این مقاله برگرفته از رساله های توضیح المسائل مراجع عظام تقلید و نیز مکاتبه‌ی اینترنتی با دفاتر ایشان می باشد و هدف از آن آشنایی بیماران با نحوه‌ی انجام اعمال عبادی در روزهای پس از عمل جراحی زیبایی بینی است. چرا که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بیماران در این مدت با آن مواجه هستند چگونگی انجام اعمال عبادی است.

حداکثر مدت زمانی که شما با این مسئله روبرو هستید دو ماه می باشد که بنا به شرایط بیمار به دو بازه‌ی زمانی ذیل تقسیم می شود :

1- روز جراحی تا پایان هفته اول : (وجود پانسمان روی صورت)
الف) اگر می توانید چسب ها و قسمت های اضافی پانسمان را تا حد ممکن بردارید چون پانسمان نواحی بیشتری از حد معمول زخم را فراگرفته است و سپس وضوی جبیره بگیرید.(طریقه ی انجام وضوی جبیره در ادامه ذکر خواهد شد)

در صورتیکه برداشتن قسمت های اضافی پانسمان مقدور نبود وضوی جبیره گرفته و احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید. (طریقه ی انجام تیمم در ادامه ذکر خواهد شد)

ب) اگر می توانید نواحی نجس شده حین عمل جراحی را مانند اطراف صورت و داخل گوش ها که خون از روی صورت داخل آنها جریان پیدا کرده است، آبکشی نموده سپس وضوی جبیره گرفته و احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید.

اگر قادر به آب کشیدن قسمت های نجس شده نیستید، فقط به نیت تیمم بدل از وضو، تیمم می کنید و چون اجزای تیمم مانند پیشانی زیر پانسمان هستند تیمم نیز جبیره ای می باشد.

نحوه گرفتن وضو : به دلیل وجود پانسمان روی صورت، شما باید برای هر نوبت نماز یعنی نماز صبح، نماز ظهر و نماز مغرب، وضوی جبیره ای بگیرید. تمامی مراحل وضوی جبیره ای همانند وضوی معمولی می باشد با این تفاوت که پس از شستن دست ها باید ابتدا اطراف و قسمت های دیگر صورت را به نیت وضو بشویید و فقط روی پانسمان یا چسب را دستِ تر از پیشانی تا چانه بکشید. در اینجا دو حالت پیش می آید :
اگر روی پانسمان صورت شما خونی و نجس است ابتدا روی پانسمان یک پارچه پاک انداخته و از روی آن دست تر را به نیت وضو می کشید.
اما اگر پانسمان صورت نجس نیست و پاک است نیازی به پارچه نیست و طبق آنچه ذکر شد فقط وضوی جبیره می گیرید.
به دلیل اینکه پانسمان، تقریبا کل صورت را که یکی از اجزای اصلی وضو است فراگرفته، پس از گرفتن وضوی جبیره احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید .

نحوه انجام تیمم : در ابتدا باید نیت شما مشخص باشد؛ یعنی باید بدانید که قصد دارید تیمم بدل از وضو انجام دهید یا تیمم بدل از غسل یا به عبارت بهتر شما قصد دارید به جای وضوی اصلی تیمم کنید یا به جای انجام غسل.

حال اگر پس از گرفتن وضوی جبیره می خواهید تیمم کنید مراحل به این ترتیب است :
اول :نیت می کنید تیمم بدل از وضو انجام دهید.
دوم :زدن کف هر دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.( خاک،ریگ،کلوخ،سنگ،سنگ گچ،سنگ آهک،دیوار گلی،گرد و غباری که در فرش یا لباس به طور واضح دیده می شود)
سوم :کشیدن تمام کف هر دو دست (از روی چسب های پیشانی) به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که مو می روید تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید دست ها را روی ابروها کشید.
چهارم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست راست به تمام پشت دست چپ.
دقت کنید دست ها پاک باشند و انگشتر را از دست بیرون آورید.

نحوه انجام غسل : در هفته اول که به دلیل وجود پانسمان، فقط امکان شستن سر و صورت برای انجام غسل وجود ندارد به جای شستن سر و صورت، باید تیمم بدل از غسل را انجام دهید ولی باید سمت راست و سمت چپ بدن را طبق روال معمول غسل دهید. نحوه انجام تیمم بدل از غسل به ترتیب زیر است :
اول :نیت می کنید تیمم بدل از غسل انجام دهید.
دوم :زدن کف هر دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.( خاک،ریگ،کلوخ،سنگ،سنگ گچ،سنگ آهک،دیوار گلی،گرد و غباری که در فرش یا لباس به طور واضح دیده می شود)
سوم :کشیدن تمام کف هر دو دست (از روی چسب های پیشانی) به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که مو می روید تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید دست ها را روی ابروها کشید.
چهارم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست راست به تمام پشت دست چپ.
پنجم :مجددا زدن کف هر دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.
ششم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست راست به تمام پشت دست چپ.
دقت کنید دست ها پاک باشند و انگشتر را از دست بیرون آورید.

نحوه خواندن نماز : شما اجازه ندارید سر خود را کاملا برای رکوع و سجده خم کنید اما می توانید بایستید پس ابتدا ایستاده، برای انجام رکوع به هر مقداری که می توانید بدون پایین آوردن سر، بدن را به سمت جلو خم کنید و برای سجده بنشینید، سپس مهر را بلند کنید. حال اگر می توانید سر را به سمت مهر آورده و پیشانی را روی مهر بگذارید و اگر نمی توانید مهر را به سمت سر آورده و روی پیشانی بگذارید. ولی باید کف دست ها و زانو‌ها و انگشتان پا را مانند سجده معمولی روی زمین قرار دهید.

2- هفته دوم تا پایان ماه دوم : (وجود چسب روی صورت)
قبل از باز کردن پانسمان باید استحمام نمایید. در ابتدای هفته دوم پانسمان صورت شما باز و به بینی چسب زده می شود و باید یک روز در میان دوش گرفته و چسب را تعویض نمایید. پس قسمت های نجس شده پاک شده اند. در این مدت شما باید به ترتیب زیر عمل کنید:

نحوه گرفتن وضو : برای هر نوبت نماز یعنی نماز صبح، نماز ظهر و نماز مغرب به دلیل وجود چسب روی صورت، وضوی جبیره را به همان ترتیبی که ذکر شد گرفته و پس از آن احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید.‌(طریقه ی انجام تیمم پیشتر ذکر شد)

نحوه انجام غسل : اگر از چسبی مانند چسب تری ام (3M) استفاده می کنید در هنگام دوش گرفتن، پس از شستن سر، چسب از پوست بینی بلند می شود و هیچ اثری از آن باقی نمی ماند در نتیجه پس از کنده شدن چسب شما می توانید غسل کنید.

اما اگر از چسبی مانند چسب موتکس (motex) استفاده می کنید به دلیل اینکه حتی پس از کنده شدن چسب باز هم اثرات آن روی پوست بینی باقی می ماند و از طرفی چون برای انجام غسل هیچ مانعی نباید روی پوست باشد؛ پس ابتدا باید پوست را از تمام موانع و اثرات باقی مانده ی چسب پاک نموده و سپس غسل کنید.

نحوه خواندن نماز : همانطور که ذکر شد شما در کل مدت دو ماه و تا زمانی که از چسب استفاده می کنید باید برای هر نوبت نماز ابتدا وضوی جبیره گرفته و سپس احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید . حال اگر قادر هستید سر را خم کنید و نماز را طبق روالِ معمول بخوانید. اما تا زمانی که نمی توانید سر را خم کنید برای خواندن نماز بایستید. برای انجام رکوع در حد توان خم شوید. برای سجده بنشینید و پیشانی را روی مهر که قبلا بر سطح بلندی قرار داده اید بگذارید ولی باید کف دست ها و زانو ها و انگشتان پا را مانند سجده معمولی روی زمین قرار دهید.

شایان ذکر است که این مسائل مطابق با فتوای اکثر مراجع عظام تقلید می باشند. شما می‌‌بایست برای کسب اطلاعات دقیق‌تر به رساله‌ی توضیح المسائل مرجع تقلید خود رجوع کنید. مراجع عظام، بر بیشتر مسائل ذکر شده اتفاق نظر دارند و فقط در این موارد اختلافاتی میان آراء ایشان دیده می‌شود :
• مشخص بودن نیت تیمم .
• لزوم انجام تیمم پس از وضوی جبیره .
• تفاوت بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل .
• قضا کردن نمازهایی که در این مدت به جا آورده شده است .   منبع: بیتوته 

منبع: پارسینه

نقویان: می‌ترسم روزی سریال «معمای روحانیت» را بسازند

خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

موج انصراف هنرمندان از جشنواره فجر در واکنش به فاجعه هواپیمای اوکراینی

گلایه تبریزی‌ها از تاخیر در اطلاع رسانی تعطیلی مدارس

منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۱۶۲۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: احکام دینی واجبات دینی فتوا مراجع دینی

خبر بعدی:

تشخیص غدد سرطانی از غدد لنفاوی سالم حین جراحی امکانپذیر شد

دکتر محمدرضا آی مدیر شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروزه با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در خانمها، سالیانه چندین عمل جراحی برای استخراج غدد سرطانی بدخیم صورت می گیرد. 

وی افزود: خطا در پیدا کردن و حذف گره های لنفاوی درگیر منجر به متاستاز سرطان در بدن بیمار اتفاق می افتد که در حال حاضر روشهای متفاوتی با دقت، هزینه و سادگی عملکرد متفاوت برای پیدا کردن گره های لنفاوی وجود دارد.

آی افزود: در میان تمامی این روشها، گاماپروب متداولترین و محبوبترین وسیله برای جراحان است که با ابزاری دستی در ابعاد کوچک به سادگی امکان پیدا کردن و تعیین موقعیت گره های لنفاوی نگهبان را نه تنها در سرطان پستان بلکه در برخی سرطانهای مردانه نیز فراهم می کند. 

وی با بیان اینکه این دستگاه در کشورهای امریکا، آلمان و فرانسه تاکنون ساخته شده است، بیان کرد: اما هیچکدام از این نمونه های خارجی در کشور ما وجود ندارد زیرا از قیمت بالایی برخوردارند.

مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه در همین راستا موفق به کسب دانش فنی ساخت این دستگاه شده ایم که بیمار دچار مشکلات بعد از جراحی نشود، بیان کرد: در حال حاضر هنگام جراحی تومور سرطان و برداشتن آن، غدد لنفاوی که وظیفه محافظت از بدن را دارند نیز برداشته می شوند اما به وسیله گاما پروب تنها تومور سرطانی و قسمتهایی که درگیر شده اند برداشته می شود.

به گفته آی، با استفاده از این پروب می توان تشخیص داد که این غدد در گیر هستند یا نه که اگر درگیر نبودند جراحی نمی شوند؛ درگذشته این غدد به همراه تومور برداشته می شد که مقاومت بیمار بعد از جراحی در برابر بیماریها کاهش پیدا می کرد یا قسمت هایی از بدنش متورم می شد.

وی ادامه داد: وقتی این غدد لنفاوی در بدن هستند بدن بیمار سالم تر خواهد بود.

آی با اشاره به نحوه عملکرد دستگاه گفت: با توجه به این که گسترش سلولهای سرطانی از تومور درگیر به اندامهای دیگر توسط نزدیکترین غدد لنفاوی صورت می گیرد، در نتیجه تعیین موقعیت غدد لنفاوی درگیر سرطان، خصوصا غده لنفاوی پیش آهنگ اهمیت فراوانی در جراحی غدد سرطانی دارد.  

وی عنوان کرد: چند ساعت (یا حتی یک روز) قبل از عملا جراحی، رادیوداروی مربوطه با دوز مناسب به بیمار تزریق می شود. از هنگام تزریق تا عمل، رادیودارو به صورت تجمع انتخابی در غدد لنفاوی به عنوان مثال سینه (در عمل جراحی مربوط به سرطان سینه) که در ناحیه زیر بغل است توزیع می شود. این توزیع به گونه ای است که در غده (یا غددی) که سرطانی شده، بسیار بیشتر از سایر غدد لنفاوی است. نحوه شناخت غده لنفاوی پیش آهنگ از سایر غده ها به کمک گاماپروب انجام می شود.

وی با بیان اینکه از آنجا که تجمع رادیودارو در قسمت توده بیشتر است، با نزدیک کردن سر پروب صدای بوق شدیدتر و شمارش بالاتری روی نمایشگر به جراح اعلام می شود گفت: در ادامه جراح اقدام به برداشتن غده پیش آهنگ می کند. 

مدیر این شرکت دانش بنیان گفت: کاربردهای کلینیکی گاماپروب برای سرطان سینه، سرطانهای زنان زایمان(گردن رحم، تخمدان، رحم، واژن و ولور، ملانوما و انواع دیگر تومورهای پوست،  سر و گردن، سرطان های غدد درون ریز (تیروئید، پاراتیروئید ) سرطانهای اورولوژی (پروستات، مثانه، بیضه، کلیه و آلت تناسلی) و پزشکی هسته ای هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون در ۶۰ بیمارستان از این دستگاه مستقر شده است، بیان کرد: نزدیک به ۶۰-۷۰ جراح بهنگام جراحی از این گاماپروب بهره می برند زیرا کیفیت عمل جراحی را افزایش می دهد.

کد خبر 4827829 میترا سعیدی کیا

دیگر خبرها

 • پیام مسرت رییس جمهور برای بهبود حال ایت الله سیستانی
 • چطور فرش را همیشه نو و تمیز نگه داریم؟
 • مسرت اینجانب و بهجت خاطر همه ارادتمندان آن مرجع گرانقدر
 • چرا برخی افراد از عمل‌های زیبایی مکرر دست برنمی‌دارند؟
 • پیام رئیس جمهور در پی عمل جراحی موفقیت آمیز آیت‏‌الله سیستانی
 • پیام رئیس جمهور به حضرت آیت‏ الله العظمی سیستانی درپی عارضه جسمانی ایشان
 • پیام روحانی به آیت‏ الله سیستانی پس از عمل جراحی موفقیت‏ آمیز
 • پیام روحانی به آیت‏‌الله العظمی سیستانی
 • پیام روحانی به آیت‏‌الله سیستانی
 • پیام روحانی به آیت‏‌الله سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان
 • پیام روحانی درپی عارضه جسمانی برای آیت‏ الله سیستانی
 • پیام روحانی به آیت‏‌الله العظمی سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان
 • زیبایی کار شهید سلیمانی در بازدارندگی نامتقارن بود
 • فراخوان بیست و چهارمین همایش ملاصدرا + محورها
 • عباسی: بازیکن خارجی قبول کرد بدون پول برای تیم ما بازی کند!
 • ستین: زمان نیاز بود تا باور کنم سرمربی بارسلونا شده‌ام؛ فقط وقتی تیمم خوب بازی کند، راضی به خانه می‌روم
 • سیمئونه: به عملکرد تیمم برابر رئال مادرید افتخار می کنم؛ اخراج والورده؟ تیم او در لالیگا اول بود
 • نشریه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران تاسیس شد
 • برپایی کنگره مکتب دینی و اخلاقی اصفهان در آینده‌ای نزدیک