رشت - سپاهان
صنعت‌نفت ابادان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - استقلال
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
پیکان - سایپا
پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز - نساجی مازندران
پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هجدهم
گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت
سایپا - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - صنعت‌نفت ابادان
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
استقلال - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - پرسپولیس
نساجی مازندران - پارس جنوبی
سپاهان - پیکان

هفته نوزدهم
سپیدرود رشت - پدیده مشهد
پیکان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - سایپا
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی - استقلال
صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران

هفته بیستم
استقلال خوزستان - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - پیکان
سایپا - پارس جنوبی
نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان - پرسپولیس

هفته بیست‌و یکم
سپیدرود رشت - صنعت‌نفت ابادان
تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پدیده مشهد
فولاد خوزستان - سایپا
نفت مسجدسلیمان - استقلال
پرسپولیس - نساجی مازندران
پارس جنوبی - سپاهان
پیکان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و دوم
پرسپولیس - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز
سایپا - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - استقلال
سپاهان - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و سوم
پیکان - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - صنعت‌نفت ابادان
پارس جنوبی - پدیده مشهد
نساجی مازندران - سایپا
نفت مسجدسلیمان - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان
استقلال - پرسپولیس

هفته بیست‌و چهارم
سپیدرود رشت - ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
سایپا - استقلال
صنعت‌نفت ابادان - تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس - پیکان
استقلال خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - نساجی مازندران

هفته بیست‌و پنجم
تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت
نساجی مازندران - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پیکان
نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد
سایپا - پرسپولیس
استقلال - سپاهان
پارس جنوبی - صنعت‌نفت ابادان
فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و ششم
پرسپولیس - ذوب‌آهن
سپاهان - سایپا
استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان
پیکان - تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز - استقلال
سپیدرود رشت - پارس جنوبی
پدیده مشهد - نساجی مازندران
صنعت‌نفت ابادان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و هفتم
فولاد خوزستان - سپیدرود رشت
سایپا - گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن
استقلال - پدیده مشهد
سپاهان - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت ابادان
نساجی مازندران - استقلال خوزستان
پارس جنوبی - پیکان

هفته بیست‌و هشتم
پدیده مشهد - سایپا
سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - استقلال
ذوب‌آهن - پارس جنوبی
گسترش فولاد تبریز - سپاهان
صنعت‌نفت ابادان - نساجی مازندران
پیکان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و نهم
نساجی مازندران - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان - ذوب‌آهن
سپاهان - پدیده مشهد
پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس
استقلال - صنعت‌نفت ابادان
سایپا - استقلال خوزستان
نفت مسجدسلیمان - پیکان

هفته سی‌ام
پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت ابادان - سایپا
ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
سپیدرود رشت - استقلال
پرسپولیس - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - سپاهان
پیکان - نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تیم فوتبال استقلال تیم فوتبال پدیده مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۱۸۹۰۵۸۹۷ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

علی مطهری: اگر رابطه با آمریکا به نفع انقلاب است، باید اینکار را بکنیم

همدستی و توطئه پوتین و نتانیاهو علیه ایران؛ در سوریه چه می‌گذرد؟

عکس| آگهی استخدام قبل از انقلاب با شرایط فوق‌العاده

انتقاد تند اصولگرایان از نامه خاتمی به رهبری

اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم/ اگر FATF بد است چرا همه همسایگان ما به آن پیوستند/ اینکه گفتیم سانتریفیوژ می‌چرخد، اقتصاد مردم هم می‌چرخد به حرف خود عمل کردیم/ اینکه نگاه دولت به بیرون است، درست نیست

خبر بعدی:

یزدی: بازیکنان ما را هوایی کردند اما موافق جدایی بازیکنی نیستم/ داور باید دروازه‌بان تراکتور را اخراج می‌کرد

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان معتقد است موعود بنیادی‌فر باید دروازه‌بان تراکتور را مقابل نفتی‌ها از زمین مسابقه اخراج می‌کرد. - اخبار ورزشی -

هدایت یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره تساوی یک - یک شاگردانش مقابل تراکتور تبریز اظهار داشت: می‌دانستیم تراکتور تیمی بسیار خوب و قابل احترام است. ما هم در پیاده کردن برنامه خود تا حد زیادی موفق بودیم. راهی جز این نداشتیم که بازی را در اختیار تراکتور قرار دهیم و به دنبال اشتباهات حریف برویم. همین اتفاق هم افتاد و به گل رسیدیم.

وی با اشاره به تصمیم مشکوک داوری بیان کرد: صحنه مشکوکی رخ داد که داور می‌توانست دروازه‌بان حریف را اخراج کند که فکر می‌کنم اشتباه کرد. اگر داور چنین تصمیمی می‌گرفت، اتفاقات دیگری رقم می‌خورد. با توجه به شرایطی که داشتیم، اخراج بازیکن ما در دقیقه 22 و حدود 70 دقیقه بازی با یک بازیکن کمتر، تساوی نتیجه تقریباً خوبی است. ما به اشکالات خود واقف هستیم و باید روی آنها کار کنیم. تیم جوانی داریم و با بررسی اشتباهات خود، امیدوارم بتوانیم این اشتباهات را برطرف کنیم.

توافق گوهری با نفت مسجدسلیمان برای جدایی

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در واکنش به گلایه مربی تراکتور به تصمیمات داور مسابقه خاطرنشان کرد: دروازه‌بان حریف با مهاجم ما تک به تک بود که توپ را خارج از محوطه جریمه با دست کنترل کرد و اجازه نداد به گل دوم برسیم. کارشناسان داوری نیز این موضوع را تأیید کردند و دروازه‌بان تراکتور باید اخراج می‌شد. نمی‌توانیم بگوییم همه سوت‌های یک داور درست است و شاید اشتباهاتی به نفع ما هم داشته، اما اشتباهات داور به ضرر ما تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بود.

یزدی درباره تمایل برخی بازیکنان نفت به جدایی از جمله سجاد جعفری و احمد گوهری به تسنیم گفت: همه بازیکنان وظیفه دارند به قرارداد خود با باشگاه‌های خود پایبند باشند. من از دوستانی که در باشگاه‌های دیگر خواهان بازیکنان تیم‌های دیگر هستند، گلایه دارم و این موضوع باید میان باشگاه‌ها مطرح شود. ما داعیه حرفه‌ای بودن داریم، اما شاهد مسائل غیراخلاقی زیادی هستیم. باشگاه‌های بدون اطلاع تیم بازیکن، مستقیماً با او مذاکره می‌کنند و بازیکنان ما را هم هوایی کرده‌اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با انتقاد از تعدادی از شاگردانش خاطرنشان کرد: از زمانی که به نفت آمدم، برخی بازیکنان از جمله احمد گوهری اصلاً به تمرینات نیامده‌اند که این موضوع به ضرر آنهاست. پنجره نقل‌وانتقالاتی نفت مسجدسلیمان بسته است و نمی‌توانیم بازیکن جدید بگیریم. من به‌عنوان سرمربی تیم با جدایی هیچ کسی موافق نیستم و چنین اجازه‌ای نمی‌دهم. بازیکنان ما با باشگاه قرارداد دارند و باید نسبت به تعهداتی که پای آن را امضا کرده‌اند، متعهد باشند.

سرمربی نفت مسجدسلیمان درباره وضعیت کرونایی بازیکنان تیمش اظهار داشت: چند بازیکن ما به کرونا مبتلا شده بودند که بهبود یافتند و آخرین تست کرونای تمامی اعضای تیم منفی شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • زمان بازی نساجی - نفت مسجد سلیمان تغییر کرد
 • زمان یک مسابقه از هفته نوزدهم لیگ برتر تغییر کرد
 • اعلام برنامه سه هفته رقابت‌های لیگ برتر
 • پخش زنده دربی رده جوانان پرسپولیس و استقلال از شبکه امید
 • لیگ برتر فوتبال| برنامه هفته‌های هجدهم تا بیستم مسابقات اعلام شد/ نوروز فوتبالی در انتظار هواداران
 • کرمانشاهی: اگر ۱۱ نفره بودیم شاید به تراکتور می‌باختیم!/ یزدی مربی بادانشی است
 • برنامه هفته‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
 • اعلام برنامه هفته‌های هجدهم تا بیستم لیگ برتر فوتبال
 • لیگ برتر | برنامه هفته های هجدهم، نوزدهم و بیستم
 • برنامه هفته‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم لیگ برتر اعلام شد
 • اعلام برنامه هفته هجدهم تا بیستم لیگ برتر فوتبال
 • اعلام برنامه لیگ برتر از هفته ۱۸ تا ۲۰
 • اعلام برنامه هفته‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم لیگ برتر فوتبال
 • برنامه هفته های هجدهم، نوزدهم و بیستم لیگ برتر اعلام شد/ نوروز 1400 با یک بازی باشگاهی
 • سعید کریمی: مردم مسجدسلیمان با این تیم زندگی می‌کنند
 • سرخ آبی ها مقابل یکدیگر
 • مسجدسلیمانی‌ها به خاطر پرسپولیس در تهران می‌مانند
 • ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 2 مارس 2021
 • نشست هجدهم بررسی بودجه مجلس آغاز شد