Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تقریب»
2022-07-07@08:07:33 GMT

موزه‌های برتر سال معرفی شدند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۵۴۸۱

موزه‌های برتر سال معرفی شدند

به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، این موزه‌ها برحسب امتیاز دریافت شده در شاخص‌هایی همچون معرفی و بازدید، پژوهش، مناسب‌سازی، فعالیت در فضای مجازی، خلاقیت و نوآوری، کودکان و نوجوانان، آموزش، نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، توسعه مدیریت، تلاش برای بقا، گردآوری و روز جهانی موزه انتخاب شده‌اند.موزه‌های برگزیده از سراسر ایران، پس از ارزیابی ایکوم به این ترتیب معرفی شدند:

۱ - موزه خلاقیت و معماری در شاخص‌های بازدید، پژوهش، فعالیت در فضای مجازی و آموزش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی، خلاقیت و نوآوری، مناسب‌سازی برای معلولان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲-  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شاخص‌های آموزش، کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۳-  مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در شاخص‌های نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، روز جهانی موزه، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، پژوهش، معرفی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۲ و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۴ ـ موزه تجارت جندی‌شاپور در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۵ ـ موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص‌های آموزش، گردآوری، روز جهانی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های فعالیت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.
۶- عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۲ و در شاخص بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۷ - موزه چهلستون در شاخص‌های آموزش و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و درشاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۸ - موزه بانک ملی ایران در شاخص‌های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های معرفی، گردآوری، توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ و در شاخص آموزش با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۹ - موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هف تپه (موزه هفت تپه) در شاخص نگهداری و حفاظت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص‌های آموزش و معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۰ - موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.
۱۱ - مجموعه موزه‌های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خلاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۲ - موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۳ – چینی‌خانه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۴ - موزه دانشگاه جنگ (خانه تیمورتاش) در شاخص بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۵ - موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در شاخص های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۶ - موزه هنر مشکین‌فام در شاخص گردآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۱۷ - موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص گردآوری و توسعه مدیریت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۱۸ - موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۹ - موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۲۰ - موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های توسعه مدیریت، معرفی و بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲۱ - موزه خودروهای تاریخی و دست‌ساز یز د در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه 2 مورد و در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۲۲ - موزه خیابان ولیعصر در شاخص پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲۳ - موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۲۴ - موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۲۵ - موزه برزک در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص تلاش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۲۶ - سراموزه رهگشای در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.
۲۷ - موزه مقدم در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص باز دید با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
همچنین تعداد دیگری از موزه‌ها با بررسی شاخص‌ها مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفتند، از جمله:
موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
خانه موزه خیمه شب‌بازی ایران در شاخص‌های آموزش، تلاش بر ای بقاء و معرفی با کسب رتبه ۲ مور د تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی علوم و فناوری در شاخص‌های بازدید، آموزش، گردآوری، معرفی با کسب رتبه ۲ در شاخص اعمال استانداردهای فنی وتوسعه فیزیک، پژوهش، کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان در شاخص‌های آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
خانه-موزه بتهوون (چمن آرا) در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
باغ‌موزه نگارستان در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج فارس هرمزگان ـ بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوه ش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه گرمابه علی قلی  آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
غار موزه وزیری در شاخص خلاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و تلاش برای بقا با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
 موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه آب یزد در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۲ ودر شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه بزرگ و منطقه‌ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم‌شناسی شهرستان اوز و خانه بومیان کیش در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص پژوهش، فعالیت مجازی و بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیا ت داوران قرار گرفت.
موزه شهرداری اردبیل در شاخص بازدید و گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم‌شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری و ... با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه آبگینه و سفالینه‌ها در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه نفت‌سوزها در شاخص معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

انتهای پیام/

صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: تقریب

کلیدواژه: موزه شاخص فعالیت در فضای مجازی شاخص فعالیت در فضای مجازی فعالیت در فضای مجازی فضای مجازی با کسب رتبه شاخص کودک و نوجوان بازدید با کسب رتبه نگهداری و حفاظت شاخص های آموزش شاخص گردآوری کودک و نوجوان خلاقیت و نوآوری روز جهانی موزه شاخص بازدید تلاش برای بقا شاخص معرفی اخذ رتبه ۲ توسعه مدیریت مردم شناسی مناسب سازی موزه ملی موزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

داوران بخش «مستندنگاری» جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند، با اعلام دبیرخانه این جشنواره، مرتضی سرهنگی، سیدعلی میرفتاح و مهدی عرفاتی به عنوان داوران بخش مستندنگاری ششمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند.

«مستندنگاری»، بخش ویژه جشنواره تلویزیونی مستند و پذیرایِ گزارش‌های مستند خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای است. علاقه‌مندان برای شرکت در این بخش باید گزارش‌های منتشر شده خود از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان مهلت ثبت‌نام جشنواره را در قالب فایل word به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

این گزارش‌های مطبوعاتی باید در ۳ قالب تحقیقی، توصیفی و خبری با محوریت مسائل اجتماعی نظیر محیط زیست، دفاع مقدس و مقاومت، آسیب احتماعی، سبک زندگی، آداب و رسوم، حقوق شهروندی، مسائل شهری، سیاست، ورزش و... باشد. هم‌چنین گزارش ارسالی نباید کمتر از ۷۰۰ و بیشتر از ۲۵۰۰ کلمه باشد.

مرتضی سرهنگی یکی از نویسندگان مطرح کشورمان است که سابقه فعالیت در عرصه مطبوعات نیز دارد. راه‌اندازی و فعالیت در دفتر ادبیات و هنر مقاومتِ حوزه هنری، کار بر روی خاطرات اسارت و اسرای عراقی و نیز سردبیری هفته‌نامه کمان با انتشار ۲۰۰ شماره در ۸ سال او را در زمره یکی از نویسندگان شناخته‌شده کشورمان قرار داده است.

سیدعلی میرفتاح روزنامه‌نگار و نویسنده است؛ او در مجله سوره به سردبیری مرتضی آوینی نویسندگی کرد و از سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ سردبیری این مجله را به عهده گرفت. از سال ۱۳۷۶ هفته‌نامه مهر را منتشر کرد. او همچنین سردبیری روزنامه روزگار، هفته‌نامه نگاه و روزنامه اعتماد هم در کارنامه‌ خود دارد.

مهدی عرفاتی از چهره‌های باسابقه و نام‌آشنا در عرصه رسانه و مطبوعات است. او هم‌اکنون سرپرست خبرگزاری ایسنا است و پیش از این دبیر شورای اطلاع رسانی دولت بود. عرفاتی هم‌چنین سابقه مدیرمسئولی و سردبیری روزنامه جام جم، معاون خبر روزنامه فرهیختگان و سردبیری خبرگزاری‌های نسیم و دانشجو را در کارنامه خود دارد.

ششمین جشنواره تلویزیونی مستند با انتشار فراخوان در بخش‌های فیلم مستند، عکس مستند و مستندنگاری آغاز به کار کرده و شهریورماه ۱۴۰۱ به دبیری محسن یزدی، مدیر شبکه مستند سیما برگزار می‌شود.

آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار ۲۰ تیر خواهد بود و علاقه‌مندان برای ثبت نام در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.festdoctv.com مراجعه کنند.

کد خبر 5531151 عطیه موذن

دیگر خبرها

  • حذف نرخ دلاری از بلیت هواپیمای داخلی/تقدیر از بزرگان میراث فرهنگی
  • رئیس جمهور جوایز برگزیدگان جشنواره فارابی را اهدا کرد | برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی معرفی شدند
  • «قلم زرین» برگزیدگانش را شناخت
  • داوران بخش «مستندنگاری» جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند
  • معرفی برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فارابی با حضور رئیس‌جمهور
  • تقدیر وزارت بهداشت از مرکز پژوهش‌های بالینی بیمارستان نمازی به پاس دستیابی به رتبه برتر کشور
  • معرفی برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فارابی
  • داوران بخش «مستندنگاری» جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند
  • برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی معرفی و تقدیر شدند
  • برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی معرفی شدند