یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته است. خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباط مقرر کرده است:“خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

به گزارش «تابناک» واضح و مبرهن است که حذف یکی از خواسته ها از ردیف خواسته های تقدیمی به معنای این است که رسیدگی به آن کان لم یکن تلقی شده و اساسا درخواست نشده است بنابراین دادگاه هیچگونه تکلیفی ندارد که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. نکته مهم این است که کاهش خواسته را نمی بایست با استرداد دادخواست و یا استرداد دعوا، یکسان دانست چرا که آثار هر یک از آنان متفاوت می باشد.

فی الواقع قانونگذار با تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی، قابلیت آثار استرداد دادخواست و دعوا را ضمن تفکیک امر با کم نمودن خواسته نسبت به یکدیگر، محدود و محصور نموده است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است:
“استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.”

نکته مهم دیگری که می بایست مورد توجه قرار گیرد، این امر می باشد که کاهش خواسته را نمی بایست با کاهش بهای خواسته یکی دانست چرا که آنچه در تمام مراحل دادرسی می تواند کم شود، خواسته است و نه ارزش خواسته. ارزش خواسته قابل کم شدن نیست و دادگاه در صورتی که با چنین امری مواجه شود، به آن ترتیب اثر نمی دهد.

گاهی اوقات ممکن است که خواهان با هر علت و انگیزه ای من جمله با تصور اینکه اگر چه در دادگاه بدوی حاکم میشود، اما حکم صادره ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقض و یا اصلاح شود، برای مصونیت دعوای خود از قابلیت تجدیدنظر خواهی، بهای خواسته را کمتر از حد نصاب قلمداد نماید و در مقابل ممکن است که خوانده یا خواندگان دعوا بدلیل برخورداری از امتیاز قانونی تجدیدنظر خواهی، نسبت به بهای خواسته اعتراض نمایند و در اینصورت ارزیابی بهای خواسته به کارشناسی ارجاع داده میشود. لذا نتیجه گرفته میشود که نظر مقنن در وضع مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر موضوع خواسته بوده است نه ارزش آن.

شایان ذکر است که بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. بطور مثال در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین میکند اما هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. بر اساس ماده ۹۸ خواهان میتواند بطور مثال خواسته خود را از خلع ید کل ملک به خلع ید قسمتی از اعیان ملک تقلیل دهد.

علی رغم اینکه ماده ۹۸ قانون فوق الذکر عنوان نموده که امکان کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد اما بعضی از علمای حقوق معتقدند که کاهش خواسته در مرحله فرجام مقدور نمی باشد اما بعضی از نویسندگان حقوقی اعلام نموده اند که اگر خواهان بدوی در جریان دادرسی قبل از صدور رای قابل فرجام خواهی و یا در دادخواست فرجام خواهی یا پاسخ به دادخواست فرجام خواهی طرف مقابل، قسمتی از خواسته دعوای خود را کم کند و شعبه دیوانعالی کشور نظر به تایید دادنامه فرجام خواسته داشته باشد، به دلالت ذیل ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده:

«… آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.» میتواند دادنامه را نسبت به خواسته کاهش یافته در تمام مراحل ذکر شده، نقض بلاارجاع نماید و دادنامه را نسبت به مازاد آن ابرام نموده و اگر دادنامه فرجام خواسته به هر یک از جهات مقرر در ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شود، اعمال ماده ۹۸ قانون مذکور بر عهده دادگاه مرجوع الیه پرونده و بعد از نقض خواهد بود. فلذا بنظر میرسد که محدودیت دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی ناظر به افزایش خواسته با تغییر دعوا یا خواسته باشد و کم کردن خواسته به نظم دادرسی در مرحله فرجامی و به شأن آن دیوان اخلالی ندارد.

مستندات قانونی مرتبط با کاهش خواسته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۹۴ شماره پرونده: ح ۴۹۷۱-۷۲۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می‌باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع‌الوصف چنان‌چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۸۷۸ شماره پرونده: ۱۸۴۲-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید.

با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید: ۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟ ۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟

بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: تابناک

کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی فرزانه فصیحی کاهش خواسته دعوای حقوقی دادخواست المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی فرزانه فصیحی قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند کاهش خواسته تمام مراحل مراحل دادرسی بهای خواسته میلیون ریال حل اختلاف دعوای خود ماده ۱۰۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ایران جای قطر را گرفت/ افزایش سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به ۱+۳؟

سهمیه بنزین مهرماه امشب چهارشنبه واریز می‌شود

افزایش سقف وام مشاغل خانگی بانک مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان

وضعیت سبد سهام عدالت در ۳۰ شهریور

مدارس اول مهر بازگشایی می‌ شود / معوقات معلمان پرداخت شود

خبر بعدی:

وزیر خارجه اتریش: فرصت خوبی برای احیاء برجام پیش آمده است/ باید مراقب باشیم این پنجره بسته نشود

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با «الکساندر شالنبرگ» همتای اتریشی خود، با تشکر از اهدای واکسن توسط اتریش به ایران و مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه، بر علاقه‌مندی ایران بر گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی از جمله روابط مالی و بانکی با اتریش تاکید و اعلام  کرد: دولت جدید آمادگی دارد روابط با اتریش را به بهترین سطح برساند.

حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اراده تهران برای تعریف متوازن روابط با اروپا، اظهار کرد: مناسبات اروپا با ایران نباید تابعی از نوع رفتار و نگرش غیرسازنده آمریکا به ایران باشد.

وزیر امورخارجه ضمن تبادل‌نظر در خصوص آخرین وضعیت افغانستان با همتای اتریشی، بر تشکیل دولتی فراگیر مطابق خواست و اراده مردم افغانستان تاکید کرد و در همین خصوص اظهار داشت: تهران از هیچ کوششی برای کمک به افغانستان فروگذار نکرده است و به‌رغم همه فشارها به این کمک‌ها ادامه داده است. ایران برای چهار دهه میزبان چند میلیون برادران و خواهران افغانستانی است اما ادامه این شرایط نیازمند مساعدت نهادهای مسئول بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی باید در این راستا به مسئولیت‌های خود عمل کند.

وزیر خارجه اتریش نیز در این ملاقات اظهار کرد: وین همواره به دنبال بسط و گسترش روابط با ایران بوده است و هیچ سقفی برای ارتقاء روابط قائل نیست.
وی با اعلام این خبر که معاون وزارت خارجه اتریش به‌زودی به ایران سفر خواهد کرد، خواستار رایزنی‌های منظم‌تر دو کشور شد.

وزیر امورخارجه اتریش همچنین عنوان کرد: اتریش علاقه‌مند است همچون گذشته میزبان مذاکرات هسته‌ای در وین باشد.‌ فرصت خوبی برای احیاء برجام پیش آمده است و باید همگی مراقبت نماییم این پنجره بسته نشود. در همین راستا همکاری خوب و نزدیک میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مانع از سوءاستفاده برخی بازیگران برای تخریب روند مذاکرات می‌شود.

دیگر خبرها

 • اصغری مقدم: باید مراقب ازبکستان باشیم/ بازی با آرژانتین ملاک نیست
 • دعوای زوج سابق هالیوودی بر سر عمارت ۱۶۲ میلیون دلاری
 • وعده های تو خالی صدری به بازیکنان پرسپولیس
 • جمهوری‌خواهان طرح استیضاح بایدن را ارائه کردند
 • دعوا بر سر بهترین بودن «بهترین»
 • انصارالله: انقلاب یمن تا تحقق استقلال و استرداد کامل حقوق مردم ادامه دارد
 • تشکیل پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران/ احتمال پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن»
 • تشکیل پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران/ احتمال پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» قوت گرفت
 • آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
 • نکات مهم و حیاتی که دارندگان آیفون حتما باید به آن توجه کنند
 • احتمال پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» قوت گرفت
 • احتمال پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده «سکه ثامن» قوت گرفت
 • تشکیل پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران
 • تشکیل پرونده پولشویی اتحادیه طلا و جواهرات تهران
 • مراقب «لینک‌ های جعلی ثبت‌ نام اربعین» باشید
 • زائرین اربعین مراقب کلاهبرداران باشید
 • گفتگوی متفاوت با سرپرست دادگاههای حقوقی مشهد / از حکم تخریب 212 خانه تا پرونده جنجالی پارک شمشاد
 • مراقب «لینک‌های جعلی ثبت‌نام اربعین» باشید/پلیس فتا: کلاهبرداران در کمین هستند
 • مراقب این سم خطرناک باشید
دیگران می‌خوانند: