2021-10-25@06:15:44 GMT
۴۵ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)

«اخبار قیمت طلا امروز در بازار شیراز»:

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۸۵۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۸۲ هزار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۸۸۸ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۶۸۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۸۶ هزار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۷۵۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۵۹۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان،...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۳۸۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۲۱۱ هزار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۷۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۶۹ هزار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۹۷ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۱۶۲ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۹۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان، ربع...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۸۴۵ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۷۶۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۹۰۱ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷۰ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۸۵۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۷۷۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۸۹۶ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۶۷۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۸۳۴ هزار تومان، ربع سکه بهار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۱ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۶۲ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۸ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۴۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۴ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۷ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۸ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۹۱ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۴۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۸۳ هزار تومان، ربع سکه بهار...
  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۷۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۳۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۵ هزار تومان، ربع سکه بهار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۵۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۶۸ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۵۹ هزار تومان، ربع سکه بهار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۱ هزار تومان، ربع سکه بهار...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۴۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۹ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۴۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۷ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۸۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۵۱ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۷ هزار تومان، ربع...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۷۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۲۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۶۷ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۸ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۱۹ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۸۴ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۵۶ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۶۷ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۱ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۵۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۳۱ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۷۹ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۸ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ٰ‌مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۷۹ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۳۱ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۱ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۳۳ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۹ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۶۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۳۳ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۵۴ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۲ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۵۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۱۹ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۹۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۱ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۶ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۷۴ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۳۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۱ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مزکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۹ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۱۴ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۷۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۹۳ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۰ هزارتومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۰۱ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۴ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴۰۴...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۴ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۴ هزار تومان،...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۶ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۲ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۷ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۲ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۶ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۸۹ هزار تومان، ربع سکه...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۹۷ هزار تومان،...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۳۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۳۷۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۱۶ هزار تومان، ربع سکه بهار...
۱
دیگران می‌خوانند: