نماینده مردم تهران در مجلس گفت: گردش مالی موسسات آموزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است و بودجه وزارت آموزش و پرورش ۵۰ هزار میلیارد تومان است و چون این وزارتخانه از این گردش مالی منتفع می‌شود خلاف آن کاری انجام نمی‌دهد.

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سوال ملی خود از سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: سوالم درباره نقد آموزش و پرورش که دغدغه ۱۴ میلیون دانش آموز کشور است، به استرس و فشارهای روانی به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و دغدغه آنها برای تست‌زنی اشاره خواهم کرد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظام آموزش و پرورش متأسفانه پرورش را فدای آموزش کرده است و حتی وضعیت به گونه‌ای است که برای آموزش مفری برای پناه بردن به کلاس‌های آموزشی، کنکور و کتاب‌های کمک‌درسی توصیه می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش و پرورش رایگان در کشور متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد، این درحالی است که در شرایط سخت فعلی که خانواده‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.

ذوالقدر تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ هر ساله در ابتدای سال تحصیلی عنوان می‌شود که فروش کتاب‌های کمک‌درسی در مدارس ممنوع است، اما در مهرماه حجم خرید این کتاب‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که نشان‌دهنده واقعیتی تلخ است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیمی از کتاب‌های منتشرشده در کشور مربوط به کتاب‌های کمک درسی است و ۶۰ درصد بهای کتاب‌های منتشرشده در طول سال هم مربوط به این کتاب‌های کمک آموزشی است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دهه ۶۰ فقط ۲۶۴ عنوان کتاب کمک آموزشی در کشور داشتیم، اما در دو سال اخیر این میزان به ۱۶ هزار عنوان کتاب کمک آموزشی رسیده است.

ذوالقدر افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: وزیر آموزش و پرورش در چرخه معیوب این وزارتخانه در استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی و موسسات کنکور و آموزشی افتاده و ادامه‌دهنده مسیر آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی متأسفانه از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته و حتی منحرف شده است. این درحالی است که این سازمان در زمره حلقه اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب در هر سال متأسفانه محلی برای تبلیغ و انتشار و عرضه کتاب‌های کمک درسی و کنکور شده است.

ذوالقدر گفت: هر چند ابلاغیه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ممانعت از فعالیت‌های موسسات آموزشی و استفاده از کتاب‌های درسی است اما از سوی دیگر تفاهمنامه‌ای را با موسسات کنکور که بتوانند در پایان هفته از فضای آموزشی مدارس استفاده کنند، از سوی وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است که نشان دهنده آن است که این ابلاغیه مذکور اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آقای بطحایی! شما یک بام و دو هوا دارید و تناقض آشکاری در رفتارهایتان وجود دارد که از یک سو ابلاغیه صادر می‌کنید و از سوی دیگر توئیتی در مخالفت با آن ابلاغیه منتشر می‌کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدارس و معلمان به دلیل مشکلات کتاب‌های آموزشی و خلاء ناشی از وجود آن سعی می‌کنند با استفاده از کتاب‌های کمک‌های آموزشی این مشکل را حل کنند و این موضوع باعث شده است که مدارس و فعالیت‌های آموزشی از ماموریت اصلی خود فاصله بگیرند.

ذوالقدر گفت: رونق فروش و نشر کتاب‌های کمک‌درسی و آموزشی با توجه به گرانی کاغذ وجود دارد و خانواده‌ها مجبور هستند به دلیل خلاءها و مشکلات آموزشی با استفاده از ظرفیت‌های کمک‌آموزشی مشکلات فرزندانشان را حل کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دروسی مانند تصمیم کبری و چوپان دروغگو باعث افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان می‌شد که متأسفانه از کتاب‌های مدارس حذف شده است، ضمن این‌که آیا علمی که در مدارس آ«وزش داده می‌شود با علم مورد تاکید امام علی(ع) یکسان است؟

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌توجهی و سکوت وزیر آموزش و پرورش در برابر روش‌های آموزشی محفوظاتی ناسپاسی به نیاکان این کشور در حفظ آیین، فرهنگ و تاریخ کشور است.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: گردش مالی موسسات آموزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است و بودجه وزارت آموزش و پرورش ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که چون این وزارتخانه از این گردش مالی منتفع می‌شود خلاف آن کاری انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با آن‌که کتاب‌های کمک درسی از سوی وزارت ارشاد چاپ می‌شود، اما مهر رشد در کتاب‌های کمک درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش زده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر آموزش و پرورش خواست در برابر موسسات آموزشی زانو نزند.

ذوالقدر تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ تعداد دانش آموزان کشور صرف به تست‌زنی و کنکور محدود شده است، این در حالی است که آنها حتی نمی‌توانند روخوانی قرآن کرده و اشعار و ادبیات فارسی را بخوانند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: کتاب‌های کمک‌درسی فاقد مهارت و آموزش لازم بوده و عدالت را به دانش آموزان یاد نمی‌دهد، این در حالی است که موسسات آموزشی و کنکور در حال استفاده از یارانه زیادی بوده و حتی مالیات هم نمی پردازند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سخنان وزیر آموزش و پرورش یک بام و دو هواست و با آن‌که حرف‌های مختلفی را می‌زند اما قدرت اجرا ندارد.

بطحایی: فعالیت‌های موسسات آموزشی و کتاب‌های کنکور بر اقدامات مدارس سیطره انداخته است

وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه از سال‌های گذشته تاکنون به دلیل سیطره آزمون‌های کنکور و کتاب‌های کمک درسی از مسیر خود منحرف شده است و امروز هم مجالی به مربیان پرورشی داده نمی‌شود و حتی خانواده‌ها به ما می‌گویند فرزندان ما را برای کنکور آماده کنید.
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ملی سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت مؤسسات آموزشی و توصیه معلمان و مدیران به استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی گفت: برگزاری آزمون‌های آموزشی و استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی برخلاف رویه این وزارتخانه بوده و بر کلاس‌های رسمی و فعالیت‌های آنها سیطره انداخته و آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی افزود: وظیفه داشته و داریم که فضای سنگینی که در حال حاضر از سوی این مؤسسات و کتاب‌ها در آموزش و پرورش به ویژه دوره متوسطه دوم افتاده را بشکنیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در اوایل سال کارگروهی را تشکیل دادیم این موضوع را آسیب‌شناسی کرده و ظرفیت‌های لازم را پیدا کند. این کارگروه در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی حضور دارد که مستندات، فرآیندها و انطباق با قوانین در خصوص فعالیت‌های مؤسسات آموزشی و انتشار کتاب‌های کمک درسی در این کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی در این باره استخراج شده است.

وی گفت:‌گفتمان‌سازی در سطح جامعه و طرح سوال خانم ذوالقدر قطعاً منجر به آن خواهد شد که این موضوع در خانواده‌ها به خوبی تبیین شود این در حالی است که جامعه از این روش خود یعنی استفاده از کتاب‌های کمک درسی و حضور در مؤسسات آموزشی کوتاه نیامده و استفاده از آن در جامعه تشدید شده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسات آموزشی خانواده‌ها و والدین آنها و همچنین جلسات مدیران و معاونین آموزش و پرورش موضوع کنکور است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در آبان سال 97 بخشنامه‌ای به نام تعارض منافع از سوی آموزش و پرورش ابلاغ شد که معاونین، مشاورین، مدیران و مسئولین آموزش و پرورش اجازه تألیف کتاب‌های درسی و مشارکت کردن و تجویز این کتاب‌های کمک‌درسی را ندارند و اعلام کردیم که متخلفین را به هیأت تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.

وی افزود: از اوایل آبان 97 هرگونه برگزاری آزمون را در مدارس ممنوع کردیم در حالی که مدارس پیش از این می‌توانستند در بعدازظهرها با مؤسسات آموزشی قرارداد بسته و از فضای باز آموزشی خود استفاده کرده و آزمون برگزار کنند و حتی برای جبران منابع مالی مدارس به آنها گفتیم که آن را جبران خواهیم کرد.

بطحایی خاطرنشان کرد:‌تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و صدا و سیما از جمله تبلیغات کنکور و کتاب‌های کمک درسی وجود دارد ولی سه نامه به آقای علی‌عسگری رئیس صدا و سیما نوشتم که اولین نامه در تیرماه سال گذشته و آخرین نامه در آذرماه سال گذشته بود که به وی اعلام کردم این امر خلاف مشی تربیتی فرزندان کشورمان است.

وی خاطرنشان کرد: نامه‌ای به صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نوشتم که آگهی‌های تبلیغاتی در رسانه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعم از مؤسسات آموزشی و کتاب‌های کمک درسی کمتر شود.

بطحایی تصریح کرد: به رئیس‌جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نامه‌ای درباره لزوم مقابله با فعالیت مؤسسات آموزشی و کتاب‌های کمک آموزشی نوشتم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد:‌در آذر ماه سال 97 هم نامه‌ای جداگانه به مقام معظم رهبری نوشتم و استدلال‌های خود را برای ایشان در این خصوص توضیح دادم ضمن اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم نامه‌ای به رهبر انقلاب در این خصوص ارسال کردند که در نهایت منجر به آن شد که صدا و سیما 50 درصد تبلیغات خود را در زمینه کلاس‌های آموزشی و استفاده از کتاب‌های کمک درسی کاهش داد.

وی گفت: وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته این کار را مستمراً دنبال کرده و برای برخورد با اقدامات سوء مؤسسات آموزشی و توصیه آنان به استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی این موضوع را دنبال خواهد کرد.

بطحایی گفت: مجوز چاپ کتاب‌های کمک درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر نمی‌شود و وزارت ارشاد متولی صدور این مجوزها است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از 7 سال پیش تا کنون مصوبه‌ای در شورای آموزش و پرورش به ثبت رسیده است که کتاب‌های کمک آموزشی که طبق استاندارد مؤسسات چاپ و نشر و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فقط می‌تواند در فهرست کتاب‌های این سازمان قرار گیرد.

وی گفت: حجم زیادی از بخشنامه‌های صادره از سوی کارگروه تعیین شده نشان‌دهنده جدیت وزارت آموزش و پرورش در این خصوص است که حتی در 7 جلسه به شخصه حاضر بودم.

بطحایی خاطرنشان کرد:‌ آموزش و پرورش ما از سال‌های گذشته تا کنون به دلیل سیطره آزمون‌های کنکور و کتاب‌های کمک درسی از مسیر خود منحرف شده است و امروز هم مجالی به مربیان پرورشی داده نمی‌شود و حتی خانواده‌ها به ما می‌گویند فرزندان ما را برای کنکور آماده کنید نه اینکه آموزش‌های زندگی به آنها یاد دهید.

وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: در مدارس ابتدایی برگزاری هرگونه آزمون و امتحان و ورود هرگونه کتاب‌های کمک درسی ممنوع است.

چنارانی از پاسخ‌های بطحایی قانع شد

نماینده مردم نیشابوردر مجلس پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش قانع شد.

سوال هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی در نشست نوبت عصر امروز (سه شنبه) خانه ملت، مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا چنارانی پس از استماع سخنان وزیر آموزش و پرورش، از پاسخ های وی قانع شد.

مجلس از پاسخ بطحایی به سؤال نماینده زنجان قانع شد

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر آموزش و پرورش به سؤال نماینده زنجان قانع شدند.
علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی پس از ارائه پاسخ‌هایی سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از پاسخ‌های وی به سؤالش قانع نشده و سؤال خود را به رأی گذاشت

نمایندگان در رأی خود اعلام کردند که از پاسخ وزیر آموزش و پرورش قانع شده‌اند.

چنارانی: فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در حال حاضر فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است و دریافتی یک دندانپزشک برای سه ساعت کار به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است.
هاجر چنارانی در جلسه نوبت بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان طرح سوالش از وزیر آموزش و پرورش در خصوص ارتقای جایگاه آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است و دریافتی یک دندانپزشک برای سه ساعت کار به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است.

وی افزود: امروز چه فرقی بین هیأت علمی، استاد دانشگاه و آموزگاری است که با دانش آموزان مقطع ابتدایی کار می‌کند؟ در حالی که کار آموزگار به مراتب سخت‌تر است ولی آنچه برای اساتید هست برای معلمین با همان رتبه علمی هم وجود دارد.

چنارانی همچنین گفت: سوال ما این است که وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای احتساب آخرین مدرک تحصیلی همکاران آموزش و پرورش کرده؟ چه برنامه عملیاتی در راستای پتانسیل‌های آموزش و پرورش برای اقتصاد مقاومتی داشته و در راستای ارائه پیوست‌های آموزش و پرورش برای وزارتخانه‌های مرتبط چه کار کرده است؟

وی با انتقاد از گسترش مدارس پولی نیز گفت: در هیچ جای دنیا به اندازه ایران اینقدر مدرسه خصوصی نداریم. شما می‌خواستید مدارس تیزهوشان را هم واگذار کنید. کجا قرار است جلوی این کار گرفته شود؟ قرار بود تمام مردم از آموزش رایگان استفاده کنند اما آیا این کار انجام شده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود حافظه محوری از مدارس کنار گذاشته شود گفت: به گفته خود شما ۸۵ تا ۹۰ درصد ورودی‌های دانشگاه نیاز به کنکور ندارند اما کنکور و مافیای آن چه منافع اقتصادی برای آموزش و پرورش دارد؟

وی با بیان اینکه اگر نگرش‌ها به جامعه فرهنگیان تغییر کند جامعه در حال توسعه نیز به جامعه توسعه یافته تغییر می‌کند افزود: بودجه دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد و ۹ درصد بودجه کشور را در اختیار دارد اما چرا ما هر سال کاهش بودجه داریم و چرا حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان امسال شامل افزایش نشده است؟ علاوه بر این ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود و یک درصد برای آب و برق و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. چرا این وزارتخانه معاونت اقتصادی ندارد؟

نماینده مردم نیشابور در مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا لایحه‌ای برای اصلاح وضعیت آموزش و پرورش به مجلس نیاوردید؟ لازم است برای واگذاری ساخت و ساز و نگهداری مدارس به شهرداری‌ها، اختصاص درصدی از فروش نفت و مالیات به آموزش و پرورش، اصلاح روش بودجه ریزی در آموزش و پرورش، اصلاح وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و زیرساخت‌های اقتصادی آموزش و پرورش اقدامی انجام دهید.

چنارانی با بیان اینکه آموزش و پرورش چهار اردوگاه بزرگ کشوری، ۵۴ اردوگاه استانی و ۲۰۵ اردوگاه در سطح شهرستان‌ها دارد، گفت: اردوگاه‌ها برای معیشت فرهنگیان چه کردند؟ شما می‌توانید برای آنها سرمایه گذار جذب کنید. ما آمادگی داریم که لایحه‌ای برای زیرساخت جذب سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بیاوریم.

چنارانی در پایان با بیان اینکه هر وزارتخانه باید پیوست آموزش و پرورش داشته باشد گفت: اگر دانش آموزی در مدرسه‌ای می‌سوزد، وزارت نفت مدیون اوست. زیرا باید برای وضعیت سوخت مدارس اقدامی انجام دهد. وزارت نیرو باید برای وضعیت برق، وزارت ارتباطات برای وضعیت تلفن و اینترنت و وزارت ورزش برای وضعیت ورزش مدارس باید اقدامی انجام دهد.

اعلام وصول طرح تعطیلی کلیه مراکز در روز پنجشنبه

طرح تعطیلی کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضائی در روز پنجشنبه اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در پایان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) یک مورد اعلام وصول را قرائت کرد.

بر این اساس طرح تعطیلی کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضائی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه به صورت عادی اعلام وصول شد.

وقفچی: ‏دلیل انتصاب ۸ مدیر خارج از آموزش و پرورش چیست؟

نماینده زنجان با متهم کردن وزیر آموزش و پرورش به دروغگویی و انتقاد از برخی انتصابات در این وزارتخانه گفت: چرا بیش از هشت نفر از معاونان و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش خارج از این وزارتخانه بوده و منصوب شده‌اند؟

به گزارش ایسنا، علی وقفچی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) در توضیح سوالش درباره دلایل عزل و نصب‌های مدیران از جمله مدیر کل آموزش و پرورش زنجان گفت: قطعا برای انتصاب مدیران در وزارت آموزش و پرورش شاخصه‌هایی نیاز است اما سوالم این است که آقای نعمت اللهی به عنوان قائم مقام پارلمانی و رئیس دفتر وزیر چه سابقه استخدامی در وزارتخانه داشته است که دو ماه پیش ایشان بدون هیچ سابقه‌ای منصوب شد؟ قضاوت را برای ملت ایران می‌گذارم، اما خاک بر سر من که به شما رأی دادم. من از شما تشکر نمی‌کنم. از نفرت دروغ دارم و انتظار ندارم که یک فرهنگی به این راحتی دروغ بگوید.

وی با اشاره به موضوع جابجایی مدیر کل آموزش و پرورش زنجان گفت: این خانم بدون هیچ توضیحی جابجا شده است. در عرض هشت ماه که ایشان سر کار بود حتی یک توبیخ نداشت و در مقابل هفت تشویقی به او دادند. خانمی که ۲۴ ساعته برای ارتقای ملت و فرهنگ کار کرد اما کمترین توجهی به خواسته‌های وزیر داشت. شما این خانم را بدون کوچک‌ترین تودیع و معارفه عزل کردید و گفتید که موضوع امنیتی دارد، اما معاونت حراست وزارت در حضور شما اعلام کرد که این خانم مشکل حراستی و امنیتی ندارد. درد من این نگاه‌ها و اتفاقات است که چالش بزرگی می‌باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر آمریکا ما را تهدید می‌کند برای این نیست که توان مقابله نداریم بلکه انسان‌های تهی از معنویت شده اند و می‌خواهند با دروغ هر کاری را انجام دهند و به هر قیمتی در مسند قدرت بمانند. آقای وزیر چرا بیش از ۵ نفر از معاونان و مدیران کل را خارج از آموزش و پرورش آوردید؟ آیا آقای نعمت الهی خاک خورده وزارت بود؟ معاونان پشتیبانی و امور بین الملل چه وضعیتی داشتند؟ به خاطر دروغ گفتن مجبور شدم شیرازه گفتارم را عوض کنم. حق ملت ما این نیست.

وی ادامه داد: به این ملت رحم کنید. این ملت شایسته این مسؤولان نیست. اگر نمی‌توانید کار را ول کنید. شما به فردی حکم هیئت مدیره دادید که طبق گزارش سازمان بررسی متهم به فساد است. چند بار خدمت شما آمدم و گفتم که اگر به دنبال درست شدن کشور هستید باید جایگاه فرهنگیان ارتقا یابد و فرهنگیان را قانع کنید. من برای دفاع از ملت قسم خوردم و به فردا هم فکری نمی‌کنم، اما بدانید آقای وزیر جایگاه شما این نیست که الان هستید اگر غیر از این فکر می‌کنید از جایگاه خود دفاع کنید.

وقفچی در بخش دوم صحبتهای خود بعد از توضیحات وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به این که شما گفتید فردی بدون استعلام از مراجع ذی‌ربط انتصاب نمی‌شود بنده به شما می گویم فردی به نام مهران اعتمادی را به عنوان هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان منتصب کردید که متهم به فساد است.

وی ادامه داد: درباره این که گفتید آقای نعمت اللهی ۷ تا ۱۲ شب کار می‌کند بنده به شما ۱۰ نیروی رسمی ۲۴ ساعته معرفی می‌کنم تا این گونه برای شما کار کنند. آقای نعمت اللهی از جایگاه قانونی در وزارت آموزش و پرورش برخوردار نبود که چنین پست مهمی را بگیرد. حتی اگر آقای علی اصغری هم این وضعیت دارد اوضاع بدی است. باید از نیروی رسمی استفاده کنیم.

وقفچی مجدداً به موضوع جابجایی مدیر کل آموزش و پرورش زنجان اشاره و بیان کرد: چرا هیچ تذکری به این خانم ندادید و چرا برای او مراسم تودیع برگزار نکردید؟ آقای بطحائی شما امانتدار فرهنگیان هستید ولی معلوم نیست چرا افرادی را خارج از وزارتخانه آوردید.

بعد از پایان صحبتهای وقفچی علی مطهری رئیس مجلس گفت: مجمع نمایندگان استان زنجان در یادداشتی اعلام کرده که برای جابجایی مدیر کل آموزش و پرورش این استان با وزیر هماهنگ بودند.

این صحبتها باعث شد که وقفچی مجدداً پشت تربیون رود و توضیح دهد که هیچ وقت این نمایندگان چنین حرفی را به او نگفتند که اگر هم گفته باشند براساس تکلیف شخصی خود عمل کرده و بحث وی زنجان نیست بلکه کل انتصابات کشور را گفته است.

حاجی بابایی در تذکر شفاهی:
دولت قانون افزایش حقوق کارمندان را واژگون اجرا می‌کند

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون افزایش حقوق گفت: دولت این قانون را به صورت واژگون اجرا می‌کند.

در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در تذکری گفت: در قانون بودجه سال ۹۸، دولت قصد داشت ۲۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه کند اما مجلس اعلام کرد افزایش حقوق همه کارمندان به میزان ۲۰ درصد ظلم است زیرا کسی که ۲۰ میلیون می‌گیرد چهار میلیون به حقوقش اضافه می‌شود.

وی افزود: بالاخره مجلس مصوبه‌ای قانونی را تصویب کرد اما متأسفانه تصویب نامه دولت برعکس مصوبه مجلس اجرا می‌شود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: دولت بر اساس روندی که خودش اعتقاد دارد حقوق کسانی که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می‌گیرند را ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۳.۴ درصد اضافه کرده است و کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۴۰۰ تومان به علاوه ۱۶ درصد اضافه می‌کند. یعنی ۶ درصد بالاتر از قانونی که ما مصوب کردیم به حقوق این افراد اضافه می‌کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت مصوبه مجلس را به صورت واژگون اجرایی می‌کند، اظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس موظف است ورود کند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کردند. قانون مجلس قطعاً اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: از همه مهم‌تر کسانی که بین ۲.۵ تا ۴ میلیون حقوق می‌گیرند به جای اینکه ۲۰ درصد قبل را بدهند، ۱۸ درصد بدهند که این امر خلاف مصوبه مجلس است. کلیه احکامی که صادر شده غیرقانونی است و دولت باید قانون را اجرایی کند.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، اظهار داشت: تصویب این قانون در مجلس برای این بود که فاصله بین حقوق‌ها کاهش یابد. روشی که دولت اجرایی می‌کند خلاف هدفی است که مجلس از تصویب این قانون داشته است.

وی از کمیسیون برنامه و بودجه خواست این موضوع را بررسی کرده و گزارشی در این خصوص به هیئت رئیسه ارائه دهد.

واکنش «مطهری» نسبت به افزایش ۴۰ برابری حقوق پزشکان
نایب رئیس مجلس، گفت: پزشکان مانند سایر کارکنان دولت حقوق می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 24 اردیبهشت) قوه مقننه در جریان بررسی سوال هاجر چنارانی نماینده نیشابور از محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: نماینده نیشابور در تشریح سوال خود از وزیر به موضوع افزایش 40 برابری حقوق پزشکان نسبت به سایر مستخدمین دولت اشاره کردند در حالی که پزشکانی که استخدام می‌شوند مانند سایرین حقوق می‌گیرند.

وی افزود: البته پزشکان خصوصی جای خود دارند بنابراین مقایسه خانم چنارانی دقیق نبود.

نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به اظهارات سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران درباره عدم افزایش حقوق در دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: بر اساس یادداشتی که مسئولان آموزش و پرورش هم اکنون آماده کرده‌اند، این اقدام انجام شده است.

مازنی: روحانی هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس بدهد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.

حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور گفت: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تحریم‌های نفتی، لازم است لایحه اصلاح ساختار بودجه هر چه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی افزود: برای حل مشکلات اقتصادی کشور بویژه نوسانات نرخ ارز، لازم است سطح دانش تیم اقتصادی دولت ارتقا یابد و رئیس جمهور باید در این راستا اهتمام کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: برای بهبود روابط کشور با سایر کشورها علاوه بر تقویت دیپلماسی سیاسی لازم است از دیپلماسی عمومی یعنی همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی در جهت کاهش تأثیرات رفتارهای شیطنت آمیز آمریکا در روابط ایران استفاده شود.

بطحایی: انتصابات آموزش و پرورش تابع ضوابط است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سؤال نماینده زنجان عنوان کرد: انتصابات در آموزش و پرورش تابع ضوابط مشخصی است و جابجایی هم اگر انجام می‌شود با نظر مجمع نمایندگان و استاندار است.

سیدمحمد بطحایی در پاسخ به سؤال نماینده زنجان در نشست علنی مجلس (سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸) گفت: ما به دلیل اینکه بتوانیم انتصاباتمان را مبتنی بر یک روال معین و مشخصی جلو ببریم، ضوابط و شرایط احرازی را برای انتصابات مدیرانمان تعیین کردیم و براساس آن عمل می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ضوابطی که تعیین شده در حقیقت چارچوب حرکت ما در مسیر انتصابات را روشن می‌کند. مدرک تحصیلی، سنوات خدمت را ملاک قرار داده‌ایم و دیگر اینکه در رزومه فرد، معاونت اداره‌کل یا رئیس اداره وجود داشته باشد یکی از ضوابط است، براساس این ضوابط، کاندیداها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: در فرایند بررسی و انتخاب و انتصاب، ابتدا رزومه افراد را بررسی می‌کنیم و براساس سیر مراحل شغلی که فرد پیشنهادی داشته، رزومه‌اش بررسی و امتیازبندی می‌شود. مقبولیت منطقه‌ای و محلی‌اش مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مراجع ذیربط استعلامات لازم به عمل می‌آید و هماهنگی با استاندار انجام و نهایتا فرد منصوب و مشغول به کار می‌شود.

بطحایی خاطرنشان کرد: پس از انتصاب فرد به پست مدیریتی، گروهی وظیفه نظارت بر عملکرد این فرد را برعهده دارند و این علاوه بر مسیر اداری است که ما در دست ارزیابی و رسیدگی به شکایات داریم، این گروه که افراد معتمد من و جدا از مسائل سیاسی و تعلق به گروه‌های مختلف سیاسی هم انتخاب شده‌اند، افرادی کاملا بی‌غرض و بی‌نظر هستند که عملکرد مدیران ما را مرتبا مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می‌دهند و نتیجه ارزیابی‌هایشان را به بنده منتقل می‌کنند. وقتی ما به جایی می‌رسیم که همکار ما به دلایل مختلف بنا به دلایل و شرایط مختلف باید جابجا شود، فرد را جابجا می‌کنیم و فرد جدید مشغول و منصوب به کار می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در رابطه با همکارمان در استان زنجان در جلسات مختلف موضوعات و مشکلات را در میان گذاشتم اما کار به جایی رسید که تغییر باید اتفاق می افتاد و جابجایی صورت می‌گرفت، با مجمع نمایندگان استان و استانداری قبل استان هماهنگی در این باره انجام شد و همکار من جایشان عوض شد و از استان زنجان به جای دیگری رفتند.

وی افزود: آموزش وپرورش هر روزش یک مسئله جدیدی دارد، نمی‌توانیم اداره‌اش کنیم، نمی‌توانیم این آموزش و پرورش را جلو ببریم. از یک سو مشکلات اقتصادی، از سوی دیگر مشکلات فرهنگی که بچه‌های ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بطحایی خاطرنشان کرد: هیچ فردی بدون استعلام از مراجع ذیربط امکان انتصاب برایش وجود ندارد، هر چند اگر وزیر بخواهد این کار را انجام دهد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آقای بخشی! شما در صحبت‌هایتان گفتید که من چند نفر را بیرون از آموزش و پرورش به کار گرفته‌ام، در حوزه بین‌الملل که اشاره کردید، آقای کریمی که در مرکز بین‌الملل مشغول به کار است، سالها قبل از بنده معاون امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش بوده و دارای تجربه فراوان در این حوزه بوده و هست.

وی افزود: اینکه یک مدیر الان وقت جابجایی اش است از اختیارات وزیر است. استاندار قبل در زنجان به کرّات به من می‌گفت که الان وقت عوض کردن مدیر است، بنا به همین دلایل من دائم جلسه می‌گذاشتم و صحبت می‌کردم که مشکل برطرف شود و نیرویی که جدید منصوب شده جابجا نشود.

بطحایی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان زنجان و همکاران بنده در استان می‌گفتند آنقدر شرایط تزلزل بر استان تأثیر گذاشته که اگر امروز این تغییر اتفاق بیفتد بهتر از فرداست. مجمع نمایندگان استان مرتبا می‌گفتند استان دارد از هم می‌پاشد، کسی دیگر به حرف گوش نمی‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آقای نعمت‌اللهی از ۷ صبح تا ۱۲ شب کار می‌کند و دارای سابقه است، من قبل از اینکه او را بیاورم، در سازمان برنامه در رده معاون وزیر بوده، اینگونه نیست که من او را از پشت میز دانشگاه آورده باشم.

بطحایی: تمام برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول بنیادین برنامه ریزی شده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: تمام برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در کلیه سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن در سال ۹۸ مبتنی بر سند تحول بنیادین برنامه ریزی شده است.
محمد بطحائی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال چنارانی نماینده مردم نیشابور مبنی بر اقداماتی که برای ارتقا جایگاه آموزش و پرورش صورت گرفته است گفت: مهمترین برنامه ما در وزارت آموزش و پرورش، استقرار و اجرای سند تحول بنیادین است که این سند با جامعیتی که دارد، همه ارکان و بخش‌های آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.

وی متذکر شد: ما در سال ۹۷ زیرساخت‌های لازم برای اجرای سند تحول بنیادین را فراهم کردیم و برنامه‌های عملیاتی آن مشخص شده است و در سال ۹۸ هم به دنبال اجرای دقیق این سند هستیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تمام برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در کلیه سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن در سال ۹۸ مبتنی بر سند تحول بنیادین برنامه ریزی شده است و امیدوارم در سال ۹۸ نیز گام جدی در اجرا و استقرار سند تحول بنیادین یعنی ارتقا نظام آموزش و پرورش برداریم.

بطحائی در بخشی دیگر از سخنان خود پیرامون آنکه چرا آخرین مدرک تحصیلی فرهنگیان در حقوق و مزایای آنان اعمال نمی‌شود، گفت: شورای عالی اداری چندی پیش مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن هر کارمندی فقط یک مرتبه می‌تواند مدرک تحصیلی خود را ارائه دهد که این مصوبه محدود به آموزش و پرورش نیست و برای همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: البته ما طی مکاتبه‌هایی تاکید کرده‌ایم که این موضوع برای آموزش و پرورش مستثنی شود که امیدواریم شورای عالی اداری این مصوبه را برای آموزش و پرورش تغییر دهد تا انگیزه کارکنان این وزارتخانه برای ادامه تحصیل افزایش یابد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بنده به عنوان یک عضو در شورای عالی اداری تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده‌ام تا آخرین مدارک تحصیلی فرهنگیان اعمال شود چرا که معتقدیم هر چه سطح سواد کارکنان وزارت آموزش و پرورش بالا برود، آنان باید تشویق شوند و به همین دلیل باید مدارک شأن در سنوات آنان اعمال شود.

بطحائی با اشاره به اینکه بنده حتی طی نامه‌ای به انصاری این مساله را مطرح کرده‌ام، گفت: کمیسیون اجتماعی یا آموزش و تحقیقات مجلس جلسه‌ای را با حضور بنده و انصاری، عضو مؤثر شورای عالی اداری تشکیل دهند تا بنده در آن جلسه به عنوان مدافع فرهنگیان درباره این موضوع صحبت کنم و این مشکل حل و فصل شود.

جمالی: وزارت جهادکشاورزی برای مقابله با آفات مگس و ملخ زیتون اقدام کند

نماینده مردم رودبار در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه باید برای حل مشکل افزایش سطح زیر کشت زیتون که از مدت ها قبل ممنوع شده و همچنین مقابله با آفات مگس و ملخ زیتون اقدام کند.

منوچهر جمالی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی از اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که نسبت به انتقال عوارضی شهرستان رودبار در اسرع وقت اقدام کند تا مردم رودبار با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

وی در تذکر دیگری به اسلامی وزیر راه و شهرسازی خواستار آسفالت راه های روستایی، اصلاح روکش آسفالت راه های حوزه انتخابیه اش و بهسازی راه های شهری و روستایی حوزه رودبار شد که برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی از وزیر کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور به دلیل تبدیل اوشان و رستم آباد به بخش تشکر کرد.

مرادی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد که برای حل مشکل افزایش سطح زیر کشت زیتون که از مدت ها قبل ممنوع شده اقدامی انجام دهد و افزود: مقابله با آفات مگس و ملخ زیتون برای شهرستان رودبار مهم است که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

جمالی همچنین خواستار حل مشکلات جدی مردم با سازمان منابع طبیعی شد و تاکید کرد: این سازمان سندهایی از زمین های مردم را به نام خود صادر کرده در حالی که این افراد سال ها در این مناطق زندگی می کردند.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار آبرسانی پروژه های 650 هکتاری و 400 هکتاری علی آباد شد و تصریح کرد: از وزیر ارتباطات به دلیل افزایش آنتن دهی تلفن همراه روستاهای حوزه انتخابیه ام تشکر کرده و خواستار افزایش آنتن دهی در سایر روستاهای باقی مانده شد.

مرادی: متأسفانه مسئولان با اهمال‌کاری‌ها موجب شرمندگی ما در مقابل مردم می‌شوند

نماینده مردم مریوان در مجلس گفت: متأسفانه مسئولان با اهمال‌کاری‌ها موجب شرمندگی ما در مقابل مردم می‌شوند؛ مسئولان مربوطه خصوصاً وزیر راه و شهرسازی باید شرمنده مردم کردستان باشند.

منصور مرادی نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به بازماندگان حوادث جاده‌ای کردستان خصوصاً مریوان و سروآباد تسلیت می‌گویم.

وی افزود: متأسفانه مسئولان با اهمال‌کاری‌ها موجب شرمندگی ما در مقابل مردم می‌شوند؛ مسئولان مربوطه خصوصاً وزیر راه و شهرسازی باید شرمنده مردم کردستان باشند.

نماینده مردم مریوان در مجلس تصریح کرد: مردم باید بدانند نمایندگان از وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها با خبر هستند و برای بهبود این امر تلاش خواهند کرد؛ حتما در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تلاش مسئولان وضعیت اقتصادی به ثبات باز خواهد گشت.

وی در تذکری خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و اسلامی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دلیل این همه بی‌توجهی به وضعیت راه‌های استان کردستان بی‌کفایتی مسئولان است یا بی‌ارزش بودن جان مردم این استان چرا که در 3 سال گذشته وضعیت جاده‌ها در این منطقه نامناسب‌تر شده اما هیچ اقدامی برای رفع آن نشده است.

مرادی با اشاره به اینکه در 48 ساعت گذشته شاهد 10 کشته و 7 مصدوم در حوادث جاده‌ای استان کردستان بوده‌ایم که در این میان7 نفر از آنها مربوط به حوادث جاده‌ای مریوان و سروآباد بوده است، تصریح کرد: آیا بعد از گذشت 4 دهه هنوز باید جاده‌های روستایی از بی‌کیفیت‌ترین شرایط برخوردار باشند که حتی انتقال بیماران با مشکل روبه‌رو شود.

تذکر نماینده مردم سلماس در مورد حق آبه روستاهای این منطقه

نماینده مردم سلماس در مجلس گفت: از زمان بسته شدن سد بر روی رودخانه زولا حق آبه ۱۴ روستای بالادست این سد داده نشده است.

به گزارش ایسنا، شهروز برزگر در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی گفت: ما در حوزه انتخابیه یک رودخانه به نام رودخانه زولا داریم. خشم این رودخانه در زمان قدیم و هنگام طغیان شامل حال روستاهایی که در اطراف این رودخانه بودند می‌شد. چندی پیش بر روی این رودخانه سدی ساخته شد. از زمان ساخته شدن سد حق آبه ۱۴ روستا که بالادست این سد بودند داده نشده است. در عوض به روستاهایی آب داده‌ایم که هیچ گونه حق آبه‌ای نداشته‌اند.

نماینده مردم سلماس در مجلس ادامه داد: در محله ما اصطلاحاً به این روستاها «آخلون» می‌گویند؛ یعنی روستاهایی که آب مازاد دارند. سوال اینجاست که وزارت نیرو چطور و چگونه روستاهایی که به طور حقوقی آب مازاد داشتند، نداده است؛ بلکه به روستاهایی که قطره‌ای از این رودخانه حق‌آبه ندارند داده است؟ این اتفاق یک تبعیض نارواست، کشاورزان آسیب دیده و اکوسیستم منطقه به هم خورده است.

برزگر با اشاره به مشکل رطوبت بیش از حد در برخی مناطق سلماس گفت: دشت سلماس به علت رطوبت زیاد موجب به وجود آمدن لک سیاه در باغات را فراهم کرده است. هم اکنون بعضی باغ‌ها خشک شده‌اند و جاهایی که حق آبه داشتند کوچ کرده‌اند. درخواست ما این است که از حق و حقوق مستضعفین دفاع کنید.

مقدسی: سران قوا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: انتظار از سران قوا برای خنثی کردن حرکت تحریک آمیز آمریکا با برگزاری جلسات مشترک با حضور افراد موثر وجود دارد تا مشکلات مردم مخصوصاً مشکلات اقتصادی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هادی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: انتظار از سران سه قوه برای خنثی کردن حرکت تحریک آمیز آمریکا با برگزاری جلسات مشترک با حضور افراد موثر سه قوه وجود دارد تا مشکلات مردم مخصوصاً مشکلات اقتصادی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصی سازی هر چه سریعتر شفاف سازی شود، ادامه داد: برای تعیین تکلیف سهام عمده هپکو از وزیر وقت اقتصاد قول قطعی دریافت کردیم، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: از دولت انتظار داریم برای جبران خسارات سیل و سرمازدگی مخصوصاً در شهرستان های خنداب، کمیجان و اراک که حدود یک هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی داشته اند، تسریع کند.

مقدسی در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات صنایع بزرگ از جمله هپکو، آذراب و ماشین سازی انتظار داریم مصوبات دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.

کریمی: متأسفانه در جامعه‌، سیستم «هر کی، هر چی بفروش» حاکم شده است

نماینده مردم بیجار در مجلس با بیان اینکه متأسفانه در جامعه‌، سیستم «هر کی، هر چی بفروش» حاکم شده گفت: ما امروز در مجلس حرف از لوکزامبورگ می‌زنیم در حالی که کمر مردم زیر بار گرانی خم شده است.
حمدالله کریمی نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: امیدواریم روزی دولت تکلیف کردستان را با محرومیت مشخص کند، مردم تا چه زمانی باید قربانی سیاست‌کاری و ثروت‌اندوزی آقایان باشند.

وی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور افزود: آقای روحانی کار به جایی رسیده که صدای سرداران سپاه مقدس که در مسائل اجرایی دخالت ندارند، درآمده است؛ امروز خانه به خانه کردستان خصوصاً بیجار بابت بیکاری جوانانشان در رنج هستند.

نماینده مردم بیجار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه در جامعه‌، سیستم هر کی، هر چی بفروش حاکم شده و ما امروز در مجلس حرف از لوکزامبورگ و قطر می‌زنیم، کمر مردم زیر بار گرانی خم شده است.

وی خطاب به رحمانی وزیر صمت افزود: بارها نامه‌نگاری شد مبنی بر اینکه مطالعات پروژه فولاد کردستان انجام نشده و همچنین بسترهای سرمایه‌گذاری نیز درست شناسایی نشده است، در این بین شرکت فولاد تکنیک صلاحیت اجرای این پروژه را ندارد و این موضوع بارها تذکر داده شده است؛ چرا نظام باید پول هزینه کند اما در منطقه شاهد نارضایتی و اختلافات قومی باشیم.

کریمی افزود: چرا همشهری‌های ما به خاطر تعلل و بی‌کفایتی مدیران روانه زندان می‌شوند، امیدواریم با جانمایی درست شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه باشیم.

وی در خصوص راه‌آهن بیجار گفت: دولتمردان وعده دادند راه آهن کردستان را به مدیترانه وصل کنند اما وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه طی مدت 3 سال گذشته با ردیف اعتباری این پروژه بازی کرده‌اند.

کریمی خطاب به زنگنه وزیر نفت خاطر نشان کرد : اگر مطالعات پروژه پتروشیمی بیجار به درستی انجام شده و مورد تأیید شما است، امیدواریم شاهد کلنگ‌زنی هر چه سریعتر آن باشیم.

محمدیان: مسئولین شستا و سیمان خوزستان به مشکلات پذیرفته‌شدگان و بازنشستگان رسیدگی کنند

نماینده مردم رامهرمز در مجلس خطاب به مسئولین شستا و سیمان خوزستان گفت: در این مقطع حساس با این همه تهدید دشمن و فشارهای کمرشکن اقتصادی این مسئولین عملا زمینه نارضایتی را در جامعه به وجود می آورند.
اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به شریعتمداری وزیر تعاون گفت: بیش از 18 ماه از برگزاری آزمون استخدامی در شرکت سیمان خوزستان می‌گذرد و جمعی از جوانان تحصیلکرده و مستعد با هزاران امید و آرزو از طریق فراخوان در آزمون شرکت کردند و علیرغم اینکه بارها با شریعتمداری این موضوع مطرح شده اما متاسفانه هنوز نتایج آزمون اعلام نشده است.

وی افزود: با داشتن این مدیران که اعتماد عمومی نسل جدید را هدف قرار داده اند دیگر نیاز به دشمن خارجی نداریم، چرا سبب بی اعتمادی و سرخوردگی نسل جوان می شویم؟ چه دستی در کار است، چرا با مدیران متخلف برخورد نمی شود؟

محمدیان گفت: جای تاسف است که در این مقطع حساس با این همه تهدید دشمن و فشارهای کمرشکن اقتصادی مسئولین شستا و شرکت سیمان خوزستان عملا زمینه نارضایتی را در جامعه به وجود می آورند.

وی از وزیر تعاون درخواست کرد که اسامی 100 نفر از پذیرفته شدگان برای شروع کار در شرکت سیمان خوزستان هرچه سریع تر اعلام شود.

نماینده مردم رامهرمز در مجلس با بیان اینکه طی 2 سال گذشته بیش از 200 نفر از کارکنان سیمان خوزستان بازنشسته شده اند که همین 100 نفر پذیرفته شده می توانند به جای آن ها جذب شوند، تاکید کرد: بیمه پاداش بهره وری این افراد در طول 12 ماه سال از حقوق آن ها کسر شده اما متاسفانه در احکام بازنشستگی پایان دوره خدمت آن ها اعمال نشده است که ظلمی آشکار و حق خوری در حق کارگران بازنشسته شرکت سیمان خوزستان است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران شرکت سیمان خوزستان حتی حاضر نیستند که دفاتر خود را به دفاتر تامین اجتماعی شهرستان و استان جهت محاسبه حقوق بازنشستگان تحویل دهند، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد که حقوق این بازنشستگان عرصه تولید سریع تر پرداخت شود.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر نیرو، تصریح کرد: 2 ماه از مراسم کلنگ زنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان می گذرد که باید اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

میرزاده: وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی عدس، نخود، جو و سیر مساعدت کند

نماینده مردم گرمی در مجلس گفت: از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خرید تضمینی عدس، نخود، جو و سیر انتظار مساعدت ویژه داریم ضمن اینکه مراکز خرید گندم هنوز آمادگی لازم را ندارد و باید سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.

سیدحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود از تلاش های نیروی انتظامی، مرزبانی شهرستان گرمی برای مبارزه با قاچاقچیان میراث فرهنگی تشکر کرد و گفت: از دستگاه های مربوطه استان درخواست کمک مضاعف و حل سریع مشکلات تعدادی از مردم در روستای طوفان زده استان دارم.

وی افزود: از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خرید تضمینی عدس، نخود، جو و سیر انتظار مساعدت ویژه داریم ضمن اینکه مراکز خرید گندم هنوز آمادگی لازم را ندارد و باید سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تصریح کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری از دستگاه های اجرایی درخواست تسریع در عملیات اجرای پروژه های نیمه تمام و از فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور انتظار صدور دستور تسریع در اجرای مصوبات 2 سال پیش ستاد در مورد شهرستان گرمی مغان را داریم.

 

فارس

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E0y برچسب ها: نماینده مجلس ، ارتباط مالی ، آموزش و پرورش ، موسسات

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: نماینده مجلس ارتباط مالی آموزش و پرورش موسسات

منبع این خبر، وبسایت bazarnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۹۸۹۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دعوای تقلب بین اصولگرایان بر سر انتخاباتِ بدون حضور اکثریت مردم

فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم| نماینده مجلس: چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ | روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند| اولین نفر در ۲۴ بهمن فوت شده| قرنطینه صد‌ها نفر در قم| حرم باید تعطیل شود

ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

انفجار در دمشق

خبر بعدی:

نتیجه انتخابات، تصویر جدیدی از مطالبات مردم را نشان داد/ مجلس یازدهم برای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه اقدام کنند

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تازه‌ترین نشست هفتگی اعضای شورای هماهنگی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، ضمن بررسی آخرین رخداد‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ابعاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

نتیجه انتخابات، تصویر جدیدی از مطالبات مردم را نشان داد

جمعیت جانبازان درخشش ملت ایران را در آزمون انتخابات اخیر، تحسین برانگیز خواند و افزود: استقبال گسترده ۷۹ درصدی مردم به نیرو‌های انقلاب با رای دادن به ۲۲۱ تن از آن‌ها در سراسر کشور و نیز رای آوردن ۱۳ درصدی نامزد‌های مستقل با راهیابی ۳۸ تن به مجلس یازدهم و همچنین اعتماد هفت درصدی هواداران جریان اصلاحات با راهیابی ۲۰ تن از آن‌ها به مجلس بدون احتساب اقلیت‌های مذهبی، تصویر جدیدی از انتظارات و مطالبات مردم را پای صندوق‌های رای نشان داد.

نو اندیشی، سازماندهی، انتخاب گفتمان مناسب، اتکا به نظر سنجی و تاکید بر مطالبات مردمی از دلایل موفقیت ائتلاف نیرو‌های انقلاب و فهرست وحدت بود.

انتقام سخت، تئوری‌های سلطه بلامنازع بر جهان را به آتش کشید

این جمعیت با اشاره به اینکه بر کسی پوشیده نیست که تلاش‌های گسترده جبهه عبری، غربی، عربی و فتنه انگیزی‌های فضای مجازی برای سیاه نمایی انقلاب اسلامی چگونه به طراحی اغتشاشات سال ۹۶ و ۹۸ منجر شد و پروژه فشار از بیرون و چانه زنی از درون را دنبال می‌کردند، افزود: نظام سلطه با طراحی ترور حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد بنا داشتند جوهره فرهنگ عزت و مقاومت ملت ایران را به انهدام بکشند. اما اراده خداوند بر حمایت از شهدای مظلوم این حادثه، تهدید بزرگ ترور را به فرصتی بی بدیل برای ملت ایران، ملت عراق، نیرو‌های مقاومت منطقه و همه آزادی‌خواهان جهان بدل کرد.

جمعیت جانبازان معتقد است مقابله عزتمندانه با «انتقام سخت» از طراحان ترور توسط نیروی قدس، نقاب از چهره اقتدار پوشالی آمریکا و همپیمانانش برداشت، تصریح کرد: این انتقام نشان داد عمل به آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» چگونه توانست تئوری‌های سلطه بلامنازع در جهان و پایان تاریخ را به آتش بکشد و تنیده‌های اندیشکده‌های راهبردی آمریکا را به افتضاح بزرگ تاریخی برای این کشور مبدل کند.

اعتماد ۷۹ درصدی به نیرو‌های انقلاب پیامی دندانشکن به آمریکا

جمعیت جانبازان در ادامه و در جریان بررسی نتایج انتخابات دوم اسفند، به ترکیب‌بندی و آرایش جریان‌های سیاسی که با رای مردم در پای صندوق‌های رای برای مجلس چهار سال آتی رقم خوره است، گفت: اعتماد ۷۹ درصدی مردم به نیرو‌های انقلاب و عبور آن‌ها از اصلاحات که به انتخاب فقط ۷ درصد از نمایندگان مجلس از نامزد‌های این جناح منجر شد، پیام‌های مهم و دندان شکنی برای آمریکا و همپیمانانش دارد.

این جمعیت با اشاره به فهرست مطول تهدید‌ها و تحریم‌های آمریکا و همپیمانان اروپایی اش علیه اقتصاد، امنیت و امید مردم ایران، نتایج انتخابات دوم اسفند را به منزله به آتش کشیدن پیام ۱۲ ماده‌ای پمپئو - شامل خواسته‌های امریکا از ایران - و رجزخوانی‌های ترامپ برشمرد.

جمعیت جانبازان معتقد است نقش ناکارآمدی دولت در جلوگیری از رشد پنج برابری نقدینگی، بنگاهداری بانکها، مهار تورم، آثار ویرانگر قاچاق کالا، شوک ماجرای بنزین و نیز شرطی کردن اقتصاد کشور به امید واهی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها را از عوامل مهمی که به کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رای منجر شد، برشمرد و افزود: در این بین واکنش مردم تهران و حتی هواداران گذشته دولت یازدهم به این انتخابات قابل توجه بود، چراکه بسیاری از این هواداران اکنون به منتقدان و زخم خوردگان سیاست‌های ناکارآمد دولت دوازدهم تغییر وضعیت داده‌اند و همین نکته مهم، با نگاه به آرای چهره‌های شاخص جریان اصلاحات (زیر ۱۰۰ هزار رای) در تهران خود را نشان می‌دهد.

این جمعیت یادآور شد: بی اعتمادی حداقل ۲۰ درصدی هواداران دولت و تبدیل آن‌ها به منتقدان جدی مدیریت اجرایی، ترکیب سیاسی اینچنین را با رای مستقیم مردم برای مجلس رقم زد.

مجلس یازدهم برای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه اقدام کنند

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در ادامه جلسه اخیر خود که پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد، از منتخبان ملت درخواست کرد به پاسداشت عطیه بزرگ الهی برای انتخاب توسط مردم، در هر شرایطی خود را پایبند عمل به پنج توصیه بدانند و افزود: نخستین توصیه، وقف کردن مهلت زودگذر چهار ساله نمایندگی برای توجه ویژه به مطالبات بر زمین مانده مردم، به ویژه نجات اقتصاد کشور است. افزون بر این نمایندگان باید در این دوره نسبت به ریل‌گذاری راهبردی مصوبات مجلس برای اجرای کامل عدالت، مبارزه با مفاسد و دفاع از حقوق عامه مردم اقدام کنند.

سومین موضوعی که جمعیت جانبازان به منتخبان ملت گوشزد کرد، رعایت تقوای فردی و جمعی در رویارویی با مهلکه‌های پیشروی دوره نمایندگی اعم از رانتخواری ها، ویژه خواری‌ها و پیشنهاد‌های وسوسه انگیز و پناه بردن به توصیه‌ها و هشدار‌های مقام معظم رهبری در این خصوص است.

این جمعیت خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم باید با بر سر دست گرفتن پرچم تحقق منشور گام دوم انقلاب و به یاد داشتن پیوسته روایت چهل ساله اول انقلاب و ظرفیت‌ها و قله‌های پیشرو برای رقم زدن تمدن بزرگ اسلامی بر مبنای مکتب امام خمینی (ره) و رهبری گام‌هایی بلند رو به جلو بردارند.

جمعیت جانبازان به عنوان پنجمین توصیه به منتخبان مردم، خواستار بازخوانی ابعاد «مکتب سلیمانی» به عنوان الگوی تراز رفتار انقلابی برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌های بزرگ و سربازی برای خدمت به، ولی نعمتان انقلاب شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • واکنش‌ها به گفتگوی جنجالی فتاح در صدا و سیما / توجیه شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس از زبان محجوب / توصیه‌های کرونایی ضرغامی / نماینده مجلس به ۲۰ سال حبس محکوم شد؟
 • افشاگری کاپیتان سابق پرسپولیس ؛ استرس فوتبالیست ها به خاطر کرونا
 • همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران یک تکلیف قانونی است
 • افشاگری آذری: نامه محرمانه فیفا را منتشر کنید
 • نامه انجمن اولیا و مربیان دبستان شاهد به وزیر آموزش و پرورش: حال مدارس خوب نیست
 • افشاگری اکیپ: امتناع نیمار از تمرین با پی اس جی
 • عکس ؛ افشاگری موسوی درباره سرپرست جدید استقلال
 • انتقاد نماینده مجلس به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان
 • واکنش یک نماینده به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
 • علاوی تهدید به افشاگری کرد
 • قدردانی شهردار تهران از پزشکان درگیر با ویروس کرونا
 • تهدید علاوی به افشاگری درباره باج‌خواهی برخی گروه‌ها
 • تهدید علاوی به افشاگری/ زخمی شدن ۲۲ نیروی امنیتی در بغداد
 • واکنش مجتبی ذوالنوری به ادعای نماینده قم درباره فوتی‌های کرونا / قاطعانه تکذیب می کنم
 • عراق| تهدید علاوی به افشاگری/ زخمی شدن ۲۲ نیروی امنیتی در بغداد
 • نماینده وزیر بهداشت در گیلان: از سفر به گیلان خودداری کنید
 • افشاگری عجیب مالک تراکتور درباره استوکس ؛ ستاره پرسپولیس از اشکان دژاگه دزدی کرده بود!
 • افشاگری مدیرعامل پرسپولیس درباره سپاهانی ها ؛ سرخپوشان منتظر رای قاطع کمیته انضباطی
 • جزئیات عجیب افشاگری نامزد سابق آل‌پاچینو درباره او +عکس
?>