به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: این امر اجتناب ناپذیر بود که برای توضیح وجود یا عدم وجود رفتار موفقیت آمیز در زنان باید به گونه ای غیر مستقیم مفهومی جدید و تازه ابداع می گردد. کار مک کللند در رابطه با نیاز به پیشرفت ( اساسا افرادی که در این متغیر در سطح بالایی قرار دارند با آنهایی که در متغیر ترس از شکست از موضعی برجسته برخورداند به گونه ای متفاوت رفتار می کنند) و کار اتکینسون در مورد ترس از شکست همواره در پیش بینی رفتار موفقیت آمیز زنان با اشکال مواجه بوده اند.

بنابراین، همه می دانیم که بسیاری از زنان به پیشرفت نائل می آیند، و اگر چنین رفتاری با نظریه های مناسب برای مردان قابل پیش بینی نباشد، چه چیز به پیش بینی آن می پردازد؟ مدیران و مجریان سازمانها که روزانه با سیلی از درخواستهای زنان تازه برانگیخته برای کار مواجهند علاقه ای مشروع به این پرسش دارند، پرسشی که پاسخ به آن چند سال پیش توسط ماتینا هورنر در پژوهش رساله دکترای او آغاز گردید. در این اثر ما برای نخستین بار با این پیشنهاد مواجه می شویم که زنان هوشمند در جامعه ما در امتداد ابعاد ضد و نقیضی تربیت شده و بار آمده اند. از یک سو، به آنان آموخته شده است که به موفقیت و پیشرفت ارج نهند، همان طور که اغلب افراد در جامعه ما سنتا چنین آموزش یافته اند و از سوی دیگر، به آنان یاد داده شده است که در دانشگاه به عنوان دانشجو و در بزرگسالی در دنیای کار از موفقیت و پیروزی بیم و هراس داشته باشند، این پیروزی غیر زنانه تلقی می شود. آنها یاد گرفته اند که موفقیت در دنیای کار از آن مردان است در حالی که دنیای خانه و خانواده جو مناسب برای فعالیت زنان را تشکیل می دهد.

تلاش برای ترک خانه به منظور پیروز شدن در دنیای کار داغ شکست بر پیشانی آنان خواهد زد، با این که ابتدا در دوران مدرسه و در سطوح پایین تر ترغیب می شدند تا به عنوان زن به موفقیت برسند.

هورنر معتقد است که مفهوم ترس از موفقیت این است و پیشنهاد می کند که علت چنین سطح پایینی از پیشرفت حرفه ای در میان زنان واجد توانش بالا هم همین است. فرضیه هورنر (۱۹۶۸) از هنگام نخستین صورتبندی آن به طور قابل ملاحظه ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

در یک جهت، برای عقاید وی تایید بسیاری توسط بروورمن و دیگران (۱۹۷۲) حاصل شده است و یافته های جالبی را پیرامون نکات زیر گزارش داده اند. تمام نمونه هائی که موردمطالعه قرار گرفتند، چه مرد و چه زن و نیز گروههای حرفه ای مختلف به این نکات معتقد بودند. این نکات به شرح زیرند:

نگار ذهنی شخصیت آرمانی با نگار ذهنی مرد موفق مشابه است.
نگار ذهنی زن موفق با نگار ذهنی مرد موفق متناقض است.
نگار ذهنی شخصیت روان نژند با نگار ذهنی شخصیت آرمانی متناقض است . اگر ۲ را با ۲ جمع کرده و به این نتیجه گیری رسیده اید که زن ناموفق مساوی با شخصیت آرمانی و مرد موفق است محاسبه شما کاملا درست است.

هر چند، طبق نظر آلپر، به نظر هم می آید که ترس از موفقیت برای هه زنان مصداق ندارد بلکه این متغیر روانشناختی تنها در برخی موارد روی می دهد و نه در همه موارد. عامل اصلی برای زنان ظاهرا عبارت از درجه ای است که زمینه خانوادگی آنان، ماهیتی سنت گرایانه دارد. اگر چنین باشد، ترس از موفقیت در آنان پدید می آید.

اگر چنین نباشد، یعنی اگر مادر کار راهه ای داشته باشد و پدر از آن پشتیبانی کند، ظاهرا چنین ترسی در آنها پدید نخواهد آمد. هوفمن و فدرورافلسون معتقدند که این یافته و این واقعیت که ترس از موفقیت اینک در میان عده بسیاری از مردان هم وجود دارد حاکی از مشکلی در تعریف ترس از موفقیت است، چه مردان آشکارا در معرض اجتماعی شدن ضد و نقیضی که توسط هورنر مورد بحث قرار گرفت واقع نشده اند. یک توضیح ممکن برای وقوع ترس از موفقیت در مردان این است که پیشرفت که سنتاً برای زنان منبعی از ارزشیابی اجتماعی منفی بوده است اینک توسط بسیاری از مردان هم به گونه ای منفی ارزشیابی می شود.

شواهد قابل توجهی برای این استدلال وجود دارد. یانکویچ در مطالعه ای از نمونه های سراسری از جوانان دانشگاهی معلوم داشت که اعتقاد به مفهوم (( مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد)) در اثنای سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ از ۷۹% به ۵۶% کاهش یافته است. این دگرگونی با افزایشی در نگرش (منی) نسبت به بازرگانی و تاکید آن بر پاداشهای مالی تا حد حذف دیگر ارزشهای ممکن شغلی توام بوده است.

این نتایج یانکلویچ را بر آن داشت تا چندین روند فرهنگی تازه متناسب با محیط کار را پیشنهاد کند، از جمله تغییر مفهوم موفقیت و پیروزی و شک و تردید درباره مطلوبیت کارایی، بدیهی است که هر دو اینها برای درجه انگیزه پیشرفت حائز اهمیتند. توضیح دیگر برای بی علاقگی مردان به پیشرفت مربوط است به مفهوم ترس از شکست.

شاید موفقیت به مفهوم چیزی شده است که منفی و انسانیت زدا است چه از آن چنین استنباط می شود که به هر قیمت باید از شکست پرهیز کرد. این امکان وجود دارد که برخی از مردان نسبت به چنین نقشی نگرشی منفی پیدا کرده باشند.

گرچه این نکته اخیرا توسط نهضت آزادی مردان و توسط نویسندگانی مانند ویلار مطرح شده است، روانشناسان بالینی سالهاست که با پدیده نفی مسئولیت توسط مردان برای نخستین بار در میانسالگی آشنا بوده و اینک چنین مواردی را در مقالات مجلات تحت عنوان یائسگی مردانه (male menopause) و مانند آن می خوانیم. تارنویسکی و بارتولیم پیشنهاد می کنند استدلال نفی موفقیت برای مردان مسن تر هم موجودیت قابل ملاحظه ای داشته و ممکن است این نگرش به فرزندان آنها نیز منتقل گردد. رویهم رفته، نتیجه گیری عمده ای که می توان به عمل آورد این است که امروزه نسبت به موفقیت در میان عده ای از مردان و زنان یک نگرش منفی وجود دارد.

خواه شخص آن را ترس از موفقیت بنامد، یا نفی ترس از شکست یا تخلف از هنجارهای اجتماعی نو یا کهنه درباره ارج و معنی موفقیت. تمام این مطالب برای مدیریت چه معنایی دارد؟ یک پی آمد عمده این است که کاهش دست کم برخی از انواع اضطراب در محیط کار مفید است، به ویژه آنهایی که موجد واکنش منفی نسبت به موفقیت هستند.

پاره ای از مشکلات ناشی از نهادهای دیگری غیر از سازمانهای کارند، و برای سطح توقع ما از میزان پیشرفتی که هر سازمان باید به آن نائل آید هم حد و مرزی وجود دارد. با این وجود، می توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که کاری انجام دهند، چه دلایلی برای این پندار وجود دارد که بیشتر اضطراب ممکن است ناشی از تاکید ادراک شده بر خواستهای نظام کار به قیمت نادیده انگاشتن دیگر انواع نیازهای شخصی، خانوادگی، و جامعه باشد. آبراهام . ک . کورمن بر این باور است که اضطراب ناشی از ترس از شکست باید تعدیل گردد، ولی نباید کامل زائل شود.

هر چند مشکل در اینجاست که بسیاری از هنجارهای سنتی وباورهای ما بر این هستند که ترس از شکست باید به عنوان یک وسیله انگیزشی به حداکثر برسد. چرا این مطلب در تفکر مدیریت چنین باقی مانده است؟ کورمن دودلیل پیشنهاد می کند.

اولا، بدیهی است که تایید ربانی و فرهنگی وافر برای مطرح ساختن ترس از شکست ب عنوان یک عامل مهم در امور انسانی وجود دارد.

در اینجا مجال کافی برای بررسی مشروح این مطالب وجود ندارد، در عین حال ساده لوحی است اگر اهمیت ترس از شکست را حتی در این عصر آزادی آدمی، ناچیز بشماریم. حیات میلیونها نفر از مردم هنوز هم از طریق این سنتهای فرهنگی وربانی به گونه ای مثبت یا منفی شکل می گیرند.

ثانیا، ترس از شکست ممکن است به عنوان یک انگیزه به کار گرفته شود زیرا نمادی از پایگاه و قدرت به کار گیرنده آن به دست می دهند.

سرانجام، آیا ایجاد رعب و وحشت در زیردستان یکی از بارزترین طرق نشان دادن پایگاه نیست؟ مجموعه قابل ملاحظه ای از پژوهش در تایید این نکته وجود دارد و ما پی آمدهای پایگاه سلسله مراتبی را برای این رفتار بعدها مورد بحث قرار خواهیم داد. دلایل هر چه میخواهند باشند، بسیاری از مدیران علی رغم تاثیر عمدتا منفی ترس از شکست بر رفتار کار و علی رغم تعداد فزاینده مردمی که به کار کردن اهمیت نمی دهند، به استعمال آن ادامه خواهند داد. پشتوانه فرهنگی آن، ارزش آن برای به کار گیرنده، و تهدید بسیا واقعی تصمیمات مدیریت از قبیل اخراج، تنزل مقام و غیره به عنوان یک عامل نفوذ در مردم کاربرد مداوم آن را محرز می گرداند، گرچه برای اداره کنندگان سازمانها بسیار مناسب تر است که رشد نیاز پیشرفت، یعنی یک عامل نفوذ انگیزشی را که هم برای افراد و هم برای سازمانها بسیار بهتر است ترغیب کنند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۴۷۶۷۳۹۲ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اظهارات جنجالی نماینده مجلس: ماشین شاسی بلند می‌خواهم /این درست است که نماینده مردم پیاده باشد؟

تصاویر| استایل تازه ایوانکا ترامپ سوژه رسانه‌ها شد

عکس| جنجال رقص یک زن روی تابوت

ترافیک «دناپلاس» در بهارستان| جنجال تحویل خودروی قسطی به نمایندگان انقلابی؛ ۸ میلیون قسط از کجا؟

ورود یک نهاد نظارتی به ابهامات حوزه ترانزیت گمرک

خبر بعدی:

با کودک دروغگو چه کار کنیم؟/ مردان، این سرطان رایج را با تخمه ژاپنی از خود دور کنند!

به گزارش حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرموفق به رصد اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان در بیست و پنجم شهریور نشده‌اید، این بسته خبری را از دست ندهید.


چند راهکار موثر برای درمان بی‌اشتهایی با استفاده از طب سنتی

یک متخصص طب سنتی گفت در کاهش اشتها عوامل مختلفی دخیل هستند که تشخیص به موقع آن‌ها می‌تواند در رفع این مشکل بسیار موثر باشد.


با کودک دروغگو چه کار کنیم؟

دروغگویی یکی از رفتارهای طبیعی در کودکان است که با چند واکنش مناسب می‌توان به خوبی آن را مهار کرد.


سوهان؛ سوغات پرطرفدار قم و خواصی که فکرش را هم نمی‌کنید!

سوهان که به عنوان یکی از محصولات شهر قم شناخته می‌شود، به درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله بهبود عملکرد قلب کمک می‌کند.


اصلاح سبک زندگی عامل مهم پیشگیری از بیماری ها

یک متخصص فارماکولوژی گفت: اگر اصلاح سبک زندگی بر اساس آموزه‌های طب سنتی انجام شود، از بروز بیماری‌ها پیشگیری کرده ایم.


۱۰ خاصیت باورنکردنی تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان حاوی تعداد زیادی از انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی است که به حفظ کارکرد بهینه بدن شما کمک می‌کند.


مردان، این سرطان رایج را با تخمه ژاپنی از خود دور کنند!

آنتی اکسیدان‌های موجود در تخمه ژاپنی باعث شده تا از بروز انواع سرطان‌ها به ویژه سرطان پروستات در آقایان پیشگیری کند.


چگونه با کرونا زندگی کنیم؟

سبک زندگی ما در شرایط فعلی باید بر مبنای زندگی با کرونا باشد بنابراین مهمترین وظیفه  ما در مقابله با این ویروس رعایت اصول بهداشتی است.


نگهداری و توزیع واکسن کرونا، چالش جدید در مسیر عرضه آن

طبق بررسی دانشمندان، توسعه و تجاری سازی واکسن اختراع شده برای کرونا یک مانع ساده اما بسیار بزرگ دارد.


اقدامی ساده برای جلوگیری از ابتلا به کرونای شدید

دانشمندان اعلام کردند با یک اقدام ساده می‌توان خطر ابتلا به کرونای شدید در فرد را کاهش داد.


گودی و سیاهی زیر چشم را با ترک این ۶ عادت کاهش دهید

سیاهی و تیرگی دور چشم، شما را بسیار پیرتر از سن خود نشان می‌دهد که در اینجا شما را با ۶ عادتی که باعث این اتفاق می‌شود آشنا می‌کنیم.

انتهای پیام/ 

دیگر خبرها

 • مهم‌ترین عوامل ناسازگاری زوجین
 • خودداری ترامپ از تعهد به انتقال صلح‌آمیز قدرت، غیرقابل تصور است
 • واکنش ترامپ در پاسخ به سوالی درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در‌ صورت شکست در انتخابات
 • واکنش ترامپ در پاسخ به سوالی درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت درصورت شکست در انتخابات
 • خودداری ترامپ از تعهد به انتقال صلح‌آمیز قدرت
 • رامنی خودداری ترامپ برای انتقال مسالمت آمیز قدرت قابل قبول نیست
 • مهم ترین عوامل ناسازگاری زوجین
 • امتناع ترامپ از تعهد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات
 • چگونگی رفتار با مردان خسیس، دروغگو و شکاک
 • پاشنه آشیل جو بایدن در انتخابات؛ برخلافِ زنان سیاه‌پوست، مردان سیاه‌پوست تمایل چندانی به نامزد دموکرات‌ها ندارند
 • قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان بعداز شکست کرونا به دنبال ثبت رکورد جدید
 • انجام موفقیت‌آمیز یکی از پیچیده‌ترین اعمال جراحی عروق در بیمارستان نمازی شیراز
 • چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در انتشارات بین‌المللی Springer
 • فواید حجاب در ابعاد مختلف زندگی انسان
 • اثرات روانی ناباروری در زنان و مردان
 • انجام موفقیت‌آمیز یک عمل جراحی نادر در بییمارستان کیش
 • جراحی موفقیت آمیز رگ پاره شده یک بیمار در بیمارستان نمازی شیراز
 • راز هایی که زن با آن عشق را به زندگی می بخشد
 • انجام موفقیت‌آمیز پیچیده‌ترین اعمال جراحی عروق در بیمارستان نمازی شیراز