بايد بپذيريم كه جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط خاصي كه در سطح بين‌المللي دارد نه از دستان گشاده‌اي براي انتخاب شركاي خود برخوردار است و نه شركاي مقطعي آن تعهد و التزام محكمي براي ماندن در كنار ايران در همه شرايط دارند. بنابر‌اين، تكرار اين موضوع كه ما در چنين شرايطي قرار داريم و دايما در حال ركب خوردن هستيم بيشتر به خودزني شباهت دارد تا دلسوزي براي منافع ملي.

آفتاب‌‌نیوز : در بسياري از موارد اين گزاره‌ها نه الزاما توسط مردم عادي كه به لحاظ فرهنگي و تاريخي بدبيني قابل دركي نسبت به روس‌ها دارند، بلكه توسط صاحبنظران و حتي مقام‌هاي سياسي به متن گفتمان عمومي تزريق مي‌شوند. با توجه به تكرار گسترده اين گزاره‌ها در ادبيات عمومي و علاقه‌مندي برخي تحليلگران، صاحبنظران و نخبگان سياسي به بهره‌گيري از اين گزاره‌ها در تحليل شرايط موجود، پرسشي كه به نظر مي‌رسد حداقل يك‌بار بايد به آن پاسخ گفت اين است كه اين عبارات و گزاره‌ها چقدر از ارزش تحليلي برخوردار هستند يا اينكه اين شكايت‌هاي احساسي، عاطفي و اغلب منفعلانه و از موضع ضعف چه كمكي به سياست خارجي و منافع ملي ايران خواهد كرد؟ و نهايتا اينكه توجه به اين هشدارها قرار است عملا چه تغييري در سياست خارجي ايران ايجاد كند؟

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ يك نكته قابل توجه پيش از پاسخ به اين پرسش اين است كه همه كساني كه با چنين عبارات و گزاره‌هايي روابط ايران و روسيه را تحليل و توصيف مي‌كنند از منظر واحد و آغازگاه يكساني به اين مساله نگاه نمي‌كنند. با وجود شباهت‌هاي كلامي، براي بخش‌هايي از جامعه اين عبارات و گزاره‌ها توصيف‌كننده احساس كمتر انديشيده‌ شده‌اي است كه ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي دارد و با نوعي فوبياي روابط با قدرت‌هاي بزرگ عجين شده است، اما براي بخش‌هايي ديگر اين گزاره‌ها ابزاري براي نقد كليت گفتمان سياست خارجي ايران در چند دهه اخير به شمار مي‌آيند. براي گروه دوم مساله اصلي نه روابط ايران و روسيه، بلكه كليت سياست‌هايي است كه در ربع قرن گذشته تلاش كرده است با استفاده از تعارضات موجود ميان روسيه و غرب، از روسيه براي تداوم تقابل و رويارويي با غرب بهره بگيرد. در واقع اين عبارات و گزاره‌ها از اين منظر در يك متن اعتراضي وسيع‌تر بيان مي‌شوند و اغلب با هدف تقبيح اين رابطه مورد اشاره قرار مي‌گيرند و نه توضيح يا تحليل آن.

بي اعتمادي نسبت به سياست‌هاي رسمي و حتي در مواردي تمايل به ايجاد فاصله با سياست‌هاي جاري نيز از دلايل ضديت با روسيه در برخي خرده‌گفتمان‌هاي سياست داخلي بوده است. برخي نخبگان سياسي با پيش‌فرض گرفتن تقابل ميان گفتمان رسمي و گفتمان عمومي نسبت به روسيه، نقد روسيه و روابط اين كشور با ايران را نوعي همنوايي و همسويي با گفتمان عمومي و قرار گرفتن در جبهه مردمي تلقي مي‌كنند.

در برخي موارد موضوع روابط ايران و روسيه بيش از آنكه در متن گفتمان سياست خارجي مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرد، موضوع كشاكش خرده‌گفتمان‌هاي سياست داخلي و پيش‌فرض‌هاي غالب در آنها بوده است. در واقع عضويت در يك جريان يا وابستگي به يك تفكر سياسي تا حد زيادي در نوع نگاه مثبت يا منفي به روسيه موثر بوده و افراد را بدون توجه كافي به واقعيت‌هاي موجود به سمت نگاه خوش‌بينانه يا بدبينانه به روسيه و روابط اين كشور با ايران سوق داده است. در اين ميان، برخي تحليلگران و صاحبنظران سياسي نيز از منظر نقد درون گفتماني به سياست خارجي ايران، اين عبارات و گزاره‌ها را مورد استفاده قرار مي‌دهند. براي اين عده روسيه بازيگري است كه دايما بايد مواظب آن بود و از نزديكي بيش از حد به آن بايد احتراز كرد.

در صحنه سياست وجود اين ديدگاه‌هاي متنوع به‌ويژه نسبت به موضوعاتي كه چالش‌برانگيز هستند امري طبيعي و بديهي است و نشان از سرزندگي جامعه سياسي دارد، اما آنچه بحث‌ها بر سر روسيه و جايگاه اين كشور در سياست خارجي ايران را تا‌حدودي از مسير طبيعي خود خارج مي‌كند اين است كه اغلب كساني كه به هر دليلي نسبت به سياست روسيه در قبال ايران يا به طور كلي روابط ايران و روسيه يا بخش‌هايي از آن منتقد هستند، از اين عبارات و گزاره‌هاي كلي كه بيشتر ماهيت احساسي و عاطفي دارند براي بيان انتقاد خود بهره مي‌گيرند. با يك جست‌وجوي كوتاه به سادگي مي‌توان نقل قول‌هايي را از مخالفين نظام گرفته تا برخي از اصلاح‌طلبان و حتي اصولگرايان و از مردم عادي گرفته تا صاحبنظران دانشگاهي و حتي برخي مقام‌هاي مسوول و اعضاي وزارت امور خارجه پيدا كرد كه حاوي اين گزاره‌ها هستند.

اين موضوع كه پس از ربع قرن از زمان فروپاشي شوروي و بيش از يك قرن از پايان امپراتوري تزاري هنوز عده‌اي از مردم تصوير رعب‌انگيز اين قدرت بزرگ را كنار مرزهاي شمالي ايران فراموش نكنند امر غير‌منتظره و تعجب‌برانگيزي نيست. علاوه بر اين، اين پرسش كه چرا افكار عمومي در ايران تا اين اندازه نسبت به رابطه با روسيه با يك رويكرد منفي و بدبينانه نگاه مي‌كند پرسشي است كه با توجه به حضور موثر و مستقيم روس‌ها در متن زندگي سياسي مردم ايران در دو قرن اخير و نقش منفي اين كشور در ثبات، امنيت و تماميت ارضي ايران تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، از منظري تبارشناسانه مي‌توان پاسخ‌هايي را براي آن جست‌وجو كرد، اما اينكه دايما تحليلگران يا افراد تاثيرگذار سياسي اتخاذ هرگونه سياستي از سوي روسيه را با اتكا به اين تصوير تاريخي يا اين گزاره‌هاي غير‌علمي تحليل و تفسير كنند، بيش از آنكه نقد روسيه و جايگاه تاريخي اين كشور در سياست خارجي ايران باشد، نشان از ناتواني در نگاه واقع‌بينانه به مسائل بين‌المللي دارد.

بحث بر سر اين نيست كه روس‌ها با كارت ايران بازي نكرده‌اند يا هيچگاه از پشت به ايران خنجر نزده‌اند، بلكه بحث بر سر اين است كه اين كلي‌گويي‌ها و باز كردن پرونده‌هاي تاريخي به ويژه از سوي كساني كه دستي در سياست امروز ايران دارند، در شرايط موجود چه كمكي به سياست خارجي ايران مي‌كند؟ چنين گزاره‌هايي حتي در ادبيات كلاسيك روابط بين‌الملل نيز گزاره‌هاي معناداري براي تحليل يا ارزش‌گذاري يك رابطه به شمار نمي‌آيند. در ادبيات روابط بين‌الملل انتظار وفاداري، گذشت، ايثار، اعتماد و ساير مفاهيمي كه بار اخلاقي دارند در بهترين حالت در درجه دوم اهميت قرار دارند.

هنگامي كه يك نماينده مجلس از ركب زدن روسيه به ايران يا بازيچه قرار گرفتن ايران توسط روسيه سخن مي‌گويد در واقع تنها مفروضات و انتظارات غير‌واقعي و نادرست خود را آشكار مي‌سازد. اگر كسي انتظار داشته كه روسيه به خاطر منافع ايران در بازار نفت از منافع خود بگذرد، يا روسيه را نشناخته يا با قواعد بازي در سطح بين‌المللي آشنا نيست يا برداشت نادرستي از روابط ميان ايران و روسيه دارد. اين مورد اخير يعني برداشت نادرست از روابط ميان ايران و روسيه معضلي است كه نه‌تنها افكار عمومي بلكه بسياري از نخبگان سياسي نيز گرفتار آن هستند. بايد يك بار براي هميشه بپذيريم كه روس‌ها هيچ شراكت استراتژيكي با ايران نداشته و نخواهند داشت. دلايل امتناع اين مساله هم بيش از آنكه به روسيه برگردد متوجه جمهوري اسلامي ايران است. ويژگي‌ها و خاصگي‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از يك‌سو و سطوح قدرت نابرابر ايران و روسيه از سوي ديگر، اجازه نمي‌دهند كه سطح همكاري ايران و روسيه در حوزه‌هاي استراتژيك از ميزان معيني از همكاري‌ها فراتر رفته و شكل فراگيري پيدا كند. بايد يك‌بار براي هميشه بپذيريم كه روسيه مانند هر بازيگر ديگري در وهله نخست به منافع خود مي‌انديشد و از اين منظر به موضوعات نگاه مي‌كند. تكرار مداوم اين موضوع كه روسيه شريك ثابت قدم و وفاداري براي ايران نيست، حتي اگر مخاطب آن برخي افراد يا جريان‌هاي داخلي باشند، نه تنها كمكي به سياست خارجي ايران نمي‌كند، بلكه انفعال و ناتواني ايران را در حفاظت از منافع خود انعكاس مي‌دهد.

نمي‌توان از يك‌سو بر مستقل بودن سياست خارجي ايران تاكيد و افتخار كرد و از سوي ديگر حمايت قدرت‌هاي ديگر را به شكل غيرمستقيم انتظار كشيد. يكي از هزينه‌هاي داشتن سياست خارجي مستقل پذيرش احتمال هرگونه رفتاري از سوي قدرت‌هايي است كه خود را مالكان نظام بين‌المللي مي‌دانند. روسيه حتي اگر خود را حافظ نظم موجود نداند خود را يكي از چند سهام‌دار اصلي نظام بين‌الملل مي‌داند. به همين دليل سر برآوردن يك مدعي تازه در كل امر مطلوبي براي اين كشور به شمار نمي‌آيد. براي روسيه و براي هر قدرت بزرگ ديگر آنچه به اندازه رقابت با ساير قدرت‌هاي بزرگ اهميت دارد اين است كه اجازه ندهند قدرت جديدي به جمع قدرت‌هاي بزرگ كه تعيين‌كننده قواعد بازي هستند اضافه شود. قاعده بازي با قدرت‌هاي بزرگ قاعده احساسي، عاطفي و حتي اخلاقي نيست. به صرف اينكه در برخي موضوعات بين‌المللي ايران و روسيه نظر و ديدگاه مشابهي دارند نمي‌توان انتظار داشت كه در تمامي حوزه‌ها روسيه در مسير مورد نظر جمهوري اسلامي ايران گام بر دارد.

علاوه بر اين، ظاهرا فوبياي روابط با قدرت‌هاي بزرگ كه در متن خود نوعي انفعال و ناتواني ايران از داشتن يك رابطه برابر و منصفانه با اين قدرت‌ها را مفروض مي‌گيرد، دست از سر برخي تحليلگران بر نمي‌دارد. ترس تاريخي از روابط با قدرت‌هاي بزرگ كه محصول چند قرن سلطه آنها بر تمامي ابعاد سياست داخلي و خارجي ايران است، تصور داشتن يك رابطه برابر با اين قدرت‌ها را به لحاظ ذهنيتي براي بسياري از تحليلگران دشوار يا حتي غيرممكن كرده است. به همين دليل هميشه احساس نوعي فريب‌خوردگي در روابط با تمامي قدرت‌هاي بزرگ جهاني ما را رها نمي‌كند. در مساله برجام نيز يكي از مشكلات ذهني اين بود كه براي بسياري از مردم و صاحبنظران پذيرش اين موضوع كه مي‌توان در يك چانه‌زني مستقيم با قدرت‌هاي بزرگ حداقل يك بازي برد- برد را به پيش برد قابل هضم نبود. براي اين دسته از افراد هر توافقي ميان قدرت‌هاي جهاني و ساير كشورها به طور بالقوه يك قرارداد تركمنچاي به شمار مي‌آيد.

افكار عمومي و حتي بعضا نخبگان سياسي در ايران به درست يا غلط در پس هر رويدادي خود را موضوع تصميمات و بازي‌هاي پنهاني قدرت‌هاي بزرگ تصور مي‌كنند. تصوري كه متاسفانه سابقه تاريخي مكرر و ناخوشايندي به همراه خود دارد. به همين دليل هر خبري- ولو نادرست- اذهان عمومي را به اين سمت و سو سوق مي‌دهد كه باز هم قرار است در كشاكش بازي بزرگان، ايران و منافع ايران قرباني منافع و مطامع قدرت‌هاي ديگر بشود. اين‌بار هم در آستانه ديدار پوتين و ترامپ اين نگراني وجود دارد كه ممكن است رفتارهاي منفعت‌جويانه روسيه از يك سو و اقدامات خصمانه امريكا از سوي ديگر عملا مانند دو تيغه قيچي قدرت مانور منطقه‌اي و بين‌المللي ايران را هرچه بيشتر محدود كنند. چنين رويكردهايي حتي اگر نادرست هم نباشند چيزي جز انفعال و وادادگي را بازتوليد نمي‌كنند.

مساله ديگر اين است كه ما در بسياري از موارد تلاش مي‌كنيم هزينه ناتواني و ضعف خود را به گردن ديگران و توطئه‌هاي پنهاني آنها بيندازيم. اگر ما نمي‌توانيم پروژه يا سياستي را در سطح بين‌المللي يا منطقه‌اي با موفقيت به پيش ببريم در درجه نخست اين عدم موفقيت به ضعف و ناتواني ما برمي‌گردد نه الزاما به رفتار يا خيانت ديگران. در روابط بين‌الملل امروز نمي‌توان به اتكاي قدرت ديگران بازيگري موثري داشت. يك بازيگر خردمند دايما خود را فريب‌خورده معرفي نمي‌كند، بلكه برعكس، بازيگر خردمند تلاش مي‌كند در عرصه‌اي كه قاعده اصلي آن خودياري است و فريب‌كاري و سواري رايگان نيز بخشي از مرسومات اجتناب‌ناپذير آن است، راهي براي ارتقاي منافع خود پيدا كند.

صاحبنظران در صورت داشتن هرگونه نقدي بايد با توجه به شرايط موجود راه‌حل ارايه بدهند. نمي‌توان غيرمسوولانه تنها به نقد وضع موجود پرداخت يا تنها ديدگاه‌هاي سلبي ارايه كرد. كساني كه بدون توجه به شرايط خاص ايران در مقطع كنوني، به هرگونه همكاري ميان ايران و روسيه با سوء‌‌ظن مي‌نگرند و از هر فرصتي براي طرح اين ادعا كه اتكا به روسيه مي‌تواند خطرآفرين باشد استفاده مي‌كنند بايد بگويند سياست خارجي ايران كجا بر اساس اعتماد به روسيه پيش رفته است كه دايما مستحق چنين تذكري است؟ همچنين بايد بگويند كه راه‌حل جايگزين آنها در موضوعاتي كه ايران و روسيه با يكديگر همكاري نزديكي داشته‌اند (مانند همكاري‌هاي هسته‌اي، تسليحاتي يا مساله سوريه) چيست؟ تحليلگران يا صاحبنظراني كه معتقدند عضويت در سازمان همكاري شانگهاي دستاوردي براي ايران نخواهد داشت بايد بگويند چه پيشنهاد جايگزيني براي شكستن انزواي منطقه‌اي ايران دارند؟ كساني كه معتقدند اتحاديه اقتصادي اوراسيا، روسيه و ساير همسايگان شمالي به لحاظ اقتصادي و تكنولوژيك نمي‌توانند كمكي به توسعه اقتصادي ايران بكنند بايد بگويند كه در مقايسه با كدام حق انتخاب‌هاي ديگر ايران به اين نتيجه‌گيري رسيده‌اند؟

اگر نخواهيم پاسخ‌هاي ساختارشكنانه به اين پرسش‌ها بدهيم، بايد بپذيريم كه جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط خاصي كه در سطح بين‌المللي دارد نه از دستان گشاده‌اي براي انتخاب شركاي خود برخوردار است و نه شركاي مقطعي آن تعهد و التزام محكمي براي ماندن در كنار ايران در همه شرايط دارند. بنابر‌اين، تكرار اين موضوع كه ما در چنين شرايطي قرار داريم و دايما در حال ركب خوردن هستيم بيشتر به خودزني شباهت دارد تا دلسوزي براي منافع ملي.

نبايد انتظار حداكثري از روس‌ها داشت زيرا برآورده نشدن انتظارات حداكثري مي‌تواند مانع از تحقق انتظارات حداقلي بشود. در واقع به همان اندازه كه نگاه خوش‌بينانه به قدرت‌هاي بزرگ مي‌تواند خطرناك باشد، نگاه بدبينانه نيز قدرت مانور دستگاه سياست خارجي را سلب مي‌كند. ما بايد واقعيت روسيه را آن‌گونه كه هست بپذيريم با تمامي خدمت‌ها و خيانت‌ها. القاي ترس از خيانتكاري روس‌ها يا هر بازيگر ديگري به همان اندازه كه مي‌تواند هشدارآميز باشد به همان اندازه هم مي‌تواند حق انتخاب‌هاي محدود را محدودتر كند. چرا بايد تلاش كرد تا دوستان نصفه و نيمه و حتي موقتي را به دشمن تبديل كرد؟ بازتوليد و بزرگنمايي بدگماني نسبت به روسيه در شرايطي كه براي جمهوري اسلامي ايران حق انتخاب‌هاي محدودي وجود دارد جز بستن مسيرهاي تنگ موجود چه اثر مثبتي دارد؟

اين مساله البته به معناي آن نيست كه ما حق نداريم هيچگونه انتظاري از روس‌ها داشته باشيم. طبيعتا هر ميزان از همكاري و همراهي توقعات و انتظاراتي را براي هر دو طرف ايجاد مي‌كند، اما اين انتظارات نبايد ما را از واقع‌بيني دور كرده يا دايما در فضايي از بيم و اميد قرار دهد. اگر كسي انتظار داشته كه روسيه در سوريه به پشتوانه‌اي براي جبهه مقاومت عليه رژيم صهيونيستي تبديل شود حتما با سياست خارجي روسيه آشنايي كافي ندارد. حتي پيش از آنكه گزارش‌هاي ضد و نقيضي از توافقات پشت پرده روس‌ها با برخي كشورها مطرح بشود، يا مصاحبه‌ها و سخنان شبهه برانگيزي از سوي برخي مقام‌هاي روس در مورد ضرورت خروج ايران از سوريه انتشار پيدا كند، كساني كه با دقت بيشتري مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي را رصد مي‌كردند به اين موضوع توجه داشتند كه در شرايط جديد منطقه‌اي ممكن است تفاوت‌ها و ناهمخواني‌هايي ميان مواضع و منافع دو موتلف اصلي در بحران سوريه، يعني جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه بروز كند. ائتلاف‌ها در صحنه بين‌المللي اغلب به دليل وجود اهداف مشترك در مقابله با يك تهديد يا كسب يك منفعت خاص ايجاد مي‌شوند و به همين دليل با از بين رفتن يا تغيير ماهيت تهديد يا نفع مشترك، ممكن است كم‌رنگ شده يا از بين بروند. بنا‌بر‌اين، مساله عجيب و غيرمنتظره‌اي نيست كه اگر پس از مهار نسبي خطر داعش و تثبيت نسبي دولت اسد تفاوت ديدگاه‌هايي ميان ايران و روسيه در مورد آينده سياسي سوريه و ساختار امنيتي منطقه بروز كند. ايران و روسيه دو قدرت مستقل هستند كه هركدام بر اساس اهداف و منافع خود به بحران سوريه وارد شدند و هر كدام بر اساس اهداف و منافع خود ممكن است در آينده سياست‌ها و طرح‌هاي متفاوتي را در اين موضوع دنبال كنند. هنر سياستگذار يا استراتژيست اين است كه متناسب با هر موقعيت سياست يا استراتژي لازم را طراحي و دنبال كند نه آنكه با پيش‌فرض‌هاي كليشه‌اي- چه خوشبينانه و چه بدبينانه- رويكردي احساسي و عاطفي به مسائل داشته باشند.
منبع: روزنامه شرق

کد خبر: ۵۳۴۶۰۵ تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷ تعداد نظرات: ۸ نظر

منبع: آفتاب

خبر بعدی:

اسلام ناب امروز نقطه مقابل اسلام آمریکایی و سکولار است/تلاش استکبار جهانی برای مدیریت افکار عمومی ایران

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امروز اسلام ناب نقطه مقابل اسلام آمریکایی و اسلام سکولار و لیبرال است و علت این همه دشمنی‌ها هم کاملا مشخص است. به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی در هشتمین گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی مازندران اظهار کرد: تبیین اسلام ناب و تقابل با اسلام آمریکایی ، اسلام سکولار و لیبرال مهم‌ترین رویکرد تبلیغات اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی همه مجموعه‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر فجر انقلاب اسلامی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، افزود: تقارن ایام فاطمیه (س) با جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌تواند به عنوان یک ظرفیت بسیار عظیم در شناخت سیره و روش این بانوی مجاهد و انقلابی و شهیده راه ولایت و امامت معرفی شود.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به مجاهدت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها در سه قیام در دوران حیات نبی مکرم اسلام (ص) و بعد رحلت ایشان و دوران امامت حضرت امیرمومنان علی (ع)، افزود: صحابه حضرت امیر مومنان علی (ع) در دوران فتنه‌های مختلف مامور به سکوت می‌شوند اما این بانوی مجاهد و انقلابی به تبیین و روشنگری در حوزه ولایت می‌پردازد و خطابه‌های مجاهدانه ایشان بسیاری از حقایق دوران امیرمومنان علی(ع) را احیاء و تبیین می‌کنند.

این مسؤول با اشاره به جانفشانی و ایثارگری شهیده امامت و ولایت حضرت زهرای اطهر(س) در آن برهه خاص، تصریح کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت زهرا سلام الله علیها اولین انقلابی شیعه است که مامور به روشنگری و تبیین جایگاه ولایت در عصر خویش شد و در این راه جان خود را فدا کرد و خون تازه ای به درخت تناور اسلام بخشید.

حریزاوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انحراف در تاریخ اسلام و در دوران انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: اسلام ناب مهم ترین دغدغه گفتمانی حضرت روح الله (ره) و مقام معظم رهبری است و امروز اسلام ناب نقطه مقابل اسلام آمریکایی و اسلام سکولار و لیبرال است و علت این همه دشمنی‌ها هم کاملا مشخص است که حتی در جریان فتنه سال 1388 اسلام آمریکایی و اسلام سکولار و لیبرال در یک جبهه در مقابل اسلام ناب قرار گرفتند و اردوگاه فتنه کاملا مشهود و واضح بود.

وی با اشاره به صحیفه نور حضرت امام (ره) در جلد 21 در خصوص اسلام ناب مطالبی را عنوان کرد و گفت: امروز ماموریت سازمان تبلیغات اسلامی تبیین اسلام ناب و معارف و سیره اهل بیت (ع) است و درست ما در برابر دو جبهه اسلام آمریکایی و لیبرال و سکولار قرار داریم و نیازمندیم در این راه مجاهدانه و خالصانه تلاش کنیم تا به ماموریت خود در این راه ادامه دهیم.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به موضوع اهمیت نظام محاسبه اشاره کرد و گفت: نظام سلطه و متحدان جبهه استکبار درصدد برنامه‌ریزی برای به هم زدن نظام محاسبه در مردم و مسئولان هستند که باید در برابر این ترفند ایستادگی و مقاومت کرد و همه باید با اتحاد و همدلی در برابر مشکلات ایستادگی کنیم و رمز عبور از این معضلات و مشکلات اتحاد و مقاومت و پایداری است و باید برای اصلاح نظام محاسبه کشور کار کنیم.

این مسؤول به برنامه‌ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای چهلمین سالگرد پیروزی فجر انقلاب اسلامی اشاره و تاکید کرد: بخش‌های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی و کانون های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مانند روحانیون مستقر، کانون مداحان و شاعران آئینی، هیات‌های مذهبی، فعالان قرآنی، جمعیت بانوان فرهیخته کانون‌های فرهنگی تبلیغی و جبهه فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی در حال حاضر به عنوان یک ظرفیت عظیم برای تبیین چشم‌انداز و آینده انقلاب اسلامی در حال برنامه‌ریزی هستند.

حریزاوی گفت: پویش ملی پرچم و حضور مبلغین در مدارس ، مساجد و اماکن مذهبی و برنامه‌ریزی روحانیون مستقر در جهت برگزاری جشن بزرگ انقلاب از برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در تبیین گفتمان انقلاب و مراسم باشکوه فجر چهلم انقلاب اسلامی است.

فضاسازی دشمنان مقابل جمهوری اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندان نیز گفت: جمهوری اسلامی با گفتمان مقاومت و پایداری به عنوان یک الگوی موفق در منطقه و جهان، توانسته است جبهه استکبار را با چالش جدی مواجه کند.

حجت‌الاسلام ناصر شکریان‌امیری با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن پیروزی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بعد از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) خود را فدایی ولایت دانست و در این راه پربهجت در مقابل انحراف امت اسلامی جان خود را فدای ولایت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به وجود انحرافات در تمامی تاریخ تحلیلی اسلام، افزود: حضرت زهرا سلام الله علیها در دروان بعد رحلت نبی مکرم اسلام (ص) به تبیین و روشنگری در برابر همه انحرافات امت اسلام پرداخت و خطابه‌های ایشان در دفاع از حریم ولایت و امامت در نوع خود بی‌بدیل و بی‌نظیر است.

این مسؤول به موضوع چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ایام الله دهه فجر انقلاب اشاره و تاکید کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از مبانی فکری حضرت امام روح الله(ره) است که عصاره این مبانی و گفتمان برگرفته از مکتب اسلام ناب و سیره اهل بیت(ع) است و حیات این نظام مقدس به چهلمین سالگرد و عمر پربرکت این نظام رسیده است که همه ما موظف هستیم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این جشن بزرگ کوشش و تلاش مضاعف داشته باشیم.

شکریان به موضوع فضاسازی دشمنان در سال‌های اخیر و هجمه‌های مستکبرین عالم به ویژه ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران خار در چشم و استخوان در گلوی مستکبرین عالم است و پیشرفت‌های بسیار ارزنده و جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی در منطقه و جهان روز به روز موجب افول کشورهای استکباری به ویژه ایالات متحده آمریکا شده است.

وی به موضوع طرح انزوای جمهوری اسلامی از سوی برخی کشورهای مستکبر عالم اشاره و بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در راستای ذات پلید خود به دنبال منزوی کردن جمهوری اسلامی هستند که به یاری خدای متعال و رهبری مقام معظم رهبری (حفظه الله) و به رغم رشادت‌های رزمندگان و دلاور مردان جمهوری اسلامی در حل بحران‌های منطقه به ویژه در سوریه، عراق و برخی کشورهای منطقه روز به روز محبوبیت جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر و صاحب نفوذ فرهنگی و گفتمانی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر تقویت جبهه فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی، گفت: در شرایط حساس فعلی جهان منطقه جمهوری اسلامی با گفتمان مقاومت و پایداری به عنوان یک الگو برای برخی کشورهای منطقه و جهان معرفی شده است و امروز جبهه مقاومت و پایداری با این ایدئولوژی تمام قدرت‌های مستبد و مستکبر جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.

انتهای پیام/

طعنۀ سیاسی و زشت به علیرضا بیرانوند + عکس

قیمت خودرو باز هم گران شد| فهرست جدید قیمت‌ محصولات ایران‌خودرو اعلام شد+جدول

استخدام ورودی‌‌های ۹۷ دانشگاه فرهنگیان و رجایی پیمانی شد

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۹۶۹۵۰۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • مصاحبه علی ماجدی سفیر سابق در آلمان چه بود؟
 • سفیر سابق ایران در آلمان: مراقب اقدامات خودسرها در خارج از کشور باشیم| ورشو را حیثیتی نکنیم
 • مراقب اقدامات خودسرها در خارج از کشور باشیم/ spv منتظر نظر آمریکا است/ ورشو را حیثیتی نکنیم
 • امام مهندس و معمار رابطه‌ها بود و آن را اصلاح کرد
 • وزیر جدید به برنامه نفتی ۵۰۰ میلیارد دلاری کویت بدبین است
 • سفیر سابق ایران: ایران نباید خود را برابر ترامپ قرار می‌داد
 • spv منتظر، نظر آمریکا است
 • دشمن به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به خدمتگزاران نظام است
 • مراقب اقدامات خودسرها در خارج از کشور باشیم
 • مراقب اقدامات خودسرانه بعضی‌ها در خارج از کشور باشیم / اروپا منتظر نظر آمریکا درباره SPV
 • سفیر سابق ایران: ایران نباید خود را برابر ترامپ قرار می‌داد/ چرا وقتی به وضعیت اجبار می‌رسیم، مذاکره می‌کنیم؟
 • ◄ جای خالی سازمان­‌های مردم ­نهاد مدافع ایمنی ترافیک
 • ماجدی: مراقب اقدامات خودسر‌ها در خارج از کشور باشیم
 • نشست لهستان یا عقبه ناتوی عربی؟/ پرداخت‌های برتُن وودزی چیست؟
 • پاسخ به ۳ سوال درباره خیانت
 • رئیس پدافند غیرعامل: افکار عمومی تبدیل به یک ابزار و الزام جنگی شده
 • راز‌های استحکام زندگی مشترک / چرا مورد خیانت واقع می‌شویم؟
 • مقاله/ چالش هاي سازمان هاي راديو و تلويزيون داخلي و بين المللي
 • برخی مسئولین با عملکرد ضعیف خود مردم را نسبت به نظام بدبین نکنند