2019-02-20@18:39:40 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار �������� �� ��������»

    فضاهای عمومی شهری، علاوه بر آنکه بیشترین ارتباط را با شهروندان و محیط زندگیشان دارند، نقش بسزایی در ایجاد هویت بخشی و برقراری احساس آرامش در شهرها ایفا می کنند. منظر شهری به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده و بخشی از ادراک کالبدی فضاهای عمومی شهری، بر مطلوبیت یا عدم مطلوبیت این فضاها تاثیرگذار است. به گزارش ایمنا، امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. از این رو، در مطالعات و پژوهش های شهری همواره امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی مورد توجه برنامه ریزان و شهرسازان قرار گرفته و در این خصوص نظریه های متنوعی نیز ارائه شده است. فضاهای عمومی شهری در صورت دارا بودن احساس امنیت علاوه بر آنکه آرامش را برای شهروندان به ارمغان می آورند، سطح تعاملات و فعالیت های اجتماعی ساکنان شهر را نیز افزایش و در نهایت احساس مطلوبیت و رضایت محیطی را در شهروندان تقویت می کنند. یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی شهری، امنیت است که با عنایت به گسترش و توسعه روزافزون شهرها و همچنین افزایش تراکم جمعیتی در...