خبرگزاري آريا - تبريز- ايرنا - بارش هاي شديد و قابل توجه فروردين ماه امسال هر چند موجب سيل در بسياري از استان ها شد و در آذربايجان شرقي هم خساراتي به بخش کشاورزي وارد کرد، اما تاثير آن را در تغذيه سدها و سفره هاي زير زميني و تقويت سطح پوشش گياهي مراتع نمي توان ناديده گرفت.

به گزارش ايرنا، بخش کشاورزي آذربايجان شرقي با سهم 23 درصدي در اشتغال، سهم 12 درصدي در صادرات غيرنفتي و 15 درصدي در ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي استان، وابسته به آب و خاک و تاثير پذير از حوادث طبيعي بوده و هر ساله به علت سرماي زودرس بهاره خسارت قابل توجهي به مزارع و باغات استان وارد مي شد.
هر چند بارش باران و راه افتادن سيلاب هاي ناشي از آن به صورت طبيعي در هفته هاي اخير، خساراتي را به بخش کشاورزي وارد مي کند، اما نبايد از فوايد آن در بخش هاي زراعت، باغداري و مرتع چشم پوشي کرد.
اين امر به ويژه با در نظر گرفتن سهم بالاي کشت ديم و نيز آمار بالاي واحدهاي دامي، در کشاورزي آذربايجان شرقي اهميت دوچندان مي يابد؛ بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، در اين خطه يک ميليون و 101 هزار هکتار اراضي زراعي و حدود 100 هزار هکتار باغ و قلمستان وجود دارد و سالانه افزون بر سه ميليون تن محصول کشاورزي در آن توليد مي شود؛ آذربايجان شرقي حدود 4 درصد مجموع محصول کشاورزي ايران را توليد مي کند و در رتبه نهم کشوري از اين نظر قرار دارد.
بر اساس اين آمار همچنين حدود 9 ميليون راس واحد دامي سبک و سنگين در آذربايجان شرقي وجود دارد و اين استان با توليد سالانه افزون بر يک ميليون و 100 هزار تن محصول دامي، معادل 6.19 درصد مجموع توليد ملي، در رتبه سوم کشوري قرار دارد.
گفته مي شود افزايش بارش ها و به تبع آن افزايش سطح پوشش گياهي مراتع و اراضي کشاورزي مي تواند تا حد زيادي از واردات نهاده هاي دامي به عنوان جايگزين علوفه بکاهد.
بررسي داداه هاي آماري نيز نشان مي دهد که آذربايجان شرقي به دليل کوهستاني بودن و متوسط بارش ساليانه 270 ميلي متري، نيازمند بارش هاي مداوم براي عبور از مشکلات ناشي از خشکسالي 15-10 ساله اخير است و باران هاي اخير مي تواند صرف نظر از خسارات ناشي از آن، در مجموع براي کشاورزي استان مفيد باشد.
رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي در گفت و گو با ايرنا به اثرات مثبت بارش ها پس از چند سال خشکسالي اشاره مي کند و معتقد است: بارش هاي ابتداي بهار در جاي خود از خسارت سرمازدگي هم پيشگيري کرد.
اکبر فتحي با اشاره به تاثير بارش ها در افزايش تراز آبي درياچه اروميه اضافه مي کند: اين بارش ها نياز آبي دو مرحله آبياري مزارع را برطرف کرد.
وي بر ضرروت استفاده از بارش ها جهت تغذيه نباتي بخش کشاورزي استان تاکيد مي کند و ادامه مي دهد: با توجه به احتمال شيوع برخي آفات آب پسند بايد تدابير لازم براي مبارزه با اين آفات انديشيده شود.
فتحي با اشاره به وابستگي دام سبک به مراتع، توضييح مي دهد: بارش هاي فروردين ماه موجب تقويت مراتع شده و با توجه به وارداتي بودن برخي نهاده ها، تامين علوفه ما را از واردات نهاده بي نياز مي کند.
وي با اعلام اينکه در حوزه زراعت غلات، با توجه به افزايش بارندگي ها، افزايش 5 درصدي توليد دانه هاي روغني در استان برنامه ريزي شده است، گفت: با توجه به ضرورت استفاده از کود «سرک» در راستاي تغذيه نباتي، نسبت به افزايش توزيع اين کود اقدام شده است.
وي با اشاره به اينکه افزايش رطوبت در حوزه زراعت احتمال شيوع آفت زنگ زرد گندم را افزايش مي دهد، مي گويد: مزارع استان در حال پايش است تا در صورت مشاهده اين آفت اقدامات لازم انجام شود.
رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي ميزان توليد گندم استان در سال زراعي جاري را 950 هزار تن برآورد و ابراز اميدواري مي کند افزايش توليد اين محصول راهبردي در استان بخشي از خسارت هاي گندم خيز را جبران کند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي نيز با اشاره به وجود 2 ميليون و 473 هزار و 440 هکتار مرتع در استان و نقش مثبت بارندگي هايي اخير بر آن مي گويد: براساس برآورد کارشناسي، 24 درصد مراتع استان خوب ، 55 درصد مراتع متوسط و 21 درصد مراتع فقير مي باشد.
داور نامداري تشريح مي کند: مراتع استان 66.2 درصد از کل مراتع کشور را به خود اختصاص داده، ولي از نظر توليد علوفه خشک 84.7 درصد از توليد اين محصول در سطح علوفه خشک کشور را شامل مي شود.
وي ادامه مي دهد: پتانسيل توليد علوفه خشک در مراتع استان سه برابر متوسط پتانسيل توليدي مراتع کشور مي باشد که بيانگر قابليت و پتانسيل بالاي توليد مراتع آذربايجان شرقي مي باشد؛ از طرفي اين ميزان علوفه توليدي ظرفيت تعليفي حدود يک ميليون و 561 هزار و 595 واحد دامي را دارا مي باشد.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي توضيح مي دهد: با توجه به تعداد دام موجود در عرصه مراتع استان، فشار دام روي مراتع بيش از 2.5 برابر ظرفيت مراتع مي باشد، افزايش بارش ها و بهتر شدن پوشش گياهي مراتع مي تواند از شدت تخريب وارده بر آنها بکاهد.
مديرکل امور عشاير آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه يک ميليون هکتار از مراتع استان در اختيار عشاير است، مي گويد: بارش باران هر چند ممکن است آسيب هايي نيز به مراتع وارد کند، اما بديهي است که نفع آن در اميدآفريني براي بهبود وضعيت کشاورزي و معيشت کشاورزان بيشتر از ضرر آن است.
سيد محمدحسن آل هاشم با بيان اينکه عشاير استان سالانه 11هزار و 939 تن گوشت، 34 هزار و 100 تن شير و يک هزار و 600 تن پشم توليد مي کنند، تشريح مي کند: 2 درصد جمعيت 3.9 ميليون نفري آذربايجان شرقي عشاير هستند و بر اساس سرشماري سال 95، جمعيت عشاير استان در فصل ييلاق 13 هزار و 297 خانوار شامل 71 هزار و 577 نفر و در فصل قشلاق هشت هزار و 97 خانوار شامل 43 هزار نفر است و بدون شک تاثير مثبت افزايش بارندگي ها در ييلاقات به عنوان بستر اصلي فعاليت هاي کشاورزي و دامي عشاير بيشتر است.
وي ادامه مي دهد: عشاير آذربايجان شرقي افزون ‌بر 1.5 ميليون رأس دام را پرورش مي ‌دهند و به عبارتي 30 درصد دام سبک و 3.6 درصد دام سنگين آذربايجان شرقي در دست عشاير است و بهره وري در اين حوزه نيازمند چراي بهتر دام به عنوان تابعي از وضعيت مراتع در اختيار عشاير است.
اما امسال سيل حاصل از بارش هاي شديد و رگباري بخش کشاورزي استان را تحت تاثير قرار داد و بر اساس اعلام فيروز باقرزاده، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي بيش از 1622 ميليارد ريال به محصولات کشاورزي و دامي استان و تاسيسات زيربنائي اين بخش خسارت وارد کرد.
باقرزاده مي گويد: بارش شديد باران و جاري شدن سيل به بيش از 20 هزار هکتار از اراضي زراعي استان آذربايجان شرقي مبلغ 420 ميليارد ريال و به 20 هکتار از باغات استان مبلغ 12 ميليارد ريال خسارت وارد کرد.
وي ميزان خسارت وارده به دام، طيور و آبزيان استان از ناحيه سيل اخير را مبلغ 90 ميليارد ريال اعلام وتشريح مي کند: تاسيسات زيربنايي کشاورزي استان هم متحمل يک هزار و 100 ميليارد ريال خسارت شده است.
به گزارش ايرنا ، متوسط بارش در آذربايجان شرقي در سال آبي جاري (اول مهر تا 17 فروردين 98) نسبت به بلند مدت، 62.3 درصد افزايش يافته است.
146 سد با ظرفيت 581 ميليون مترمکعب در آذربايجان شرقي وجود دارد که بر اساس اعلام آب منطقه اي استان در بارندگي هاي اخير بيش از 57 درصد ظرفيت آنها پر و 330 ميليون مترمکعب آب پشت سدهاي استان ذخيره شده است.
3071/518
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

مجموعه دار آذربایجان شرقی رکورد گینس را شکست

تبریز- ایرنا- مجموعه دار 32 ساله تبریزی، توانست رکورد گینس در زمینه جمع آوری سکه های بدون تکرار جهان را بشکند.

امین همتی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از 9 سالگی علاقه من به جمع آوری سکه آغاز شد و پس از گذشت سال ها متوجه شدم که دارای مجموعه بی نظیری از سکه ها، مدال ها و ژتون های مختلف از سراسر جهان هستم.
این عضو اننجمن مجموعه داران ایران ادامه داد: تاکنون توانسته ام 12 هزار سکه، مدال و ژتون از کشورهای مختلف را جمع آوری کنم.
همتی گفت: برای ثبت گینس از کل مجموعه جمع آوری شده 2 هزار و 500 سکه بدون تکرار را از 215 حکومت انتخاب کردم، در حالی که رکورد قبلی ثبت شده در گینس یک هزار و 600 سکه بود که سکه های مشابه در آن وجود داشت.
وی یادآوری کرد: پیش از این مجموعه دارانی از کشورهای هندوستان، استرالیا و آمریکا توانسته بودند با جمع آوری سکه هایی از 30 کشور، 70 کشور و 100 کشور در گینس ثبت رکورد کنند.
امجموعه دار تبریزی ادامه داد: مجموعه من شامل سکه هایی از 198 کشور به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل است و حتی سکه هایی از 50 کشور دیگر که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده اند، در اختیار دارم.
وی تاکید کرد: مجموعه سکه های بدون تکرار من بزرگترین رکورد جهانی هم از لحاظ تعداد کشورها با 248 کشور و هم از نظر بیشترین میزان سکه می باشد و مهم ترین بخش ثبت این رکود در این است که سکه ها مشابه هم و تکراری نیستند.
همتی با بیان اینکه شکست این رکورد بسیار سخت است، یادآوری کرد: می توانستم با تعداد بیشتری سکه رکورد گینس را بشکنم، اما منتظر عکس العمل جهانی هستم تا در صورت شکست رکوردم توسط مجموعه دارانی از کشورهای دیگر، با ارایه سکه های جدیدف برگ برنده ام را رو و رکوردم را حفظ کنم.
وی در خصوص مجموعه سکه 12 هزار تایی خود نیز گفت: در این مجموعه سکه های بسیاری از ادوار مختلف از جمله سکه های چکشی، نیمه ماشینی و ماشینی، مدال ها و سکه های مختلف یادبودی و ژتون جمع آوری شده است.
این عضو انجمن مجموعه داران ایران اظهار داشت: 6 سال مجموعه سکه های خود را به صورت افتخاری در اختیار موزه شهر تبریز برای بازدید عموم قرار داده بودم.
آیین رونمایی از شکسته شدن رکورد مجموعه سکه های جهان توسط امین همتی با حضور جمعی از علاقه مندان در سینما قدس تبریز برگزار شد.
6120/518

نوبخت: افزایش 400 هزار تومانی حقوق باید از این ماه برای همه کارکنان و بازنشستگان محسوب شود

جزئیات گران‎شدن بنزین و CNG از اول خرداد؛ تعیین سهمیه ۶۰ لیتر بنزین برای خودروهای شخصی

فیلم برنده صد میلیونی برنده باش امشب

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۰۰۴۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • 500 سال زمان نیاز است تا بعد از سیلاب ها خاک مناطق شمال کشور حاصلخیز شود
 • هشدار جهادکشاورزی در خصوص حمله ملخ
 • جمهوری آذربایجان: نشست بروکسل نقطه عطفی برای شراکت شرقی است
 • قضات منتخب آذربایجان‌شرقی تجلیل شدند
 • کشاورزان تراکتورها و سمپاش های خود را آماده به کار نگه دارند/ از خرید هر گونه ملخ مرده برای مصرف خوراکی پرهیز شود
 • 400 هزار دام عشایر خراسان رضوی از چرای در مراتع خارج شد
 • چشم انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه ایران و ترکیه/ کاهش قیمت سکه در هفته ای که گذشت همسو با ریزش اونس طلا/ پشت پرده گرانی ۱۰ برابری پیاز؛ بازهم دلالان؟!
 • افزایش ۷ درصدی سرقت در آذربایجان شرقی
 • سد تاجیار در آذربایجان شرقی سرریز شد
 • توزیع کود کشاورزی در آذربایجان شرقی ۴۰ درصد افزایش یافت
 • رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: قضات باید منصفانه حکم دهند
 • تجلیل مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از سرپرست خبرگزاری برنا
 • فیلم/رژه نیروهای مسلح مستقر در آذربایجان‌شرقی بمناسبت روز ارتش
 • مدیر بانک کشاورزی: 19 هزار میلیارد ریال وام به کشاورزان آذربایجان شرقی پرداخت شد
 • نمایش اقتدار نیروهای مسلح مستقر در آذربایجان شرقی در رژه روز ارتش
 • مراسم رژه نيروهاي مسلح در آذربايجان شرقي برگزارشد
 • برگزاری 600 برنامه ویژه هفته جوان در آذربایجان شرقی
 • تجلیل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از شهردار تبریز
 • رژه نیرو‌های مسلح در آذربایجان شرقی+تصاویر