به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: این امر اجتناب ناپذیر بود که برای توضیح وجود یا عدم وجود رفتار موفقیت آمیز در زنان باید به گونه ای غیر مستقیم مفهومی جدید و تازه ابداع می گردد. کار مک کللند در رابطه با نیاز به پیشرفت ( اساسا افرادی که در این متغیر در سطح بالایی قرار دارند با آنهایی که در متغیر ترس از شکست از موضعی برجسته برخورداند به گونه ای متفاوت رفتار می کنند) و کار اتکینسون در مورد ترس از شکست همواره در پیش بینی رفتار موفقیت آمیز زنان با اشکال مواجه بوده اند.

بنابراین، همه می دانیم که بسیاری از زنان به پیشرفت نائل می آیند، و اگر چنین رفتاری با نظریه های مناسب برای مردان قابل پیش بینی نباشد، چه چیز به پیش بینی آن می پردازد؟ مدیران و مجریان سازمانها که روزانه با سیلی از درخواستهای زنان تازه برانگیخته برای کار مواجهند علاقه ای مشروع به این پرسش دارند، پرسشی که پاسخ به آن چند سال پیش توسط ماتینا هورنر در پژوهش رساله دکترای او آغاز گردید. در این اثر ما برای نخستین بار با این پیشنهاد مواجه می شویم که زنان هوشمند در جامعه ما در امتداد ابعاد ضد و نقیضی تربیت شده و بار آمده اند. از یک سو، به آنان آموخته شده است که به موفقیت و پیشرفت ارج نهند، همان طور که اغلب افراد در جامعه ما سنتا چنین آموزش یافته اند و از سوی دیگر، به آنان یاد داده شده است که در دانشگاه به عنوان دانشجو و در بزرگسالی در دنیای کار از موفقیت و پیروزی بیم و هراس داشته باشند، این پیروزی غیر زنانه تلقی می شود. آنها یاد گرفته اند که موفقیت در دنیای کار از آن مردان است در حالی که دنیای خانه و خانواده جو مناسب برای فعالیت زنان را تشکیل می دهد.

تلاش برای ترک خانه به منظور پیروز شدن در دنیای کار داغ شکست بر پیشانی آنان خواهد زد، با این که ابتدا در دوران مدرسه و در سطوح پایین تر ترغیب می شدند تا به عنوان زن به موفقیت برسند.

هورنر معتقد است که مفهوم ترس از موفقیت این است و پیشنهاد می کند که علت چنین سطح پایینی از پیشرفت حرفه ای در میان زنان واجد توانش بالا هم همین است. فرضیه هورنر (۱۹۶۸) از هنگام نخستین صورتبندی آن به طور قابل ملاحظه ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

در یک جهت، برای عقاید وی تایید بسیاری توسط بروورمن و دیگران (۱۹۷۲) حاصل شده است و یافته های جالبی را پیرامون نکات زیر گزارش داده اند. تمام نمونه هائی که موردمطالعه قرار گرفتند، چه مرد و چه زن و نیز گروههای حرفه ای مختلف به این نکات معتقد بودند. این نکات به شرح زیرند:

نگار ذهنی شخصیت آرمانی با نگار ذهنی مرد موفق مشابه است.
نگار ذهنی زن موفق با نگار ذهنی مرد موفق متناقض است.
نگار ذهنی شخصیت روان نژند با نگار ذهنی شخصیت آرمانی متناقض است . اگر ۲ را با ۲ جمع کرده و به این نتیجه گیری رسیده اید که زن ناموفق مساوی با شخصیت آرمانی و مرد موفق است محاسبه شما کاملا درست است.

هر چند، طبق نظر آلپر، به نظر هم می آید که ترس از موفقیت برای هه زنان مصداق ندارد بلکه این متغیر روانشناختی تنها در برخی موارد روی می دهد و نه در همه موارد. عامل اصلی برای زنان ظاهرا عبارت از درجه ای است که زمینه خانوادگی آنان، ماهیتی سنت گرایانه دارد. اگر چنین باشد، ترس از موفقیت در آنان پدید می آید.

اگر چنین نباشد، یعنی اگر مادر کار راهه ای داشته باشد و پدر از آن پشتیبانی کند، ظاهرا چنین ترسی در آنها پدید نخواهد آمد. هوفمن و فدرورافلسون معتقدند که این یافته و این واقعیت که ترس از موفقیت اینک در میان عده بسیاری از مردان هم وجود دارد حاکی از مشکلی در تعریف ترس از موفقیت است، چه مردان آشکارا در معرض اجتماعی شدن ضد و نقیضی که توسط هورنر مورد بحث قرار گرفت واقع نشده اند. یک توضیح ممکن برای وقوع ترس از موفقیت در مردان این است که پیشرفت که سنتاً برای زنان منبعی از ارزشیابی اجتماعی منفی بوده است اینک توسط بسیاری از مردان هم به گونه ای منفی ارزشیابی می شود.

شواهد قابل توجهی برای این استدلال وجود دارد. یانکویچ در مطالعه ای از نمونه های سراسری از جوانان دانشگاهی معلوم داشت که اعتقاد به مفهوم (( مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد)) در اثنای سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ از ۷۹% به ۵۶% کاهش یافته است. این دگرگونی با افزایشی در نگرش (منی) نسبت به بازرگانی و تاکید آن بر پاداشهای مالی تا حد حذف دیگر ارزشهای ممکن شغلی توام بوده است.

این نتایج یانکلویچ را بر آن داشت تا چندین روند فرهنگی تازه متناسب با محیط کار را پیشنهاد کند، از جمله تغییر مفهوم موفقیت و پیروزی و شک و تردید درباره مطلوبیت کارایی، بدیهی است که هر دو اینها برای درجه انگیزه پیشرفت حائز اهمیتند. توضیح دیگر برای بی علاقگی مردان به پیشرفت مربوط است به مفهوم ترس از شکست.

شاید موفقیت به مفهوم چیزی شده است که منفی و انسانیت زدا است چه از آن چنین استنباط می شود که به هر قیمت باید از شکست پرهیز کرد. این امکان وجود دارد که برخی از مردان نسبت به چنین نقشی نگرشی منفی پیدا کرده باشند.

گرچه این نکته اخیرا توسط نهضت آزادی مردان و توسط نویسندگانی مانند ویلار مطرح شده است، روانشناسان بالینی سالهاست که با پدیده نفی مسئولیت توسط مردان برای نخستین بار در میانسالگی آشنا بوده و اینک چنین مواردی را در مقالات مجلات تحت عنوان یائسگی مردانه (male menopause) و مانند آن می خوانیم. تارنویسکی و بارتولیم پیشنهاد می کنند استدلال نفی موفقیت برای مردان مسن تر هم موجودیت قابل ملاحظه ای داشته و ممکن است این نگرش به فرزندان آنها نیز منتقل گردد. رویهم رفته، نتیجه گیری عمده ای که می توان به عمل آورد این است که امروزه نسبت به موفقیت در میان عده ای از مردان و زنان یک نگرش منفی وجود دارد.

خواه شخص آن را ترس از موفقیت بنامد، یا نفی ترس از شکست یا تخلف از هنجارهای اجتماعی نو یا کهنه درباره ارج و معنی موفقیت. تمام این مطالب برای مدیریت چه معنایی دارد؟ یک پی آمد عمده این است که کاهش دست کم برخی از انواع اضطراب در محیط کار مفید است، به ویژه آنهایی که موجد واکنش منفی نسبت به موفقیت هستند.

پاره ای از مشکلات ناشی از نهادهای دیگری غیر از سازمانهای کارند، و برای سطح توقع ما از میزان پیشرفتی که هر سازمان باید به آن نائل آید هم حد و مرزی وجود دارد. با این وجود، می توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که کاری انجام دهند، چه دلایلی برای این پندار وجود دارد که بیشتر اضطراب ممکن است ناشی از تاکید ادراک شده بر خواستهای نظام کار به قیمت نادیده انگاشتن دیگر انواع نیازهای شخصی، خانوادگی، و جامعه باشد. آبراهام . ک . کورمن بر این باور است که اضطراب ناشی از ترس از شکست باید تعدیل گردد، ولی نباید کامل زائل شود.

هر چند مشکل در اینجاست که بسیاری از هنجارهای سنتی وباورهای ما بر این هستند که ترس از شکست باید به عنوان یک وسیله انگیزشی به حداکثر برسد. چرا این مطلب در تفکر مدیریت چنین باقی مانده است؟ کورمن دودلیل پیشنهاد می کند.

اولا، بدیهی است که تایید ربانی و فرهنگی وافر برای مطرح ساختن ترس از شکست ب عنوان یک عامل مهم در امور انسانی وجود دارد.

در اینجا مجال کافی برای بررسی مشروح این مطالب وجود ندارد، در عین حال ساده لوحی است اگر اهمیت ترس از شکست را حتی در این عصر آزادی آدمی، ناچیز بشماریم. حیات میلیونها نفر از مردم هنوز هم از طریق این سنتهای فرهنگی وربانی به گونه ای مثبت یا منفی شکل می گیرند.

ثانیا، ترس از شکست ممکن است به عنوان یک انگیزه به کار گرفته شود زیرا نمادی از پایگاه و قدرت به کار گیرنده آن به دست می دهند.

سرانجام، آیا ایجاد رعب و وحشت در زیردستان یکی از بارزترین طرق نشان دادن پایگاه نیست؟ مجموعه قابل ملاحظه ای از پژوهش در تایید این نکته وجود دارد و ما پی آمدهای پایگاه سلسله مراتبی را برای این رفتار بعدها مورد بحث قرار خواهیم داد. دلایل هر چه میخواهند باشند، بسیاری از مدیران علی رغم تاثیر عمدتا منفی ترس از شکست بر رفتار کار و علی رغم تعداد فزاینده مردمی که به کار کردن اهمیت نمی دهند، به استعمال آن ادامه خواهند داد. پشتوانه فرهنگی آن، ارزش آن برای به کار گیرنده، و تهدید بسیا واقعی تصمیمات مدیریت از قبیل اخراج، تنزل مقام و غیره به عنوان یک عامل نفوذ در مردم کاربرد مداوم آن را محرز می گرداند، گرچه برای اداره کنندگان سازمانها بسیار مناسب تر است که رشد نیاز پیشرفت، یعنی یک عامل نفوذ انگیزشی را که هم برای افراد و هم برای سازمانها بسیار بهتر است ترغیب کنند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

مطالب پیشنهادی:

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

فیلمی از آغاز نخستین دادگاه شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور

منبع این خبر، وبسایت iqna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۶۷۳۹۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

ترجمه کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه در دانشگاه گیلان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، سعید رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان گفت: کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه (نظریه و عمل) اثر الکساندر سرگونین از سوی دکتر مهدی هدایتی شهیدانی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان و سعید خاوری‌نژاد ترجمه شد.

او با اشاره به ترجمه این کتاب، افزود: مطالعه سیاست خارجی روسیه در مقایسه با پیشینه پرداخت علمی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگی، چون ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا به ویژه در مجامع آکادمیک ایران، از حیث ادبیات موضوعی از فروغ چندانی برخوردار نبوده است و بخشِ اندکی از متون موجود در کشور، این حوزه مطالعاتی را به‌عنوان موضوع خود برگزیده‌اند.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان گفت:ترجمه این کتاب پرداختی جامع به سیاست خارجی فدراسیون روسیه و سیر در جوانب گوناگون نظری و عملی آن است، به خاطر نیاز شدید حوزه دانشگاهی به شناخت عمیق آن احساس می‌شود.

سعید رهسپار با اشاره به نیاز شدیدحوزه دانشگاهی به منابع و شناخت عمیق از حیث ادبیات موضوعی درباره رفتار سیاست خارجی روسیه و توسعه مطالعات تخصصی در این حوزه، افزود: اثر پیش‌رو پاسخ شایسته‌ای به این نیاز مبرم و کاوشی قابل اتکاء در منابع فکری و ساختار عملکرد رفتار خارجی این کشور است.

او با اشاره به ویژگی‌های ترجمه این کتاب، گفت: کتاب حاضر دارای ویژگی‌هایی است که هر یک می‌تواند مطالعه آن را به اقدام سودمندی برای آشنایی هرچه بیشتر با چارچوب نظری، تاریخچه، مؤلفه‌ها و همچنین سازوکار عملی سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ربع قرن گذشته تبدیل کند .

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان تصریح کرد : ترجمه کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه از یک سو توجه به ابعاد نظری سیاست خارجی روسیه و اشاره به مهم‌ترین مفاهیم موجود در آن و رویکرد‌های تحلیلی مختلف از نکات برجسته موجود در کتاب است.

 

انتهای پیام / ق 

 

کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه در دانشگاه گیلان ترجمه شد

دیگر خبرها

 • 4+3 نشانه دوست داشتن واقعی در زنان و مردان از روی زبان بدن
 • چه ضرورتی ایجاب کرد امام حسین(ع) زنان و کودکان را به کربلا ببرد؟/ حضور خانواده‌ها بسیاری از اسرار عاشورا را فاش کرد
 • کونته: فقط با کسب ثبات است که می توانیم در نگاه همه تیمی خطرناک باشیم؛ شروع موفقیت آمیز در لیگ قهرمانان اهمیت دارد
 • انجام موفقیت‌آمیز اولین عمل جراحی چشم در خلیل آباد/ بیمارستان خاتم الانبیاء خلیل آباد مرکز ارجاع چشم پزشکی منطقه می‌شود
 • مهار موفقیت آمیز بیماری لمپی اسکین در دام های فریدونشهر
 • ترس کلاس اولی‌ها از مدرسه، اختلالی که باید جدی گرفته شود
 • برتری تنیس روی میز مردان ایران در آغاز مرحله دوم
 • تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ برتری قاطع تیم ملی مردان ایران در آغاز مرحله دوم
 • رفتار توهین آمیز مردان اصلاح‌طلب با یک نماینده زن +جزئیات
 • تظاهرات اعتراض آمیز در مقابل سفارت آمریکا  در گرجستان
 • برخورد دولت‌مردان آمریکا با ملت ایران مثل رفتار یزید با امام حسین (ع) در کربلاست
 • آلکاسر: رفتار عده ای در بارسا با من خوب نبود
 • اقدام خبرآنلاین خطرناک و دارای تبعات اجتماعی است/ اقدام سلحشوری و مطهری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی می‌شود
 • کالدرون: درباره بیرانوند تراکتور بهتر بود به رفتار خودش نگاهی کند/ اتفاق برانکو شاید یک روز برای من پیش بیاید
 • آلکاسر: برخی در بارسلونا رفتار بسیار بدی با من داشتند؛ امیدوارم مسی به بازی با دورتموند نرسد!
 • میل جنسی زنان بیشتر است یا مردان؟
 • در قم طول عمر زنان بیشتر از مردان است
 • امیرصالحی: حضور زنان در ورزشگاه‌ها از دیدگاه فقهی صحیح نیست
 • حضور زنان در ورزشگاه‌ها از دیدگاه فقهی صحیح نیست