کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش« فرزاد جهان بین» است که توسط نشر «نهضت نرم افزاری» وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.

 

 به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و فرهنگ و مدیریت پذیری فرهنگ، امکان، ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله ی دولت در فرهنگ است. در پاسخ به این سوالات، دو رویکرد رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی فرهنگ مطرح شده است. این دو رویکرد از منظر اسلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد. لذا در کتاب باغبانی فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه معقول اسلامی طرح و تبیین گردد. این کتاب دارای ویژگی های زیر است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاکم بر مدیریت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مبانی و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغبانی فرهنگ) در مدیریت فرهنگ تبیین شده است.

عمده آثاری که به مدیریت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بیانات معظم له به همراه باب بندی است اما در این کتاب، تلاش شده است نظام اندیشه و به عبارتی نظریه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغبانی فرهنگ، مدلی است که هم به اتکای آن، فرهنگ مدیریت می شود و هم آزادی ها و تنوع حفظ می گردد.

از دیگر نوآوری های این کتاب، تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی است. بر طبق آیه شریفه، "قل کل یعمل علی شاکلته"، شاکله که مبنای عمل است به دو شاکله فردی و اجتماعی تقسیم شد.شاکله اجتماعی در بستر زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف و از تبدیل حالت به عادت و در نتیجه شاکله ایجاد می شود.

بر اساس تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر این اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقیم یکی از دهها عامل ایجاد فرهنگ هستند.

مدیریت پذیری فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در این مدیریت بر اساس مبانی تحلیل شد.

در مدل باغبانی، دو بعد تمهید فضای زندگی مسلمین و نیز تعالی فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالی فرهنگ با ایجاد و تقویت مولفه های کلیدی در شاکله اجتماعی از طریق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ریزی یکپارچه توزیع شده مطرح شد.

این پژوهش که قبل از تبدیل به کتاب در سه کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی در موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشگاه شیراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفت و همچنین در چندین جمع نخبگانی دانشگاهی مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادی مولف از افکار رهبر معظم انقلاب و تلاش برای تبیین نگاه معقول اسلامی است. از اینرو از نقدها و ارزیابی ها استقبال می گردد.

کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.نگاهی معقول و اسلامی از دیدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغبانی فرهنگ»

 کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش فرزاد جهان بین است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و فرهنگ و مدیریت پذیری فرهنگ، امکان، ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله ی دولت در فرهنگ است. در پاسخ به این سوالات، دو رویکرد رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی فرهنگ مطرح شده است. این دو رویکرد از منظر اسلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد. لذا در کتاب باغبانی فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه معقول اسلامی طرح و تبیین گردد. این کتاب دارای ویژگی های زیر است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاکم بر مدیریت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مبانی و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغبانی فرهنگ) در مدیریت فرهنگ تبیین شده است.

عمده آثاری که به مدیریت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بیانات معظم له به همراه باب بندی است اما در این کتاب، تلاش شده است نظام اندیشه و به عبارتی نظریه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغبانی فرهنگ، مدلی است که هم به اتکای آن، فرهنگ مدیریت می شود و هم آزادی ها و تنوع حفظ می گردد.

از دیگر نوآوری های این کتاب، تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی است. بر طبق آیه شریفه، "قل کل یعمل علی شاکلته"، شاکله که مبنای عمل است به دو شاکله فردی و اجتماعی تقسیم شد.شاکله اجتماعی در بستر زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف و از تبدیل حالت به عادت و در نتیجه شاکله ایجاد می شود.

بر اساس تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر این اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقیم یکی از دهها عامل ایجاد فرهنگ هستند.

مدیریت پذیری فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در این مدیریت بر اساس مبانی تحلیل شد.

در مدل باغبانی، دو بعد تمهید فضای زندگی مسلمین و نیز تعالی فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالی فرهنگ با ایجاد و تقویت مولفه های کلیدی در شاکله اجتماعی از طریق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ریزی یکپارچه توزیع شده مطرح شد.

این پژوهش که قبل از تبدیل به کتاب در سه کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی در موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشگاه شیراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفت و همچنین در چندین جمع نخبگانی دانشگاهی مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادی مولف از افکار رهبر معظم انقلاب و تلاش برای تبیین نگاه معقول اسلامی است. از اینرو از نقدها و ارزیابی ها استقبال می گردد.

کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.نگاهی معقول و اسلامی از دیدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغبانی فرهنگ»

 کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش فرزاد جهان بین است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و فرهنگ و مدیریت پذیری فرهنگ، امکان، ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله ی دولت در فرهنگ است. در پاسخ به این سوالات، دو رویکرد رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی فرهنگ مطرح شده است. این دو رویکرد از منظر اسلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد. لذا در کتاب باغبانی فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه معقول اسلامی طرح و تبیین گردد. این کتاب دارای ویژگی های زیر است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاکم بر مدیریت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مبانی و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغبانی فرهنگ) در مدیریت فرهنگ تبیین شده است.

عمده آثاری که به مدیریت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بیانات معظم له به همراه باب بندی است اما در این کتاب، تلاش شده است نظام اندیشه و به عبارتی نظریه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغبانی فرهنگ، مدلی است که هم به اتکای آن، فرهنگ مدیریت می شود و هم آزادی ها و تنوع حفظ می گردد.

از دیگر نوآوری های این کتاب، تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی است. بر طبق آیه شریفه، "قل کل یعمل علی شاکلته"، شاکله که مبنای عمل است به دو شاکله فردی و اجتماعی تقسیم شد.شاکله اجتماعی در بستر زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف و از تبدیل حالت به عادت و در نتیجه شاکله ایجاد می شود.

بر اساس تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر این اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقیم یکی از دهها عامل ایجاد فرهنگ هستند.

مدیریت پذیری فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در این مدیریت بر اساس مبانی تحلیل شد.

در مدل باغبانی، دو بعد تمهید فضای زندگی مسلمین و نیز تعالی فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالی فرهنگ با ایجاد و تقویت مولفه های کلیدی در شاکله اجتماعی از طریق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ریزی یکپارچه توزیع شده مطرح شد.

این پژوهش که قبل از تبدیل به کتاب در سه کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی در موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشگاه شیراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفت و همچنین در چندین جمع نخبگانی دانشگاهی مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادی مولف از افکار رهبر معظم انقلاب و تلاش برای تبیین نگاه معقول اسلامی است. از اینرو از نقدها و ارزیابی ها استقبال می گردد.

کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.نگاهی معقول و اسلامی از دیدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغبانی فرهنگ»

 کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش فرزاد جهان بین است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بین دولت و فرهنگ و مدیریت پذیری فرهنگ، امکان، ضرورت و چگونگی آن و حدود مداخله ی دولت در فرهنگ است. در پاسخ به این سوالات، دو رویکرد رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی فرهنگ مطرح شده است. این دو رویکرد از منظر اسلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد. لذا در کتاب باغبانی فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه معقول اسلامی طرح و تبیین گردد. این کتاب دارای ویژگی های زیر است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاکم بر مدیریت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مبانی و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغبانی فرهنگ) در مدیریت فرهنگ تبیین شده است.

عمده آثاری که به مدیریت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بیانات معظم له به همراه باب بندی است اما در این کتاب، تلاش شده است نظام اندیشه و به عبارتی نظریه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغبانی فرهنگ، مدلی است که هم به اتکای آن، فرهنگ مدیریت می شود و هم آزادی ها و تنوع حفظ می گردد.

از دیگر نوآوری های این کتاب، تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی است. بر طبق آیه شریفه، "قل کل یعمل علی شاکلته"، شاکله که مبنای عمل است به دو شاکله فردی و اجتماعی تقسیم شد.شاکله اجتماعی در بستر زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف و از تبدیل حالت به عادت و در نتیجه شاکله ایجاد می شود.

بر اساس تعریف فرهنگ به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر این اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقیم یکی از دهها عامل ایجاد فرهنگ هستند.

مدیریت پذیری فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در این مدیریت بر اساس مبانی تحلیل شد.

در مدل باغبانی، دو بعد تمهید فضای زندگی مسلمین و نیز تعالی فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالی فرهنگ با ایجاد و تقویت مولفه های کلیدی در شاکله اجتماعی از طریق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ریزی یکپارچه توزیع شده مطرح شد.

این پژوهش که قبل از تبدیل به کتاب در سه کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی در موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشگاه شیراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفت و همچنین در چندین جمع نخبگانی دانشگاهی مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادی مولف از افکار رهبر معظم انقلاب و تلاش برای تبیین نگاه معقول اسلامی است. از اینرو از نقدها و ارزیابی ها استقبال می گردد.

کتاب باغبانی فرهنگی نگاهی معقول و اسلامی به مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که توسط نشر نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.

پایان پیام/37

منبع: شبستان

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

تازه‌ترین شماره فصلنامه «اندیشه نوین دینی» روانه بازار نشر شد

به گزارش ایکنا؛ پنجاه و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «اندیشه نوین دینی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه معارف اسلامی و مدیرمسئولی روح‌الله شاکری منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «پیوند مسئله تفسیری تکلیف در حد وسع و مسئله کلامی جبر و اختیار»، «مبانی معرفت‌شناختی حجیت ادله نقلی در اعتقادات»، «بررسی و نقد اندیشه شیخ احمد احسایی در ارتباط با عالم وجودی حیات امام عصر(عج)»، «مبانی نظری اسلام و ترسیم الگوی راهبرد‌های یادگیری سازمانی در تشکیلات اسلامی»، «تحلیلی بر رویکرد‌شناسی مکتب سلفی ابن‌تیمیه درباره صفات خبری»، «الیاده و نقد کلامی شخصیت انسان مدرن»، «نسبت‌سنجی ابعاد دین و هویت ملی در فلسفه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی»، «حقیقت اراده انسان و تعلق آن به افعالش از منظر فخررازی و ملاصدرا»، «قبض و بسط برهان حرکت در اندیشه اسلامی»، «مصداق‌شناسی باور‌های شیعی در الهیات فخررازی».

پیوند مسئله تفسیری تکلیف در حد وسع و مسئله کلامی جبر و اختیار

در چکیده مقاله «پیوند مسئله تفسیری تکلیف در حد وسع و مسئله کلامی جبر و اختیار» می‌خوانیم: «این تحقیق مسئله پیوند معرفتی «تکلیف در حد وسع» و «جبر و اختیار» و ابعاد آن در میراث علمی تفسیر و کلام را با رهیافت تاریخی تطبیقی و با روش تحلیلی انتقادی بررسی می‌کند. از آنجا که بحث از این پیوند، در منابع تفسیری کلام‌گرا به میان آمده است، این تحلیل برپایه دیدگاه ده مفسر مؤثر انجام می‌شود. تحلیل تاریخی تطبیقی مفسران برپایه مبانی کلامی در جبر و اختیار به تفسیر آیات پنج‌گانه وسع می‌پردازد. معتزله این آیات را دال بر نفی جبر و اثبات تفویض می‌دانند. اشاعره متقدم به مفهوم‌سازی جدید از وسع می‌پردازند تا آیات را با دیدگاه جبرگرایانه سازگار کنند. اشاعره متأخر به نظریه‌های جبرگرایی معتدل روی می‌آورند. مفسران شیعه این آیات را دال بر نفی جبر و تفویض می‌دانند. رهاورد این پژوهش دستیابی به تمایز سه گونه پیوند تصوری، تصدیقی و تأویلی است. با این تمایز می‌توان چالش‌های تاریخی کلام بنیان در تفسیر آیات وسع را بین دو مسئله تکلیف درحد وسع و جبر و اختیار تبیین کرد.»

مبانی معرفت‌شناختی حجیت ادله نقلی در اعتقادات

در طلیعه مقاله «مبانی معرفت‌شناختی حجیت ادله نقلی در اعتقادات» آمده است: «اعتقادات بخشی از دین است که به ادله نقلی و عقلی وابسته است. خدشه در منابع معرفتی نقل ممکن است معرفت‌بخش بودن نقل را زیر سوال ببرد، در نتیجه پژوهش از مبانی معرفت‌بخشی این ادله و طرح دیدگاه‌ها امری ضروری است. این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی برای رسیدن به مقصود خود بهره گرفته است. پذیرش رویکرد غیر تحویل‌گرایی از گواه، مهمترین دستاورد‌های این پژوهش است. مطابق این رویکرد، گواهی منبع مستقل معرفت است و می‌تواند در باورنده معرفت تولید کند. ادله نقلی که حاکی از قول، فعل و تقریر معصوم است خود مهمترین و بارزترین فرد گواهی است. به همین جهت می‌توان در معرفت بخش بودن ادله نقلی تاکید نمود. حتی مطابق رویکرد تحویل‌گرایی و انکار معرفت‌بخش بودن گواه می‌توان حجیت ادله نقلی را ثابت دانست که در این صورت گواه صرفا منتقل‌کننده معرفت برآمده از وحی و حس است و در معرفت‌شناسی حجیت آن دو اثبات شده است.»

حقیقت اراده انسان و تعلق آن به افعالش

در آغاز مقاله «حقیقت اراده انسان و تعلق آن به افعالش از منظر فخررازی و ملاصدرا» چنین آمده است: «اراده یکی از مهم‌ترین صفات انسان است. بین متکلمین و فلاسفه اسلامی در تفسیر اراده انسان و مبدئیت آن برای افعالش دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا در باره حقیقت اراده انسان و مبدئیت آن برای افعالش را واکاوی کرده و به این نتیجه دست یافته است که از نگاه آنان، اراده انسان کیفی نفسانی بوده و تصدیق به وجود آن بدیهی است. فخر رازی با این که چند دلیل عقلی و نقلی برای اثبات استناد افعال انسانی به اراده الهی و عدم تأثیر اراده انسان در این افعال اقامه کرده است لیکن تفسیر بزرگان اشاعره از نظریه کسب را بر نتابیده و تفسیر جدیدی از این نظریه ارائه کرده که در آن، علاوه بر این که همه چیز- از جمله فعل انسان- به خداوند استناد دارد، قدرت و داعی انسان نیز در انجام فعلش تاثیرگذار است. از این رو، میان این دو مطلب ناسازگاری دیده می‌شود و دیدگاه وی در باره مبدئیت اراده انسان در فعلش گویا نیست. ملاصدرا فقط نظریه امر بین الامرین را مبین رابطه صحیح اراده الهی و اراده انسانی در این افعال دانسته‌است. بر این اساس، خداوند فاعل حقیقی فعل انسان بوده و اراده انسان نیز هر چند علت معدّ و واسطه‌ی ظهور اراده الهی در این فعل است، لیکن این اراده به طور حقیقی در فعل انسان اثر گذار است.»

مصداق‌شناسی باور‌های شیعی

در چکیده مقاله «مصداق‌شناسی باور‌های شیعی در الهیات فخررازی» می‌خوانیم: «فخر رازی مفسر و متکلم اشعری است که هرچند تا پایان عمر بر این مذهب کلامی سلوک می‌کند؛ اما در پاره‌ای باور‌ها از دیدگاه‌های اشعری فاصله می‌گیرد و به نقد آن‌ها می‌پردازد. تزلزل و اضطراب فخر در برخی دیدگاه‌ها، بیان‌گر مطالعه و تأمل او در آراء دیگران و تحول فکری وی است. نزدیک شدن رازی در برخی مسائل کلامی به مذهب شیعه، ناشی از یافتن حقیقت در مواضع پیروان اهل بیت(ع) و ضعف نظریات کلامی اشعری و عدم کفایت ادلّه آن‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین آن‌ها می‌­توان به مسئله صفات الهی، جبر و اختیار، ولایت و امامت و مهدویت، اشاره کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی برخی از مهم‌ترین مواضع کلامی تأثیر پذیری رازی از آموزه‌های شیعی می‌پردازد و به این نتایج می‌رسد که معقولیت باور‌های مذکور و قوت ادله و شواهد آن‌ها از یک سو و ضعف و عدم قدرت اقناع مواضع مدعیات مقابل آن‌ها و تحول فکری رازی از سوی دیگر منجر به اتخاذ چنین مواضعی گردیده است.»

انتهای پیام

بازداشت و عزل ۲ مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در تهرانپارس| ۵ دختر و پسر همچنان در بازداشت هستند| چرا از مأمور زن در حادثه استفاده نشد؟

از ماجرای "راننده اسنپ" تا "درگیری پلیس با دختر جوان"؛ چرا عده‌ای تند با مردم برخورد می‎کنند؟

انتشار عکس گلزار با پوشش نامناسب انتقادات را برانگیخت

کلیدواژه: اردبیل وهابیت خبرگزاری شبستان نیروی انتظامی فارس تشییع شیراز اشتری حسین اشتری فرمانده ناجا سردار اشتری

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۳۶۳۵۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • مرگ باغبان بر اثر آتش سوزی
 • نماینده، ولی فقیه: شیوه ترامپ در مقابل رهبر معظم انقلاب همان شیوه ابوسفیان در مقابل حضرت محمد است
 • قدردانی عراقچی از دیدگاه روشن و سازنده بغداد در حمایت از مواضع کشورمان
 • توسعه منطقه ای؛ ضرورت تغییر نگاه و عمل
 • تلاش برای تحقق دیدگاه های مشترک مجمع مجالس آسیایی
 • دیدگاه رهبر انقلاب از مظلومیتی که در عین اقتدار است + فیلم
 • تحلیل سعدالله زارعی از نقش رهبر انقلاب در مدیریت جریان مقاومت
 • چه کنیم ایران مقصد یک بار مصرف گردشگران نباشد؟
 • برداشت ۸۰ تن گل محمدی در استان زنجان
 • جوانان انقلابی نخبه باید مورد اعتماد قرار گیرند/ نباید نوابغ کشور را دو دستی تقدیم دشمن کرد/ غرب با تبلیغات ‌جذاب در دیدگاه‌ها انحراف ایجاد می‌کند
 • بیست و یکمین شماره دوفصلنامه «معرفت کلامی» منتشر شد
 • توئیت؛ بروزرسانی اپلیکیشن طرفداری (۳.۱۱.۰)
 • اتهامات واهی آل‌سعود به یک عالم اهل سنت/ اندیشه‌های فرحان‌المالکی
 • تحلیل مرضیه هاشمی از چالش غرب‌گرایی در ایران/غرب با تبلیغات ‌جذاب در دیدگاه‌ها انحراف ایجاد می‌کند
 • کتاب «علوم فطری نزد فیلسوفان غرب و اندیشمندان مسلمان» منتشر شد
 • اصفهان| نگاهی به جایگاه تربیت اقتصادی کودکان و نوجوانان؛ فرهنگ صحیح اقتصاد با آموزش نهادینه می‌شود
 • زندگی زمینی و راز آسمانی؛ نگاهی به جایگاه دین در دوران مدرن
 • اقدامات مؤثر حاصل ریسک معقول مدیران صنایع است
 • به پایان بازسازی تئاترشهر در تاریخ مقرر متعهدیم