خبرگزاری آریا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1398 در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 را اعلام کرد.

در متن این دستورالعمل آمده است: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9)، مقرر می‌دارد:
الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31:
1- تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 9.900.000.000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.
1-1- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398 ، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده(100) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و(6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :
2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:
1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25.000.001 ریال تا 50.000.000 ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50.000.001 ریال تا 100.000.000 ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100.000.000 ریال با 12% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ9.900.000.000 ریال بیشتر نباشد.مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.
3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.
4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(9.900.000.000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.
6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9.900.000.000 ریال بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده(100) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.
ج- سایر موارد :
8- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند.
9- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات¬های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).
10- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
11- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
12- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.
13- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت.
14- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد.
15- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه های صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند(ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.
16- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند (ک) تبصره(6) قانون بودجه سال 1398 بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2)این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می شود. .

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر افزایش نسبت به عملکرد سال سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی موضوع مشمول این دستورالعمل میزان مالیات قطعی تعیین مالیات مقطوع مالیات عملکرد سال صاحبان مشاغلی رعایت مقررات صاحبان مشاغل پرداخت مالیات عملکرد سال 1398 عملکرد سال 1397 محل فعالیت موضوع ماده تبصره ماده سال 1398 000 000 ریال خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مسکن ارزان می‌شود؟ خانه بخریم یا نخریم؟

فیلم| کشتار وحشیانه سگ‌های خیابانی در اهواز

قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون گذشت!

وزیر راه: تمام کارمندان وزارت راه تا پایان سال خانه‌دار می‌شوند/ تکلیف بی‌مسکن‌های دیگر چه می‌شود؟

روزنه شکر/ ماجرای چوپان مبتکر و گوسفندان زبل چیست؟

خبر بعدی:

صاحبان قدرت از خبرنگاران حساب می‌برند

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، آیت الله لطف الله دژکام نماینده، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، نقش خبرنگاری در جامعه در پیش گیری از فساد و خلاف را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: همیشه صاحبان قدرت از خبرنگاران حساب می‌بردند.

او بیان کرد: در زمینه مشکلاتی که از سوی خبرنگاران عرض شد به نظر می‌رسد تشکل‌های صنفی مجموعه را باید تقویت کنید، تشکل بسیج می‌تواند نقش آفیرنی ویژه داشته باشد.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: انشالله در جلسه دیگری که با ایراد سخن چند تن از نمایندگان اصناف شما سخن خواهیم گفت و مشکلات را به طور جد بررسی خواهیم کرد.

او گفت: معمولا مشاهده می‌کنیم کسانی دنبال خبرنگاران هستند که مدیرت اجرایی دارند، و مدیران اجرایی معمولا گزارش کار‌هایی دارند و می‌خواهند منتشر شوند عده‌ای هم هستند که مدیریت راهبردی دارند، این‌هایی که مدیریت راهبردی دارند به حیثیت خود باید ارتباط قوی تری با خبرنگارن بگیرند، اگر این ارتباط قوی‌تر شود قاعدتا آن مدیر باید از خبرنگاران حمایت هم کند، اجساس من این است که باید به مرور این جهت را تغییر دهیم یعنی ما بتوانیم در رسانه‌ها از خدمیت که می‌کنند کمک هم کنیم، البته من به اندازی مدیران استانی چیزی در اختیار نداریم، اما هنگامی می‌خواهیم از حمایت رسانه استفاده کنیم ما هم باید حمایت کنیم این کار باید شکل بگیرد.

آیت الله دژکام بیان کرد: اینکه خبرنگاران در چنین جلسه‌ای مشکلات خود را بیان نکردند و درگیر مشکلات مردم و جامعه بودند جای افتخار است، خبرنگاران مانند خبرنگاران معاند نیستند که از همه لحاظ تامین هستند و اکنون می‌خواهند به برنامه‌ای برسند خبرنگاران ما ایثارگرانه فعالیت می‌کنند، اگر به مناسبت سالروز شهادت شهید صارمی جمع می‌شویم جز ایثار و مقاومت چیز دیگری در رزومه کاری شما نیست.

او ادامه داد: باید به خبرنگاران افتخار کرد، اینکه خبرنگاری در چنین جلسه‌ای به فکر بی آبی مردم است را باید بوسید، بنده به فکر این موضوع بوده ام و با تک تک ائمه جماعات مناطق صحبت کرده ام که مردم بتوانند روحانیت پیگیر آنان است.

نماینده، ولی فقیه در فارس در خصوص طرح ۵۷ هکتاری حرم مطهر شاهچراغ (ع) بیان کرد: شهرداری منطقه تاریخی که باید از آن تشکر کرد در تلاش است که این مسئله را حل کند، البته طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای آن داشته باشیم تا در یک چهارچوب بافت‌های فرهنگی و امثال آن ارزش قائل هستیم باید با حفظ این موضوع به فکر دسترسی به حرم مطهر نیز باشیم.

او در پاسخ به سوال اینکه امام جمعه بودن و یا نماینده، ولی فقیه بودن بهتر است، عنوان کرد: در یک نگاه تمدن سازانه امام جمعه بودن و نماینده، ولی فقیه بودن یک چیز بیشتر نیست، بنابراین سخت‌تر بودن را نمی‌تواند برای کسی گفت نقش‌هایی است که یک نفر باید ایفا کند، اما از حیث تقسیم وظایف ممکن است بگوییم دو چیز و دو وظیفه است نه اینگونه نیست بلکه یک وظیفه است باید آن را ایفا کنیم. در تقسیم باید این کار را لحاظ کنیم که پیوند با مردم امام جمعه بیشتر جلوه می‌کند، ولایت ارتباطش با مجموعه مولا علیه دوگانه محسوب نمی‌شود اگر کسی دو چیز فرض کرد ولایت نیت، ولی و مولا علیه یک چیز هستند.

انتهای پیام/ 

دیگر خبرها

 • راهیابی دو فیلم روایت فتح به جشنواره تلویزیونی مستند
 • شورای پنجم به دنبال ساماندهی سازمانها و شرکت‌های شهرداری است
 • پور ابراهیمی: راه کاهش قیمت مسکن، افزایش تولید است / سازمان امور مالیاتی مخالف جریمه‌های قانون مالیات بر خانه‌های خالی
 • تصویب آیین نامه تعیین فهرست و عوارض کالاهایی تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست
 • جزئیات نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی مدارس اعلام شد
 • دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب و برق واحدهای آموزشی ابلاغ شد
 • ابلاغ دستورالعمل و نحوه تعیین الگوی مصرف انرژی واحدهای آموزشی
 • تبصره برای مالیات بر خانه‌های خالی، قانون را بی اثر می‌کند
 • 100 پرونده مالیاتی برای تراکنش‌های بالای 100 میلیارد تومان در هرمزگان تشکیل شده است
 • تعیین ناظران مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
 • لرزه بر جان سوداگران خانه‌های خالی/ اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد
 • ناظران مجلس در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی  انتخاب شدند
 • یوسفی: جریمه مالیات بر خانه‌های خالی تناسبی است / ارائه طرح‌های دو فوریتی برای حل مشکل مسکن
 • اعلام نتایج اولیه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی خراسان رضوی
 • مصباحی مقدم: قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید بازدارنده باشد
 • آیا نرخ تورم در ماه های آتی کاهش می یابد؟
 • ضرورت تعیین سهم شهرداری‌ها از مالیات خانه‌های خالی
 • پرداخت مالیات در ایلام تسهیل شد
 • آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه توافقی الکترونیکی پایان مرداد است