خبرگزاري آريا -
image
قرباني کردن در روز عيد قربان ثواب بسياري دارد
احکام قرباني کردن در عيد قربان شامل نوع حيوان: شتر، گاو و گوسفند زمان ذبح و مکان قرباني کردن و نحوه مصرف گوشت قرباني و شرايط قرباني مي شود.
قرباني کردن ثواب بسياري دارد پيغمبر اکرم (ص) فرموده اند که در روزهاي قرباني بعد از عبادات فريضه اي هيچ عبادتي اينقدر مقبول و پسنديده در بار الهي نيست وبيش از رسيدن قطرات خون به زمين مقبول پروردگار مي گردد لذا با شوق زياد ودل پروسعت قرباني کنيد و نيز رسول اکرم (ص) مي فرمايد:به اندازه موهاي بدن مذبوحه ثواب داده مي شود پس براي حصول اين اندازه ثواب کسي که قرباني بر او واجب نيست اگر قرباني کند کاري است بجا و در وقت ذبح قرباني بايد پيشاني آن را بطرف قبله نموده اين دعا را بخواند:
اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاَ وما انا من المشرکين ان صلواتي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريک له و بذالک امرت وانا من المسلمين اللهم منک ولک.

به تحقيق که متوجه ساختم روي خود را براي آن ذاتي که آسمانها وزمينها را خلق کرده است در اين حالي که مايلم از همه اديان باطل به دين حق و از مشرکين نيستم.به تحقيق که نماز من و افعال حج من و زندگي و مرگ من از آن خداست که پروردگار جهانيان است، نيست شريکي مر او را و به اين دستور داده شده ام و من از جمله مسلمين ام. اي خدايا اين از قرباني از تو مي باشد وبراي رضاي تو مي باشد.
بعد از آن بسم الله و الله اکبر گفته وذبح نمايد(فقط «بسم الله الرحمن الرحيم» گفته شود هم درست است) ،
وبعد از ذبح کردن اين دعا را بخواند:
اللهم نقبله مني کما تقبلت من حبيبک محمد صلي اله عليه و سلم وخليلک ابراهيم عليه السلام.
اي خدايا قبول فرماي از من مثلي که قبول فرمودي از دوست خود محمد (ص) ودوست خود حضرت ابراهيم عليه السلام.
چه حيواني را مي‌توان براي قرباني انتخاب کرد؟
از سه نوع حيوان مي‌توان براي قرباني استفاده كرد:
شتر
گاو، گاوميش
گوسفند، بز
نر و ماده بز بر صحت قرباني شدن هيچ گونه تأثيري ندارد ولي در شتر و گاو نوع ماده آن افضل است و در گوسفند، نر آن برتر از ماده است. گوسفند و بز براي يك نفر كافي است، حتي اگر بزرگ و چاق باشد اما گاو، گاوميش و شتر براي يك نفر تا هفت نفر كفايت مي‌كند.
image
شتر جز حيواناتي است که ميتوان براي قرباني کردن استفاده کرد
چه حيواني را نمي‌توان براي قرباني انتخاب کرد؟
1-هر حيواني که کور يا کر يا يک چشم باشد يا بيشتر نور چشم آن و يا بيشتر گوش آن يا دنبه آن ازبين رفته قرباني کردن آن جائز نيست.
2- هر حيواني که لنگ باشد بطوري که به سه دست و پا راه برود و چهارمي را به زمين نگذارد قرباني کردن آن جائز نيست ، و اگر چهارمي را به زمين مي گذاشت ولي لنگان لنگان را ميرفت جائز است.
3- حيوان لاغر که مغز استخوان آن آب شده باشد جائز نيست و اگر به اين حد نرسيده جائز است ولي قرباني کردن فربه و چاق بهتر است.
4- اگر تمام دندانهاي حيوان ريخته قرباني کردن آن جائز نيست.واگر بيشتردندانها باقي است جائز است.
5- اگر حيوان خلقتاَ گوش ندارد قرباني کردن نيست و اگر گوشهاي وکوچکي دارد جائز است.
6- اگر مادرزادي شاخ ندارد يا داشته ولي شکست و از بيخ بيرون نيامده قرباني کردن آن جائز است و اگر از بيخ وبن شکسته(طوري که مغز يا سرآسيب ديده) جائز نيست.
7- اگر حيوان مرض جرب (گري) مبتلا است ، اگر بواسطه اين مرض لاغر شده است جائز نيست و اگر لاغر نشده است جائز است.
8- اگر حيوان گاو به اندازه يک سوم از دم اش قطع شده باشد يا خلقتا دوسوم ازدم گاو موجود باشد قرباني کردن آن جائز نيست.بايد بيش از دو سوم دم گاو موجود باشد.
10 - پوست قرباني يا قيمت آن را خيرات بدهد و از پول گوشت يا پوست قرباني تعمير مساجد و ديگر بقعه اي خير جائز نيست.
11- اگر پوست را به مصرف خود برساند به اين طور که مشک يا فرش بسازد جائز است.
12- مزد ذبح کننده را از پوست و گوشت قرباني ندهد.
13- اثاثيه اي که تعلق به آن حيوان دارد از قبيل ريسمان و نوشتن بايد خيرات شود.
14- شخصي که قرباني بر آن واجب نبود به نيت قرباني گوسفندي خريد بعد از خريداري قرباني کردن واجب مي شود.
15- بر کسي که قرباني واجب بود و در ايام معينه قرباني نکرد بايددر روزهاي بعدي قيمت گوسفند يا عين آن را در صورت خريداري شدن خيرات بدهد.
16- اگر کسي نذر کرد که فلان کار من عملي شود براي خدا گوسفندي خيرات خواهم کرد و بعد از عملي شدن نذر واجب مي گردد و بايد به آن وفا کند و گوشت حيوان نذر کرده شده را بايد به فقرا و مساکين بدهد.(به همسايه اي که فقير نباشد نذر متعلق نمي گردد بايد به مسکين و فقير بدهد.)
17- اگر کسي به ميل خود جهت ارضاي خدا براي رسيدن ثواب به اموات گوسفندي را قرباني کرد از گوشت آن غني و فقير مي توانند استفاده نمايند و اگر به وصيت ميت اين کار را کرد فقط فقراء و مساکين مي توانند از گوشت آن استفاده کنند..
18- بدون اجازه از طرف کسي قرباني کردن جائز نيست و همچنين شرکت غائب بدون اجازه آن صحيح نيست.
19- اگر حيواني را بدست کسي بالمناصفه و غيره داده که جمع آوري و چاق کند اين قرارداد جائز نيست و آن شخص اجير گفته ميشود لذا خريدن حيوان از آن بدون اجازه مالک براي قرباني جائز نيست.
20- اگر در گاو و شتر چند نفر شرکت کردند و تمامي گوشت را خام يا پخته خيرات نمودند جائز است و در صورت تقسيم حتما بوسيله ترازو بايد تقسيم شود.
21- گوشت قرباني را به کفاره دادن جائز است.
22- حيوان حامله قرباني کردن جائز است و اگر بره يا بزغاله و غيره بعد از ذبح مادر زنده باقي ماند آن را نيز بايد قرباني نمايد.
23- حيوان خنثي(از نظر جنسيت) قرباني کردن جائز نيست.
24- حيوان ديوانه که چيزي نمي خورد قرباني کردن جائز نيست.
حيوان قرباني چه شرايطي بايد داشته باشد؟
گوسفند و بز يكسال تمام داشته باشد و اگر گوسفندي شش ماه تمام و به هفت ماهگي داخل شده باشد اما از لحاظ جثه بهگونه‌اي كه تشخيص آن در ميان گوسفندان يك ساله مشكل و يا ناممكن باشد قرباني كردن آن نيز صحيح خواهد بود. در مورد گاو و گاوميش دو سال تمام داشته و به سن سه سالگي داخل شده باشد. در مورد شتر پنج سال تمام داشته و به شش سالگي داخل شده باشد.
قرباني کردن بر چه کساني واجب است؟
1- اگر در اين اندازه مال باشد که زکات بر آن واجب شود يا اگر اين اندازه ندارد ولي اضافه از لوازم وضروريات زندگي روزمره وسائلي داردکه قيمت آن اندازه يک صدوچهل مثقال نقره باشد بر اين چنين شخصي قرباني کردن واجب است فرقي نميکند که مال التجاره بشد يا نه ، سال برآن بگذرد يا نه.
2- کسي که داراي منزلي يا وسائلي است که اگر فروخته شود قيمت آنها زياد است ولي اين منزل براي خودش لازم است تا به اجاره داده و از پول اجاره تامين زندگي مي کند و همچنين اسباب و وسائل براي خودش لازم است براي چنين شخصي قرباني کردن واجب نيست.
3- اگر کسي دو منزل دارد يکي براي خودش و ديگري را به اجاره داده ،و دومي از جمله لوازم وضروريات نيست براي چنين شخصي قرباني کردن واجب است.بشرطي که تامين زندگي از اجاره آن نباشد والا از جمله لوازمات زندگي است قرباني کردن واجب نيست.
4- کسي که داراي وسائل اضافه از ضروريات است ولي در عين حال قرضدار است در اين صورت بعد از کنار گذاشتن قرض اگر به اندازه زکات بماند قرباني کردن واجب است.
5- بعد از طلوع صبح روز عيد صدقه فطر واجب مي شود لذا اگر کسي پيش از طلوع فوت کرد يا بعد از طلوع متولد شد بر آنها قرباني کردن واجب نيست.
6- واگر بچه پيش از طلوع بدنيا آمد يا به سن بلوغ نرسيده باشد وبچه داراي مال به ارث رسيده باشد لازم است برنگهدارنده ي آن بچه از طرف بچه و با مال به ارث رسيده بچه (ارث بچه) قرباني کنند.
image
بعد از اينکه حيوان قرباني را زمين زديم سريعا ذبح کنيم
نکاتي در موقع ذبح قرباني(دستورات محمد رسول الله) :
1- چاقو از قبل تيز باشد وچاقو را نبايد در جلو چشم حيوان تيز کرد.
2 - رو به قبله و ياد خدا
3-به دور ازديد ديگر حيوانات ذبح شود.
4- بعداز اينکه حيوان قرباني را زمين زديم سريعا ذبح کنيم.
5- بايد بعد از ذبح کردن تا قطع شدن کامل خون که از گردن سرازير ميشود صبر کرد (از نظر علم پزشکي اگر خون کاملا تخليه نشود خون باقي مانده تبديل به کشنده ترين سم مي شود و بهترين مکان جمع ميکروب است)
پوست قرباني را چه بايد كرد؟
پوست قرباني صدقه داده مي‌شود و يا از آن آلاتي مانند مشك، غربال يا فرش پوستي و غيره در خانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ يا مي‌توان آن را به چيزي كه باقي مانده و از آن استفاده مي‌شود تبديل نمود.
خوردن چند چيز از حيوان ذبح شده حرام است؟
از حيوان ذبح شده 10 چيز حرام است که از آن اجتناب كنيد:
- فرج يعني شرمگاه ماده
- دبر شرمگاه عقب حيوان كه به آن مقعد نيز مي‌گويند
- مرارة يعني كيسه صفراء
- استخوان
- نخاع و مغز ستون فقرات
- خون
- مثانه
- خايه يا بيضه
- ذكر يعني شرمگاه نر
- غده ها
گردآوري: بخش مذهبي بيتوته
hanafiyeh.blogfa.com

تا کنون چند ادعای کریمی‌قدوسی دروغ بوده؟

ضرغامی: چند نهاد زیر نظر رهبری خواهان اداره کشور به‌جای دولت روحانی بودند| کار از دعوای اصلاح‌طلب - اصول‌گرا گذشته| بیش از حد سخت‌گیری می‌کنیم، مجازات‌ها و زندانی‌ها باید کمتر شود

بنرهای ویژه در تونل ورودی بازیکنان/ ۱۸ هزار در آزادی + تصاویر

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۲۶۳۳۱۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • توله خرس قهوه ای نیمه جان در خرم بید تلف شد
 • مسلمانان امروز بیشترین قربان تروریسم در جهانند
 • احکام تراشیدن ریش برای نوجوانان
 • پیش‌بینی کاهش ۱۰هزار میلیاردی درآمد‌های شهرداری در سال آینده
 • امير قرباني سرپرست روابط عمومي فرمانداري تهران شد
 • معاون شهردار تهران: برنامه سوم پایتخت بازآرایی می شود
 • اشرفی: برنامه سوم را می‌توان بازآرایی کرد
 • برنامه سوم پایتخت می‌تواند بازآرایی شود/ اصرار شورای شهر برای تدوین برنامه مسئله محور اشتباه بود
 • کاهش ۱۰ هزار میلیاردی درآمد‌های شهرداری در سال آینده پیش بینی می‌شود
 • احکام وطن زن و شوهر در نظر مراجع احکام
 • احکام شرعی که در سفر اربعین به کار می‌آید
 • پیش بینی کاهش ۱۰ هزار میلیاردی درآمدهای شهرداری در سال آینده
 • پیش‌بینی حذف ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری تهران
 • کلیات برنامه سوم توسعه شهر تهران در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد
 • تعهد وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد به اجرای احکام توسعه‌ای
 • پیش‌بینی حذف ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری تهران در سال آینده
 • اخلاق مقدم بر فقه است/فقه موجود نیازمند تحول است
 • احکام و مجازات شهادت دروغ چیست؟
 • اهدای اعضای دانش آموز اسفرورینی به چند انسان جان دوباره بخشید
 • محسنی اژه‌ای: تایید حکم اعدام اخلالگران اقتصادی