Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از کالا خبر، امروز در تالار اختصاصی خودرو، ۱۰ نوبت عرضه صورت گرفت که همه ۱۰ عرضه با معامله انجام شد.

جزئیات معاملات در هر یک از نوبت‌های عرضه به شرح زیر است:

تارا اتوماتیک سبز کله غازی

عرضه: ۵۰ تقاضا: ۲۸ قیمت پایه: ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ با قیمت پایه معامله شد.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم

عرضه: ۵۰ تقاضا: ۱۴۸ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰ رقابت: ۶۱.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
۹۴%

تارا دستی مشکی آبنوس

عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۳۱۸ قیمت پایه: ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۳,۷۵۲,۸۴۰,۰۰۰ رقابت: ۴۶.۳۷%

تارا اتوماتیک مشکی آبنوس

عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۱۵۸ قیمت پایه: ۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۵۵۳,۶۲۰,۰۰۰ رقابت: ۲۳.۸۷%

تارا دستی سبز کله غازی

عرضه: ۵۰ تقاضا: ۴۲ قیمت پایه: ۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ با قیمت پایه معامله شد.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی

عرضه: ۵۰ تقاضا: ۱۱۰ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ رقابت: ۴۷.۱۹%

تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم

عرضه: ۲۰۰ تقاضا: ۲۳۸ قیمت پایه: ۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۳,۹۲۸,۳۴۰,۰۰۰ رقابت: ۴۶.۶۹%

تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم

عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۱۵۴ قیمت پایه: ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۴۶۸,۷۸۰,۰۰۰ رقابت: ۱۷.۹۱%

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس

عرضه: ۲۰۰ تقاضا: ۶۴۸ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰ رقابت: ۷۲.۳۶%

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید

عرضه: ۳۰۰ تقاضا: ۸۹۷ قیمت پایه: ۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۴۰۱,۸۲۰,۰۰۰ رقابت: ۵۷.۴۳% تارا برای نخستین بار در بورس کالا فروخته شد در نخستین عرضه امروز بورس کالا، ۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی با قیمت ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت. در نهایت در کمتر از ۵ دقیقه ۲۸ دستگاه بدون رقابت و با همان قیمت پایه فروخته شد. تحویل خودروی تارا که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. رقابت متقاضیان بر سر خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نوبت دوم عرضه تالار خودرو، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان برای عرضه مزبور، ۱۴۸ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت که تعداد ۵۰ دستگاه عرضه با قیمت میانگین ۴۶۲.۱ میلیون تومان و با لحاظ رقابت نزدیک ۶۲ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۶۲ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. رقابت ۴۶ درصدی برای عرضه تارا دستی در نوبت سوم عرضه امروز تالار خودرو ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۵۶.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان برای عرضه مزبور ۳۱۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که ۱۰۰ دستگاه عرضه شده با قیمت میانگین ۳۷۵.۲ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۳۷ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۷۵.۲ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا اتوماتیک هم فروخته شد در نوبت چهارم عرضه تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۶۷.۶ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با میانگین قیمت ۴۵۵.۳ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۲۳.۸۷ درصدی فروخته شد. برای این محصول ۱۵۸ دستگاه تقاضا به ثبت رسید. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۵۵.۲ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه فروخته شد در نوبت پنجم عرضه تالار خودرو ۵۰ دستگاه تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۴۲ دستگاه خودرو با همان قیمت پایه فروخته شد. تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. موفقیت فروش در عرضه ششم تالار خودرو در نوبت ششم عرضه امروز، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۱۱۰ دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که ۵۰ دستگاه آن با قیمت میانگین ۴۲۰ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۴۷.۱۹ درصدی فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۲۰ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو اتوماتیک، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا دستی نقره‌ای با رقابت معامله شد در نوبت هفتم عرضه امروز، ۱۰۰ دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۲۳۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان ۱۰۰ دستگاه خودروی عرضه شده با قیمت میانگین ۳۹۲.۸ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۶۹ درصدی فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۹۱.۸ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا دستی نقره‌ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا اتوماتیک نقره‌ای هم فروخته شد در نوبت عرضه هشتم در تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه، ۱۵۴ دستگاه خودرو در سمت تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه شده، با میانگین قیمت ۴۴۶.۸ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۱۷.۹۱ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۴۶.۶ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. شوق خریداران برای خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک در عرضه نهم امروز تالار خودور، ۲۰۰ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه، برای عرضه مزبور ۶۴۸ دستگاه خودرو تقاضا شد که همان میزان عرضه به قیمت میانگین ۴۹۱.۹ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۷۲.۳۶ درصد رقابت شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۹۱.۸ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. عرضه امروز خودرو به پایان رسید در عرضه پایانی بورس کالای ایران (پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید) ۳۰۰ دستگاه با قیمت پایه ۲۷۹.۶ میلیون تومان روی تابلو رفت. در نهایت برای عرضه مزبور، ۸۹۷ دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که همه ۳۰۰ دستگاه عرضه با قیمت میانگین ۴۴۰.۱ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۴۰ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. کد خبر 5643277 صرافی ارز دیجیتال

منبع: مهر

کلیدواژه: تارا اتوماتیک بورس کالای ایران ایران بورس بازار سرمایه روسیه بورس کالا بازار مسکن صنعت خودروسازی محورهای مواصلاتی بانک ملی ایران بانک مرکزی مسکن سازمان خصوصی سازی وزارت نیرو صادرات غیرنفتی وزارت راه و شهرسازی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ۴ میلیون تومان روی تابلو رفت خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک تحویل خودروی تارا تحویل خودروی پژو میلیون تومان خودروی تارا دستی قیمت میانگین ۸ میلیون تومان ۲ میلیون تومان دستگاه خودروی دستگاه تقاضا دستگاه خودرو فروخته شد قیمت پایه تالار خودرو دستگاه تارا قیمت پایه ۲ عرضه امروز ۱۰۰ دستگاه ۵۰ دستگاه ۰۰۰ رقابت ۵۰ تقاضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی مزایای عرضه خودرو در بورس کالا


به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مجید عشقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با معامله ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا تا چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در مراحل اولیه خود قرار دارد، یادآور شد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان است.

رئیس سازمان بورس با اشاره به مشکلات متعدد صنعت خودرو که زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را رقم زده است، گفت: یکی از مشکلات قیمتگذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سودی که دلالان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند، افزود: قیمت کارخانه در سال‌های گذشته متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است و برخی تصور می‌کنند اگر قیمت کارخانه را پایین نگه داریم قیمت خودرو در بازار هم پایین می‌آید، اما اتفاقی که در هفت هشت سال گذشته رخ داده این بود که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه ها می رفت.

رئیس سازمان بورس گفت: بورس کالا وکیل مدافع هیچ سازمانی نیست و اگر وارد عرضه خودرو در بورس کالا شدیم به این دلیل نبود که خودرو را کالایی بورسی می‌دانستیم، اما بخشی از مشکلات صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

عشقی درباره نشست با شورای رقابت، بیان‌ کرد: هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم، زیرا موضوع حساس است و ابعاد مختلفی دارد و باید مباحث مطرح شود. در این زمینه با شورای رقابت در کالاهای مختلف این مسیر را طی کرده‌ایم. برای مثال در محصولات پتروشیمی و فولاد که نتیجه بخش هم بوده است.

این مقام مسئول یکی از مسئولیت‌های اصلی سازمان بورس را همچنان که در قانون ذکر شده ایجاد یک بازار شفاف، منصفانه و کارآمد برشمرد و افزود: تلاش کردیم که در این سه محور فعالیت‌های خود را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: شفافیت اطلاعاتی ناشران، انتشار معاملات و انتشار عمق مظنه برای کل بازیگران بازار، شفافیت در آمار تخلفات بازار سرمایه از دستور کارهای جدی ما بوده است.

عشقی با اشاره به الزام قانونی افشای تخلفات ناشران بازار، گفت: بالاخره بعد از سال‌ها این دستورالعمل تهیه شد و اشخاصی که بعد از تصویب این دستورالعمل تخلفی را در بازار سرمایه مرتکب شوند، آمار و نوع تخلفات با اسم درج خواهد شد.

رئیس سازمان بورس اضافه کرد: حساسیت ما این است که چون بیش از هشت‌هزار هزار میلیارد تومان دارایی مردم تحت مدیریت این افراد است، باید صیانت شود.

وی به اقداماتی که برای منصفانه بودن بازار انجام شده از جمله تقویت زیر ساخت های معاملاتی، زیر ذره بین بردن معاملات الگوریتمی به صورت برخط در حین انجام معامله و سفارش اشاره کرد.

عشقی اظهار گرد: در حوزه کارایی نیز به این سمت رفته‌ایم که دامنه نوسان و زیرساخت های بازار را به مرور اصلاح کنیم. اکنون اصلاح تدریجی دامنه نوسان آغاز شده و نتایج خوبی داشته است.

وی انحصار زدایی از مجوزهای نهادهای مالی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: بیش از ۱۲ سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده بود که در این زمینه تسهیل کردیم و اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می‌شود.

این مقام مسوول ادامه داد: در کنار دادن مجوزهای جدید برای نهادهای مالی و ارائه خدمت به جامعه سهامداری، درباره نهادهای مالی که تخلف می‌کنند تشدید برخوردها را داریم و درباره نهادهای مالی، چه کارگزاری و چه سبدگردان و تامین سرمایه و صندوق ها در صورت تخلف تا مرحله لغو مجوز نیز پیش می رویم.

وی راه‌اندازی انواع صندوق های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات انجام شده درطی دوره ۱۵ ماهه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: ما بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تأکید داریم و به همین دلیل تلاش می کنیم برای اینکه ذائقه‌های مختلف را بتوانیم جواب دهیم، صندوق های اهرمی برای کسانی که می‌خواهند ریسک بالاتر از بازار را قبول کنند، صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق در صندوق را راه‌اندازی کردیم.

رییس سازمان بورس، اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی یکم و دارایی یکم برای جبران ظلم بزرگی به دارندگان سهام این صندوق ها شده بود مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از وظایف سازمان حفظ منافع و حقوق سهامداران است که در این زمینه هم در ماه های گذشته تلاش کرده ایم با تشکیل میز صنعت بررسی مشکلات صنایع مختلف را داشته باشیم و مواردی که در سودآوری شرکت ها موثر است را پیگیری کنیم تا بتوانیم حقوق و منافع سهامداران را در بازار سرمایه حفظ کنیم.

دیگر خبرها

  • عرضه خودرو در بورس
  • فروش ۱۱,۹۰۸ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا
  • ۱۱۹۰۸ قطعه ربع سکه در بورس کالا فروخته شد
  • خرید آسان خودرو از بورس کالا
  • واکاوی مزایای عرضه خودرو در بورس کالا
  • امسال یک میلیون خودرو تولید شده، ولی فقط ۵۰ هزار دستگاه در بورس فروخته شد
  • فروش ۱۰,۱۴۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا
  • دامنه نوسان ربع سکه بورسی ۳۰ درصد شد
  • ۸۰۰ هزار دستگاه ناترازی بین عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد
  • ۵۰ هزار ربع سکه فروخته شد/ادامه عرضه سکه در بورس از ساعت ۹ امروز