Web Analytics Made Easy - Statcounter

تاب مقتل الحسین علیه السلام مشهور به مقتل خوارزمی نوشته ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی است. با این که نویسنده، غیر شیعه است کتاب او در میان شیعیان جایگاهی ویژه یافته است.گزیده ای از مقتل امام حسین (ع) با جزییات بسیار و عاقبت کسانی که لباس های امام حسین (ع) را غارت کردند بشرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری برنا؛ دشمن از هر سو به جنگ حسین علیه السلام آمد و به او حمله می کردند و او حمله آن ها را پاسخ می داد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در این حال دنبال آب بود و هر گاه به سمت فرات می تاخت به او حمله می کردند و دورش می کردند.

شخصی به نام ابوالحتوف جعفی(۱) تیری انداخت که بر پیشانی امام نشست. آن حضرت تیر را بیرون آورد و دور انداخت و خون بر صورت و محاسنش جاری شد و گفت: بار خدایا! تو می بینی که من از این بندگان سرکش و گناه کارت چه می کشم. خدایا! جمع آن ها را پراکنده و یکایک آن ها را نابود کن و اَحدی از آنان را زنده مدار و هیچ گاه آنان را نبخش.(۲)

امام همچون شیر خشمگین برآنان حمله کرد و کسی نمی توانست به شمشیرش نزدیک شود مگر آن که او را بر زمین می زد. تیرها از هر سو می آمد و بر گلو و سینه اش می نشست (به سر و صورتش می خورد) و می فرمود: ای امت بد! با عترت محمدصلی الله علیه وآله چه بد رفتار کردید. بدانید که پس از من، کشتن بندگان صالح خدا برایتان سخت وهراسناک نخواهد بود، چون با قتل من این کار برایتان آسان خواهد شد (و قبح آن خواهد ریخت). به خدا قسم امید دارم پروردگارم به بد رفتاری شما مرا بزرگ بدارد و انتقامم را از جایی که نفهمید بگیرد. حصین بن مالک سکونی(۳) فریاد زد: ای فرزند فاطمه! به چه چیز انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟

فرمود: میانتان شر می اندازد و (به این وسیله) خون هایتان را می ریزد سپس عذاب دردناکش را بر شما فرود می آورد. امام می جنگید تا آن که ۷۲ زخم برداشت. از جنگ، خسته و ضعیف شد و ایستاد تا دمی بیاساید. در این حال سنگی آمد و بر پیشانی اش خورد و خون جاری شد. لباسش را گرفت تا پیشانی اش را از خون پاک کند که تیر تیز سه شعبه و مسمومی آمد و بر قلب او نشست. امام حسین علیه السلام گفت: بسم اللَّه و باللَّه و علی مله رسول اللَّه.(۴) پس سر به آسمان بلند کرد و عرضه داشت: خدای من! تو می دانی که اینان کسی را می کشند که روی زمین فرزند پیامبری جز او نیست.

امام تیر را از پشت سر بیرون آورد و خون مانند ناودان جاری شد. دستش را زیر محل زخم گرفت و چون پر از خون شد به آسمان پرتاب کرد. از این خون قطره ای به زمین بازنگشت و پیش از آن سرخی در آسمان دیده نشده بود. باز هم دستش را زیر زخم گرفت و چون از خون پر شد به صورت و محاسنش مالید و فرمود: این گونه به خونْ خضاب خواهم بود تا جدّم محمدصلی الله علیه وآله را دیدار کنم و بگویم ای رسول خدا! فلانی و فلانی مرا کشتند.

امام که از نبرد خسته شده بود در جای خود ایستاد و هر که به سویش می آمد باز می گشت و دست به خونش نمی آلود تا آن که مردی از قبیله کنده به نام مالک بن نسر(۵) پیش آمد و شمشیری بر سر آن حضرت زد. شب کلاهی که بر سرش بود پاره شد و خون جاری شد. امام فرمود: با این دستت غذا نخوری و نیاشامی و خدا تو را با ستمکاران محشور کند.

آن گاه برنس را انداخت و قلنسوه(۶) بر سر گذاشت و بر آن عمامه پیچید ولی خسته و وامانده شده بود. مرد کِندی برنس را که از جنس خز بود برداشت و بعد از واقعه برای همسرش ام عبداللَّه برد تا آن را بشوید. زن گفت: کلاه فرزند رسول خدا را برداشته و به خانه من می آیی؟ از خانه ام بیرون رو که خدا قبرت را از آتش پر کند. دوستان او گفته اند دستان او خشک شد و پیوسته در فقر و بد حالی به سر می برد تا مرد.

شمر صدا زد: منتظر چه هستید؟ تیرها حسین را ناتوان کرده است. در این هنگام نیزه ها و شمشیرها بر امام باریدن گرفت. مردی به نام زرعه بن شریک تمیمی، ضربتی کاری بر او وارد آورد و سنان بن انس، تیری بر گلوی آن حضرت زد.

صالح بن وهب مُرّی نیزه ای سخت بر امام زد و امام با طرف راستِ صورت از اسب بر زمین افتاد.. برخاست و نشست و تیر را از گلو بیرون کشید. در این حال عمر سعد به امام نزدیک شد تا وضع او را ببیند. حمید بن مسلم گوید: زینب علیها السلام در حالی که گوشواره هایش تکان می خورد بیرون آمد و گفت: کاش آسمان بر زمین می آمد، ای عمر بن سعد! آیا اباعبداللَّه کشته می شود و تو او را نگاه می کنی؟ اشک بر گونه و ریش عمر جاری شد و صورت از زینب گرداند. حسین علیه السلام نشسته بود و جُبّه ای از خز در بر داشت و مردم از نزدیک شدن به او پرهیز می کردند. شمر صدا زد: وای بر شما! منتظر چه هستید؟ او را بکشید، مادر به عزایتان بنشیند. زُرعه بن شریک، ضربه ای زد و کفّ راست امام را جدا کرد. سپس به شانه اش زد. امام به زمین می افتاد و بلند می شد. در این حال سنان بن انس بر او حمله کرد و نیزه ای بر امام زد و او را بر زمین انداخت و به خولی بن یزید گفت: سرش را جدا کن. او سست شد و دستانش لرزید. سنان گفت: دستانت بریده باد. نصر بن خرشه ضبابی و به نقلی شمر بن ذی الجوشن که ابرص بود پا بر او زد و او را از پشت بر زمینش انداخت و محاسنش را گرفت

امام فرمود: تو همان سگ ابقع هستی که در خواب دیده بودم. شمر گفت: ای پسر فاطمه! مرا به سگان تشبیه می کنی؟ آن گاه با شمشیر بر گلوگاه حسین علیه السلام زد و گفت: «امروز تو را می کشم و با اطمینان و یقین می دانم و تردیدی ندارم که پدرت بهترین انسان ها بود».

… از عمرو بن حسن نقل شده است که گفت با حسین علیه السلام در نهر کربلا بودیم که (قبل از شهادت) به شمر نگریست و فرمود: «اللَّه اکبر، خدا و رسولش راست گفته اند، چون پیامبر فرمود: گویا سگ ابقعی می بینم که در خون اهل بیت من غوطه ور است». عمر سعد از این سخن خشمگین شد و به مردی که طرف راستش بود گفت: پایین بیا و کار حسین را تمام کن. او خولی بن یزید بود و سر حسین را برید.(۲) برخی هم گفته اند او شمر بود.

روایت دیگر این است که شمر بن ذی الجوشن و سنان بن انس به طرف حسین آمدند و او در آخرین رمق هایش بود و از تشنگی زبانش را در دهان می چرخاند. شمر با پای خود بر سینه امام زد و گفت:

ای فرزند ابوتراب! مگر تو نمی گویی پدرت بر سر حوض پیامبر، دوستانش را سیراب می کند؟ صبر کن تا از دست او آب بنوشی. سپس به سنان گفت: سرش را از پشت ببر. سنان گفت: من این کار را نمی کنم چون جدّش محمدصلی الله علیه وآله طرف انتقام من خواهد شد. شمر از دست او عصبانی شد و خود بر سینه حسین نشست و محاسن امام را گرفت و خواست او را بکشد که حسین علیه السلام خندید و فرمود: آیا تو می خواهی مرا بکشی؟ نمی دانی من کیستم؟ گفت: به خوبی می شناسمت. مادرت فاطمه، پدرت علی مرتضی، پدر بزرگت محمد مصطفی و منتقم تو خدای بزرگ مرتبه است. تو را می کشم و باکی ندارم. آن گاه دوازده ضربه شمشمیر بر آن حضرت زد و سپس سر امام را جدا کرد. پس از آن اسود بن حنظله پیش آمد و شمشیر آن حضرت را برداشت و جعونه حضرمی پیراهنش را برداشت و پوشید و پیس شد و موهایش ریخت.

سلب و غارت

روایت شده که در لباس امام بیش از ۱۱۰ جای تیر و شمشیر بود. جعفر بن محمد – امام صادق علیه السلام – فرموده است: در آن لباس، جای ۳۳ ضربت نیزه و ۳۴ ضربت شمشیر بود.

شلوار آن حضرت را بحیر بن عمرو جَرَمی برداشت و زمین گیر شد. عمامه اش را جابر بن یزید ازدی برداشت و بر سر گذاشت و جذام گرفت. مالک بن نسر کندی زره او را برداشت و دیوانه شد. در این حال، غبار غلیظ و سیاهی برخاست که همراه با باد سرخ بود که هیچ چیز دیده نمی شد و مردم گمان کردند عذاب واقع شده است. مدتی درنگ کردند و هوا صاف شد. به نظرِ همه راویان، شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، دهم محرم سال ۶۱ اتفاق افتاد و آن حضرت ۵۴ سال و شش ماه و نیم داشت. اسب امام کاکل خود را به خون امام زد و از میان دشمن فرار کرده به سمت خیمه زنان آمد. شیهه کشید و سرش را به زمین مقابل خیمه می زد. چون خواهران و زنان و خانواده امام به اسب نگریستند و کسی را روی آن ندیدند صدا به ناله و زاری بلند کردند. ام کلثوم دست بر سر گذاشت و به ناله، صدای جدش پیامبر، علی و جعفر و حمزه و حسن علیهم السلام را زد و گفت: این حسین است که در بیابان کربلا افتاده، سرش از پشت جدا شده و عمامه و عبایش را برده اند. این سخنان را گفت و غش کرد.

پینوشت ها:

۱- ۱۷۸. در تاریخ طبری {۵/۴۵۰} و انساب الاشراف (۳/۴۰۷) ابو الجنوب آمده که بی تردید تصحیف شده است. تفاوت مختصری هم درباره این گزارش میان خوارزمی و نقل ابو مخنف وجود دارد.

۲- ۱۷۹. هر چند این نفرین ها در منابع وجود دارد و مشهور است، لیکن نگارنده با توجه به حلم امام و دیگر قراین تاریخی مانند سیره ائمه، درباره آن ها تردیدهایی دارد.

۳- ۱۸۰. حصین بن نمیر {نه مالک} در قتل مسلم در کوفه شریک بود، در کربلا نقش مهمی داشت، در مقابله با مختار سهیم بود، در نبرد حَرّه جزو فرماندهان یزید بود و سرانجام همراه ابن زیاد توسط ابراهیم بن اشتر کشته شد.

۴- ۱۸۱. شاید نتوان این جمله را به درستی ترجمه کرد، یا معادل فارسی اش مفهوم خاص خود را نرساند. منظور امام آن است که من شهادت و رفتن به دنیای باقی را به نام خدا شروع می کنم و به اتکای خدا و با اعتقاد به دین جدّم رسول خدا از این دنیا می روم.

۵- ۱۸۲. مالک بن نُسَیر کندی کسی است که نامه معروف «جعجع بالحسین علیه السلام» را از سوی ابن زیاد برای حرّ آورد و وقتی ابوالشعثاء به او اعتراض کرد، گفت: فرمان امامم {یزید} را اطاعت کرده ام!

۶- ۱۸۳. قلنسوه را کلاهی بلند و دراز دانسته اند.

انتخاب شفقنا از کتاب شرح غم حسین ( علیه السلام ) – ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی

 

صرافی ارز دیجیتال

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: محرم حسین علیه السلام امام حسین امام زد بر زمین جاری شد آن حضرت او حمله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۶۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امام جمعه قزوین: دشمنان حتی از جام جهانی فوتبال برای اهداف استعماریشان استفاده می‌کنند

امام جمعه قزوین گفت: دشمنان ما حتی از مسابقات ورزشی و جام جهانی فوتبال هم برای اهداف استعماریشان استفاده می‌کنند و با حیله و نیرنگ در این عرصه‌ها برای شکست مستضعفان تلاش می‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی بعدازظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجد‌النبی اقامه شد، اظهار داشت: امام‌خمینی(ره) در عصر ما پرچم دین را به اهتزاز درآورد و ما می‌بینیم که هر لحظه رهبر حکیم انقلاب اسلامی پرچم دین را در عالم به اهتزاز درآورده است و همه اهل عالم با کار و کلام ایشان عظمت اسلام برایشان روشن شده است.

وی اضافه کرد: کسانی می‌توانند علم دین را برافراشته نگاه دارند که اهل بصیرت و صبر هستند؛ یعنی درک و شناخت خوبی دارند که از ایمان برمی‌خیزد. در حقیقت بصیرت میوه تقوا است و آن کسی که تقوا دارد، بصیرت هم دارد. آن کسی که تقوا ندارد، حتی اگر علامه دهر هم بشود، بصیرت ندارد.

عابدینی ادامه داد: در همین فتنه‌ها کسانی را می‌بینیم که سواد دارند، اما بصیرت و شعور میدانی در آنها نیست و چنین افرادی شرایط را نمی‌فهمند. در ضمن کسانی که در کنار بصیرت شکیبایی دارند، می‌توانند پرچم دین را برافراشته نگه‌ دارند. حاج قاسم سلیمانی یکی از این آدم‌ها بود که پرچم دین به دست او و با رفتار، اخلاص و عمل او به اهتزار درآمد و جهادیان اسلام را با حاج قاسم شناختند.

خطیب جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن روز و هفته بسیج گفت: امام(ره) در جمله‌ای فرمودند که بسیج لشگر مخلص خداست و این روزها بیشتر از همیشه این اخلاص را دیدیم که بسیجیان عزیزان ما جانشان را برای امنیت و شرف مردم، عفت زنان و سلامت همه اقشار به مخاطره انداختند و رسالتشان را خوب انجام دادند. خداوند این عزت را به بسیجیان داده که نگهبانان امنیت، دین و ایمان مردم باشند.

عابدینی با بیان اینکه روز گرامی‌داشت شیخ مفید را گرامی می‌داریم، افزود: گاهی بعضی افراد به ما می‌گویند که این مناسبات را در نماز جمعه نگویید. در حالی که باید این مناسبات گفته شود، باید این مناسبت‌ها را بشناسیم و از آنها درس زندگی بیاموزیم.

وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس ادامه داد: شهیدمدرس در مقابل ظلم و جور رضاخان، انگلیس و استعمار مقاومت می‌کرد. مطلبی که برای ما غریب مانده، این است که شهیدمدرس را برای 3 ماه به قزوین تبعید کردند، اما به این تبعید رضایت ندادند و ایشان را زندانی کردند و اگر روحیه استکبارسیزی را در بین مردم داریم، مدیون این سید جلیل‌القدر شهید هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان سخنانش به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم خدواند به آنهایی که به پرچم جمهوری اسلامی احترام می‌گذارند و سرود آن را با همه جان می‌خوانند و آنهایی که استقلال و عزت ملت ایران برایشان اهمیت دارد، قوت بدهد و بتوانند در مقابل اشرار و فاسدان برای جمهوری اسلامی ایران پیروزی به دست بیاورند.

استعدادیابی تلویزیون در آستانه جام جهانی فوتبالواکنش روسیه به میزبانی احتمالی اوکراین از جام جهانی فوتبالنمایشگاه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال-ایران 1401 برپا می‌شود

وی تصریح کرد: دشمنان ما حتی از مسابقه‌های ورزشی و جام جهانی فوتبال برای اهداف استعماریشان استفاده می‌کنند و با حیله و نیرنگ در این عرصه‌ها برای شکست مستضعفان تلاش می‌کنند. ناجوانمردانه کسانی را به میدان می‌آورند که آنها یک جناحی را تضعیف کنند تا تیم ملی ما نتوانند آزادانه در میدان ورزش به رسالت خود بپردازند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گل آرایی ضریح جدید حرم حضرت زینب (س)
  • حدیث روز/ راهکاری برای جبران گذشته
  • دلیل سفر فرمانده کل سپاه به سیستان و بلوچستان | ما این لباس را بر تن کرده‌ایم تا ...
  • مهلت ارسال آثار به سوگواره ملی شعر «رواق سرخ» تمدید شد
  • عکس سلفی آرتین با مداح معروف
  • امام جمعه قزوین: دشمنان حتی از جام جهانی فوتبال برای اهداف استعماریشان استفاده می‌کنند
  • برخی ورزش را ابزار اهداف استعماری می‌دانند
  • اصلی ترین شاخصه شهید مدرس اهمیت به نقش و جایگاه مردم بود
  • کسانی‌ که علیه مملکت خود موضع می‌گیرند، دچار تزلزل شخصیتی هستند
  • کسانی‌که علیه وطن خود موضع می‌گیرند، دچار تزلزل شخصیتی هستند