فکوری گفت: ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮﯼ «ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﻨﯽ» ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

حبیب فکوری، کارشناس تعلیم و تربیت و کنشگر روانشناسی عمومی در گفتگو با خبرگزاری شبستان در یزد، ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺪﻭﺯﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﮔﻮﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺠﻮﯾﺪ، اظهار کرد: ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺛﻤﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

کارشناس تعلیم و تربیت در حوزه آموزش و پرورش ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، تاکید ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ، ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻧضباط ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻨﺪ.

ارزش علم آموزی و ﺧِﺮَﺩﻭﺭﺯﯼ در سنگر تعلیم و تعلم

فکوری با اشاره به اینکه ﺧِﺮَﺩﻭﺭﺯﯼ؛ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﯾﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩ: ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. همچنانی که در سیره و گفتار انبیاء و اولیای الهی در خصوص آن چه مورد نیاز بشر و تامین سعادت آنها آمده است؛ عموم مردم و به ویژه مسلمانان را به کسب علم آموزی و ﺧِﺮَﺩﻭﺭﺯﯼ تشویق کرده اند. به آن دلیل که علم آموزی ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﯼ به مردم یکی از اﻫﺪاﻑ رسالتی ﺑﻌﺜﺖ رسول خدا (ص) بود

کنشگر روانشناسی عمومی در ادامه با اشاره به اینکه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ حضرت محمد مصطفی (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ«ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. « ﻃَﻠَﺐُ ﺍَﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔٌ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻭَ ﻣُﺴْﻠِﻤَﺔٍ» ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ»، اضافه کرد: ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺍﻧﺶ مبتنی بر آموزه های الهی و ارزش های معرفتی؛ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺣﻼ‌ﻝ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ در امور کار و زندگی ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎﯼ ﮐﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ «ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ» ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ. لذا یکی از اهداف رسالتی بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و سایر پیامبران الهی؛ علم آموزی به امت بود.

وی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﯾﮏ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺎﺻمین ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎﻥ ﻇﺎﻟﻢ ﻭ ﺿﺪ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ و به خصوص نظام های ارزشی و ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺍﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺯﯾﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺰﺩﺍﯾﺪ.

معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ«ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮﯼ «ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﻨﯽ» ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ»، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺎی خلاقانه ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ؛ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﯾﻨﯽ، ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﻗﺮﺁﻥ، ﺣﺪﯾﺚ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ امور زندگی؛ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ، ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ سنگر فرایند یاددهی و یادگیری خلاقانه ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

 

پایان پیام/449

منبع: شبستان

کلیدواژه: معاون آموزش و پرورش یزد شبستان یزد تعلیم و تربیت علم آموزی

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۷۳۸۳۶۱۲ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

رئیس‌جمهور: نمی‌توانیم تولید را تعطیل کنیم| مرگ‌ و میرهای کرونا در ایران قابل قبول است| امیدوارم در پایان رتبه مطلوبی به دست آوریم| باید خود را برای زندگی با این ویروس آماده کنیم

عباس عبدی: روحانی به‌خاطر برجام و حل مسأله تحریم‌ها مخالف قرنطینه است

کشف جد مشترک همه جانوران جهان؛ احتمالا یک کرم+عکس

عکس| سان دیدن و سخنرانی استاندار خوزستان در شرایط کرونایی!

حال خوش دریاچه ارومیه ادامه دارد

خبر بعدی:

تمرکز نسل بعدی هدست‌های بی‌سیم سامسونگ روی ورزشکاران

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ما تاکنون محصولات زیاد و متنوعی از سامسونگ مشاهده کرده‌ایم. از گوشی‌های قدرتمند این شرکت گرفته تا تلویزیون‌های محبوبش، همگی طرفداران خاص خود را دارند. در بین محصولات متنوع این شرکت، ایرفون‌های (Earphone) آن یکی از بهترین گجت‌های موجود حال حاضر دنیای فناوری هستند.

البته با وجود این که سامسونگ با طراحی و تولید ایرفون‌ها غریبه نیست، هیچگاه تمرکز خود را به طور کامل روی این محصولات اعمال نکرده است. با این وجود محصولی مانند گلکسی بادز (Galaxy Buds) ثابت می‌کند که چقدر محصولات این شرکت می‌توانند جای خود را بین طرفداران این برند پیدا کنند. این نشان دهنده قدرت طراحی و پردازش تیم سازنده این شرکت است.

برنامه ریزی سامسونگ برای نسل بعدی ایربادز

از آن جایی که سامسونگ نیز مانند دیگر شرکت‌ها در یک بازه زمانی مشخص فروش محصولات خود را بررسی می‌کند، مطمئنا متوجه محوبیت زیاد و فروش بالای گلکسی بادز شده است. از همین رو، این شرکت کره جنوبی در حال برنامه ریزی برای ساخت ایرفون‌های جدید است.

بیشتر بخوانید: افشای تصاویر جدید از هندزفری‌های Galaxy Buds Plus 

مشتری هدف نسل بعدی گجت سامسونگ

ما در حال حاضر مطمئن نیستیم که آیا این گجت جدید نسخه بعدی Gear IconX هستند یا خیر، اما می‌دانیم که این محصول علاقه‌مندان به تناسب اندام را هدف قرار می‌دهد. یکی از خبرگزاری‌ها در جدیدترین گزارش خود شواهدی از ثبت مارک تجاری جدیدی را به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد سامسونگ مشغول کار روی یک جفت ایرباد جدید است که احتمالاً امسال معرفی خواهند شد.

ویژگی‌های نسل بعدی هدست بی‌سیم سامسونگ

در بخشی از این گزارش اطلاعات جالبی منتشر شده است که بر اساس آن ما متوجه شدیم این گجت بی‌سیم دارای سنسور خاصی برای خاموش یا روشن بودن دستگاه است. همچنین گفته می‌شود که نسل جدید این ایرباد دارای سیستم نرم افزاری بهتر برای ارائه راهنمایی ورزشی به کاربران است. همچنین هدفون‌های بی سیم سامسونگ دارای سیستم‌های نرم افزاری خاص برای اندازه گیری فاصله، سرعت، زمان، تغییر در ضربان قلب، سطح فعالیت، کالری سوزانده شده است.

با توضیحاتی که در بالا خواندیم می‌توان به راحتی متوجه شد که هدف اصلی تجاری این محصول روی ورزشکاران متمرکز است. این مسئله نیز بسیار برای ما جذاب است، زیرا این دستگاه‌ها عموما از مقاومت بالاتری برخورداند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) جلوه کامل غفاریت پروردگار متعال هستند/ مهماتی برای قانون گذاران و حقوقدانان
 • خاطرات دفاع مقدس، گنجينه ای برای نسل آينده
 • تولید انبوه نسل دوم کیت های تشخیص کرونا در وزارت دفاع
 • گفت‌وگو با آریا عظیمی‌نژاد/ از قضیه دستمزد نجومی ۳ شرکت‌کننده عصر جدید تا صدایی ناب از نسل کولی‌ها در پایتخت ۶
 • چه خبر از نسل بعدی اپل واچ؟
 • فرهنگ و آداب نماز در مدارس مجازی با نیازهای ویژه استان آموزش داده می‌شود
 • سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیون یورویی در توسعه باتری‌های نانو
 • انتظار از مبلغان دین، در دوران پساکرونایی
 • اجرای طرح سودای بندگی در مدارس مجازی با نیازهای ویژه کردستان
 • فرهنگ و آداب نماز درمدارس مجازی با نیازهای ویژه آموزش داده می شود
 • اقدام جهادی جامعه‌ اسلامی دانشگاه شهیدرجایی برای کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم
 • اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان سرانه بهداشتی به مدارس
 • خاطرات حماسه ۱۰ فروردین و قیام مردم یزد برای نسل جوان بیان شود
 • برگزاری جشنواره ورزشی و بازی‌های تفریحی پدر و پسر در اهواز
 • حجاب اینترنتی و پدافند مجازی
 • مساجد ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ «ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ» ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﻲ است
 • ‌‌اسکان میهمانان نوروزی در یکی از مدارس اهواز تکذیب شد‌
 • سه دستاورد نیکوکاری در جامعه
 • نامه منتخب تهران در مجلس یازدهم به حاجی میرزاییدرباره دانشگاه فرهنگیان